Wniosek o wypłatę odprawy Emerytalnej lub Rentowej – WZÓR z omówieniem!

Zgodnie z kodeksem pracy, odprawa emerytalna i rentowa przysługuje każdemu pracownikowi bez względu na rodzaj wykonywanej pracy oraz wielkość zakładu pracy, jeśli tylko zostały spełnione warunki do otrzymania renty z tytułu niezdolności do pracy lub stosunek pracy został rozwiązany w związku z przejściem pracownika na rentę, lub emeryturę.

wzor-pismaSprawdź co zrobić, aby otrzymać odprawę emerytalną lub rentową. Dowiedz się również, jak przygotować wniosek o wypłatę odprawy rentowej bądź emerytalnej. Dla ułatwienia sporządzenia takiego pisma przygotowaliśmy gotowy do pobrania oraz wypełnienia wzór wniosku o wypłatę odprawy emerytalnej bądź rentowej, który pobierzesz w dalszej części niniejszego artykułu.

Czym jest odprawa rentowa/emerytalna?

Odprawa emerytalna to dodatkowe świadczenie, które pracownik otrzymuje w związku z ustaniem zatrudnienia. Przy czym wskazać należy, że odprawa jest należna wówczas, gdy ustanie stosunku pracy, wiąże się z:

 • uzyskaniem prawa do renty w związku z niezdolnością do wykonywania pracy
 • odejściem na emeryturę.

Powyższe wynika wprost z regulacji art. 91 (1) kodeksu pracy, który stanowi, że:

1. Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia.

2. Pracownik, który otrzymał odprawę, nie może ponownie nabyć do niej prawa.

W tym miejscu warto dodać, że roszczenie o wypłatę odprawy emerytalnej / rentowej  przysługuje pracownikowi dopiero w momencie rozwiązania umowy o pracę. Złożony wcześniej wniosek pracownika o wypłatę odprawy emerytalnej zostanie przez pracodawcę uwzględniony dopiero po ustaniu stosunku pracy.

Wniosek o wypłatę odprawy emerytalnej wzór

wniosek-pracownika-o-wyplate-odprawy-emerytalnej-wzor-pdf-doc

Wniosek o wypłatę odprawy emerytalnej wzór

Wniosek o wypłatę odprawy rentowej wzór

wniosek-o-wyplate-odprawy-rentowej-wzor-pdf-doc

Wniosek o wypłatę odprawy rentowej wzór

Dodać należy, że zgodnie z obowiązującymi regulacjami warunkiem nabycia prawa do emerytury jest osiągnięcie wymagalnego minimalnego wieku oraz stażu pracy. Dla pań jest to przekroczenie 60 roku życia, natomiast dla panów 65. Natomiast ubezpieczonym urodzonym przed dniem 1 stycznia 1949 roku przysługuje świadczenie emerytalne, jeżeli ich okres składkowy i nieskładkowy wynosi co najmniej 20 lat dla pań i 25 lat dla mężczyzn panów.

Odprawa rentowa/emerytalna, jakie warunki należy spełnić?

Wniosek o wypłatę odprawy emerytalnej zostanie uwzględniony przez pracodawcę, jeśli oprócz wyżej wskazanych okoliczności (ustanie stosunku pracy) zostaną spełnione dodatkowe przesłanki.

Przede wszystkim pracownik ubiegający się o wypłatę odprawy nie może ubiegać się o przyznanie świadczeń przedemerytalnych, a dodatkowo nie jest on zatrudniony w tzw. ciągłości.

ważneDodać jednak należy, że podjęcie zatrudnienia przez emeryta w późniejszym okresie nie będzie miało wpływu na prawo do wypłaty odprawy emerytalnej.

Jednakże jeśli zrezygnuje on z zatrudnienia podjętego już na emeryturze, nie będzie mógł jeszcze raz skorzystać z odprawy. Odprawa emerytalna jest bowiem świadczeniem jednorazowym, co wynika wprost z regulacji kodeksowych, a dokładanie art. 92 (1) § 2 kodeksu pracy, który brzmi:

Pracownik, który otrzymał odprawę, nie może ponownie nabyć do niej prawa

Na uwagę zasługuje również okoliczność, że odprawa emerytalna przysługuje pracownikowi jeśli ten zdecydował się odejść na wcześniejszą emeryturę. Odprawy emerytalnej nie otrzyma jednak pracownik, który wybrał świadczenie przedemerytalne.

Czy pracodawca może nie wypłacić odprawy emerytalnej?

Pracodawca może odrzucić wniosek pracownika o wypłatę odprawy emerytalnej jeśli do rozwiązania umowy o pracę doszło na skutek wypowiedzenia umowy przez pracodawcę z winy pracownika. Mowa tu o rozwiązaniu stosunku pracy w związku ze zwolnieniem dyscyplinarnym, które może być wynikiem:

 • ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych
 • popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem
 • zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Czy pracownik musi złożyć wniosek o wypłatę odprawy emerytalnej?

Skoro prawo do odprawy emerytalnej/rentowej wynika wprost z przepisów kodeksu pracy, to świadczenie to powinno zostać wypłacone wraz z ostatnią pensją – choć przepisy nie podają żadnego konkretnego terminu.

Niemniej jednak zdarzają się sytuacje, kiedy pracownik musi „walczyć” z pracodawcą o odprawę. Dlatego dla celów dowodowych wniosek o odprawę emerytalną może okazać się zasadnym. Przedmiotowy wniosek warto, a nawet należy złożyć przed zakończeniem pracy u danego pracodawcy, w przeciwnym razie może dojść do niepotrzebnych nieporozumień.

Dodatkowo warto mieść świadomość, że informacja o wypłaconej odprawie umieszczana jest w świadectwie pracy, które pracodawca zobowiązany jest wydać pracownikowi w terminie 7 dni od daty ustania stosunku pracy. Jeśli odprawa nie została wypłacona, nie należy przyjmować świadectwa pracy.

W takiej sytuacji zasadnym będzie kolejny wniosek pracownika o wypłatę odprawy emerytalnej pod rygorem skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

Dodać należy, że w niektórych zakładach pracy powszechną praktyką jest zobowiązywanie pracowników odchodzących z pracy do składania wniosków o wypłatę odprawy. Dlatego także pracownik rezygnujący z pracy z przyczyn zdrowotnych powinien złożyć wniosek o wypłatę odprawy rentowej.

Podsumowanie

Każdy pracownik który przechodzi na emeryturę, uprawniony jest do otrzymania odprawy pieniężnej. Większość zatrudnionych pracowników uprawniona jest do odprawy emerytalnej/rentowej na podstawie przepisów Kodeksu pracy.

Co jednak istotne, pracownicy budżetowi mają to świadczenie uregulowane w odrębnych przepisach, i najczęściej jest to świadczenie w wyższej wysokości niż to wynikające z przepisów Kodeksu pracy.

Co więcej, pracownicy pracujący u prywatnych pracodawców, mogą mieć korzystniej obliczoną odprawę emerytalną niż ta wynikająca z kodeksu.

Kilka ciekawostek:

 • Pracownik przechodzący na emeryturę później niż w dniu rozwiązania umowy o pracę, nie straci prawa do odprawy emerytalnej bądź rentowej.
 • Przedawnienie prawa do odprawy emerytalnej / rentowej następuje po upływie 3 lat od daty w której pracownik zakończył stosunek pracy.
 • Pracownik powinien otrzymać odprawę emerytalną lub rentową w dniu rozwiązania stosunku pracy.
 • Odprawa emerytalna lub rentowa nie zostanie przyznana pracownikowi, jeśli ten został zwolniony w trybie dyscyplinarnym.
 • Odprawa emerytalna lub rentowa nie jest niestety zwolniona z podatku dochodowego, zatem pracodawca powinien odprowadzić zaliczkę na podatek, zupełnie jak w przypadku wynagrodzenia.
 • Żeby potwierdzić fakt ustania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę, pracownik powinien wyrazić chęć skorzystania ze świadczenia, do którego automatycznie nabył prawo.
 • Roszczenie o wypłatę odprawy emerytalno-rentowej zmienia swój status na wymagalne wraz z ustaniem stosunku pracy pracownika.
 • Zgodnie z art. 100 ust. 2 ustawy o emeryturach i rentach, pracownik przebywający na świadczeniu chorobowym bądź świadczeniu rehabilitacyjnym otrzyma prawo do emerytury dopiero po zaprzestaniu pobierania tych świadczeń.
 • Otrzymanie odprawy z tytułu przejścia na rentę z powodu niezdolności do pracy wyklucza możliwość otrzymania kolejnej odprawy z tytułu przejścia na emeryturę

Podobne tematy:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (13 votes, average: 4,54 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze

1 komentarz w “Wniosek o wypłatę odprawy Emerytalnej lub Rentowej – WZÓR z omówieniem!”
 1. Pobrałem wniosek o odprawę rentowa – tego właśnie szukałem, dziękuję i pozdrawiam serdecznie!

Comments are closed.