Jak napisać wniosek o wypłatę odprawy emerytalnej wzór DOC PDF

wniosek o wypłatę odprawy emerytalnej wzór DOC PDFJak napisać wniosek o wypłatę odprawy emerytalnej lub rentowej? pracownikowi, który spełnia warunki uprawniające go do otrzymania renty z tytułu niezdolności do pracy lub do emerytury, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia, lub jeśli należy do uprzywilejowanej grupy pracowniczej (nauczyciel, urzędnik, żołnierz, policjant itd.), może otrzymać odprawę sięgającą nawet trzykrotności miesięcznej pensji.

Wstęp

wniosek-pracownika-o-wyplate-odprawy-emerytalnej-wzor-pdf-docChociaż osoba przechodząca na rentę lub emeryturę nie ma obowiązku wnioskować o takie świadczenie, to powinna poinformować pracodawcę o tym, że spełnia warunki uprawniające ją do otrzymania takiej odprawy. Warto zatem wiedzieć, jak napisać wniosek o odprawę emerytalną. Aby mieć pewność, że dokument spełni wszystkie formalne wymagania, pobierz przygotowany przez nas gotowy do wypełnienia wzór wniosku o odprawę:

Wniosek o wypłatę odprawy emerytalnej wzór

wniosek-pracownika-o-wyplate-odprawy-emerytalnej-wzor-pdf-doc

Wniosek o wypłatę odprawy emerytalnej wzór

Wniosek o wypłatę odprawy rentowej wzór

wniosek-o-wyplate-odprawy-rentowej-wzor-pdf-doc

Wniosek o wypłatę odprawy rentowej wzór

Czym jest odprawa emerytalna lub rentowa?

wniosek o wypłatę odprawy emerytalnej wzór DOC PDFWniosek o wypłatę odprawy emerytalnej lub rentowej dotyczy powszechnego, ustawowo gwarantowanego świadczenia, którego wysokość odpowiada jednomiesięcznemu wynagrodzeniu za pracę pracownika.

Odprawa jest niezależna od stażu zatrudnienia osoby uprawnionej do otrzymania świadczenia.

Środki tego typu powinien otrzymać raz w życiu każdy pracownik, który traci status pracowniczy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę.

Co ważne, w układach zbiorowych pracy oraz w regulaminach wynagradzania można ustalić jedynie korzystniejsze zasady nabywania prawa do tego świadczenia, oraz ustalania jego wysokości.

Czy pracownik musi złożyć wniosek o wypłatę odprawy?

wniosek o wypłatę odprawy emerytalnej wzór DOC PDFCo do zasady, wniosek o odprawę emerytalną lub rentową nie jest wymagany, bowiem pracodawca ma obowiązek wypłacić pracownikowi odprawę, bez względu na to, czy ten się o nią upomniał.

Problem polega jednak na tym, że przełożony musi posiadać informację o spełnieniu przez pracownika wszystkich wymaganych warunków.

Dotyczą one zaistnienia następujących okoliczności:

 • w chwili ustania stosunku pracy pracownik musi spełniać warunki uprawniające go do emerytury lub renty (ustalenie prawa do świadczeń w drodze decyzji ZUS może nastąpić po zakończeniu stosunku pracy),
 • musi dojść do ustania stosunku pracy,
 • musi dojść do przejścia na rentę lub emeryturę, czyli do zmiany statusu pracownika, bądź pracownika-emeryta na emeryta,
 • musi zachodzić związek pomiędzy zakończeniem stosunku pracy a przejściem na rentę lub emeryturę.

Podanie o odprawę emerytalną lub rentową sprowadza się przede wszystkim do wskazania, że zakończenie stosunku pracy związane jest z przejściem na emeryturę.

W praktyce pracodawca nie musi bowiem wiedzieć, że osoba rezygnująca z pracy udaje się na emeryturę, a nie na przykład do pracy w innym zakładzie. Dlatego jak najbardziej wniosek o przyznanie odprawy emerytalnej lub rentowej złożyć!

Jakie dokumenty do wypłaty odprawy emerytalnej lub rentowej?

wniosek o wypłatę odprawy emerytalnej wzór DOC PDFPodanie o wypłatę odprawy emerytalnej lub rentowej należy uzupełnić o niezbędne dokumenty, czyli świadectwa pracy. Jest to związane z charakterem odprawy, tj. świadczenia, które każdy pracownik otrzymuje tylko raz w życiu.

Informacja o wypłacie odprawy emerytalno-rentowej zawsze ujmowana jest w świadectwie pracy, stąd pracodawca może w łatwy sposób zweryfikować, czy osoba przechodząca na rentę, czy emeryturę nie otrzymała już kiedyś takich środków finansowych.

Wniosek o wypłacenie odprawy emerytalnej lub rentowej należy podeprzeć także dowodem potwierdzającym prawo do świadczeń – emerytury lub renty. Decyzję tego typu wydaje organ w wyniku postępowania przeprowadzonego na wniosek osoby zainteresowanej.

Tym samym, dokument stanowi dowód dla pracodawcy, świadczący o tym, że pracownik jest uprawniony do otrzymywania emerytury lub renty, spełniając jeden z warunków uzyskania odprawy.

Jak napisać podanie o odprawę emerytalną?

wniosek o wypłatę odprawy emerytalnej wzór DOC PDFElementy wniosku o odprawę emerytalną można zawrzeć już w piśmie o przejście na emeryturę, czyli w podaniu o rozwiązanie umowy o pracę.

Należy wtedy połączyć chęć zakończenia stosunku pracy w faktycznym przejściem na emeryturę lub rentę – dać pracodawcy do zrozumienia, że po rozwiązaniu umowy pracownik faktycznie zamierza przejść w stan spoczynku, a nie podjąć kolejną pracę w innym zakładzie.

Innym rozwiązaniem jest założenie osobnego wniosku o wypłatę odprawy emerytalnej. W takim dokumencie należy zawrzeć między innymi:

 • miejscowość i datę,
 • dane pracownika,
 • dane pracodawcy,
 • odpowiedni tytuł pisma,
 • treść wniosku, w tym uwzględnienie daty ustania stosunku pracy oraz uzasadnienie, czyli wskazanie, dlaczego pracownikowi należy się odprawa (podkreślenie, że spełnia on określone warunki),
 • czytelny podpis pracownika.

Kiedy pracownik nie otrzyma odprawy?

wniosek o wypłatę odprawy emerytalnej wzór DOC PDFTeoretycznie odprawa rentowa lub emerytalna przysługuje każdemu pracownikowi, jednak nie otrzyma jej osoba zwolniona bez wypowiedzenia, czyli w trybie dyscyplinarnym oraz osoba, która po zakończeniu umowy o pracę przeszła na świadczenie przedemerytalne.

Poza tym, odprawy nie otrzyma pracownik, który już wcześniej uzyskał takie świadczenie. Oznacza to, że jeśli po przejściu na emeryturę lub rentę, osoba ponownie podejmie pracę, nie nabędzie po raz kolejny prawa do otrzymania odprawy.

Warto wiedzieć również, że odprawa należy do świadczeń, które mogą ulec przedawnieniu. Pracodawca nie ma obowiązku wypłacić odprawy osobie, która nie domagała się takiego świadczenia w ciągu 3 lat od dnia ustania stosunku pracy.

Jeśli pracownik w tym czasie nie złoży odpowiedniego wniosku, jego prawo do żądania wypłaty odprawy zwyczajnie przepadnie. Były pracownik nie uzyska takich środków nawet na drodze sądowej, jeśli przełożony powoła się na zarzut przedawnienia.

Podsumowanie

Przygotowany przez nas wniosek pracownika o przyznanie odprawy emerytalnej lub rentowej jest kompletny, pismo wystarczy wypełnić swoimi danymi i uzupełnić puste pola.

 • Pracownik, który otrzymał już odprawę, nie może ponownie nabyć do niej prawa!
 • Jeśli pracownik przejdzie na emeryturę później niż w dniu rozwiązania umowy o pracę z pracodawcą, to nie straci prawa do odprawy emerytalnej lub rentowej.

Podstawa prawna:

Art. 92(1). (Zasady nabycia odprawy pieniężnej) Kodeks pracy

§ 1. Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia.

§ 2. Pracownik, który otrzymał odprawę, nie może ponownie nabyć do niej prawa.

Podobne tematy:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze