Zeznania świadków o pracy w gospodarstwie rolnym WZÓR

Jak sporządzić zeznania świadków o pracy w gospodarstwie rolnym? Zeznania świadków o pracy w gospodarstwie mogą okazać się niezbędne zainteresowanemu, który ma prawo ubiegać się o zaliczenie takiej formy pracy do swojego ogólnego stażu pracy.

Oświadczenia świadków potrzebne są wtedy, kiedy nie istnieją inne dokumenty, które potwierdzałyby fakt wykonywania przez niego pracy w danym gospodarstwie. Zeznania składa się do urzędu gminy celem uzyskania zaświadczenia dla pracodawcy.

Wstęp

zeznanie-swiadka-w-sprawie-pracy-w-gospodarstwie-rolnym-wzor-pdf-docJak wypełnić zeznanie świadka w sprawie pracy w gospodarstwie rolnym? aby ułatwić Ci to zadanie, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór, na którym możesz się wzorować i który pobierzesz poniżej:

Zeznania świadków o pracy w gospodarstwie rolnym wzór

zeznanie-swiadka-w-sprawie-pracy-w-gospodarstwie-rolnym-wzor-pdf-doc

Zeznanie świadka w sprawie pracy w gospodarstwie rolnym wzór

Przepisy dotyczące zaliczenia okresu pracy w gospodarstwie rolnym do ogólnego stażu pracy

Nie każdy pracownik ma możliwość wliczenia swojego stażu pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do stażu pracy w danym zakładzie. Z opcji tej można skorzystać bowiem tylko pod warunkiem, że przewidują to przepisy prawa, postanowienia układu zbiorowego pracy albo porozumienia w sprawie zakładowego systemu wynagradzania.

Poza tym konieczne jest też spełnienie podstawowych warunków, określonych w treści ustawy o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy. Zgodnie z jej treścią:

Art.  1. [Okresy prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego lub pracy w takim gospodarstwie wliczane do stażu pracy]

1.Ilekroć przepisy prawa lub postanowienia układu zbiorowego pracy albo porozumienia w sprawie zakładowego systemu wynagradzania przewidują wliczanie do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownika wynikające ze stosunku pracy, okresów zatrudnienia w innych zakładach pracy, do stażu tego wlicza się pracownikowi także:

1)okresy prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego lub pracy w takim gospodarstwie, prowadzonym przez współmałżonka,

2)przypadające przed dniem 1 stycznia 1983 r. okresy pracy po ukończeniu 16 roku życia w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez rodziców lub teściów, poprzedzające objęcie tego gospodarstwa i rozpoczęcie jego prowadzenia osobiście lub wraz ze współmałżonkiem,

3)przypadające po dniu 31 grudnia 1982 r. okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym w charakterze domownika w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin.

Przy czym za domownika (zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników) uznaje się osobę bliską rolnikowi, która dodatkowo:

 • ukończyła 16 rok życia,
 • pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w jego bliskim sąsiedztwie;
 • stale pracuje w tym gospodarstwie;
 • nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy.

 

Po co sporządza się zeznanie świadków o pracy w gospodarstwie rolnym?

Aby staż pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym mógł zostać wliczony do stażu pracy pracownika, należy wystąpić ze specjalnym wnioskiem do urzędu gminy i uzyskać potwierdzenie wykonywania takiej pracy celem przedłożenia w zakładzie pracy. Organ nie wydaje jednak takich zaświadczeń od ręki.

Nie wystarczy pisemne oświadczenie o pracy w gospodarstwie rolnym rodziców, teściów czy współmałżonka – fakt pracy w gospodarstwie trzeba potwierdzić za pomocą odpowiednich dokumentów, a jeśli takowych brak, za pomocą zeznań świadków.

Urząd gminy może wymagać od wnioskodawcy:

 • dokumentów potwierdzających: posiadanie lub istnienie gospodarstwa rolnego w latach objętych wnioskiem, określających jego położenie i powierzchnię, lub
 • aktu własności ziemi/aktu notarialnego do wglądu,
 • potwierdzenia zameldowania w gospodarstwie w okresie objętym wnioskiem,
 • dokumentów uzasadniających wydanie zaświadczenia,
 • ewentualnie: oświadczenia o braku wspomnianych dokumentów oraz zeznań dwóch świadków.

Kiedy należy poszukać świadków?

Zatem zeznanie świadków o pracy w gospodarstwie rolnym niezbędne jest wtedy, kiedy pracownik nie posiada dokumentów uzasadniających wydanie zaświadczenia o pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym.

Takie zeznania zainteresowany musi zdobyć od co najmniej dwóch osób spełniających dodatkowo następujące warunki:

 • świadkiem może być krewny lub osoba obca,
 • świadek musi być starszy niż wnioskodawca,
 • świadek musiał mieszkać w danym okresie w tej samej miejscowości, w której znajdowało się gospodarstwo rolne, w którym pracował zainteresowany.

Oświadczenie świadka o pracy w gospodarstwie rolnym przyjmuje formę pisemną. Dokument sporządza się w oparciu o przygotowany przez nas wzór zeznania świadków o pracy w gospodarstwie rolnym, ponieważ druk musi zawierać określone elementy.

Pismo podpisuje się jednak dopiero w obecności wyznaczonego pracownika Urzędu, który potwierdza własnoręczność podpisów. Do urzędu gminy wnioskodawca i świadkowie powinni udać się z dowodami osobistymi do wglądu.

Urzędnicy urzędu gminy mogą wymagać również okazania:

 • numerów świadczeń emerytalnych lub rentowych w przypadku, gdy świadkiem jest emeryt lub rencista;
 • potwierdzenie zameldowania (dotyczy zarówno wnioskodawcy, jak i świadków).

 

Jakie dane musi zawierać zeznanie świadków w sprawie pracy w gospodarstwie rolnym?

Zeznanie świadków w sprawie pracy zainteresowanego w gospodarstwie rolnym to dokument, który szczegółowo opisuje warunki świadczenia pracy przez wnioskodawcę. Pismo uwzględnia między innymi:

 • dane świadka,
 • określenie relacji świadka w stosunku do zainteresowanego,
 • oświadczenie o świadomości odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych zeznań,
 • oznaczenie miejsca pracy wnioskodawcy – adres gospodarstwa rolnego,
 • oznaczenie okresu pracy wnioskodawcy w indywidualnym gospodarstwie rolnym,
 • oznaczenie charakteru pracy wnioskodawcy (rodzaj, stanowisko),
 • określenie, czy praca była stała, sezonowa czy dorywcza, ile trwała (w ciągu roku),
 • określenie, czy praca była wykonywana w pełnym, czy w niepełnym wymiarze czasu,
 • oznaczenie czy zainteresowany podlegał ubezpieczeniu z tytułu wykonywania danej pracy,
 • określenie czy zainteresowany posiadał inne źródło utrzymania,
 • wyjaśnienie, skąd świadek posiada deklarowane informacje,
 • wyjaśnienie – o ile świadek ma wiedzę na ten temat – dlaczego zainteresowany nie może przedłożyć dokumentów uzasadniających wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu.

Po złożeniu kompletu dokumentów wraz z zeznaniami świadków wnioskodawca może spodziewać się wydania zaświadczenia przez urząd gminy w ciągu maksymalnie 7 dni.

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 3,67 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze