Usprawiedliwienie nieobecności w pracy WZÓR

Jak napisać usprawiedliwienie niestawienia się w pracy? pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę ma obowiązek wykonywania swoich obowiązków w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę. W przypadku nieobecności, w jego interesie jest podanie przełożonemu przyczyny takiej nieobecności. Nieusprawiedliwione dni absencji mogą skutkować bowiem nawet zwolnieniem dyscyplinarnym.

usprawiedliwienie-nieobecnosci-w-pracy-wzor-pdf-docJak usprawiedliwić nieobecność w pracy? aby tego dokonać, konieczne jest wystosowanie do pracodawcy pisemnego usprawiedliwienia. Żeby jednak pismo było skuteczne, powinno zawierać szereg niezbędnych informacji, aby ułatwić Ci sporządzenie takiego usprawiedliwienia, przygotowaliśmy gotowy do pobrania wzór, który pobierzesz poniżej.

Co mówią przepisy na temat usprawiedliwienia nieobecności w pracy?

wazne-informacjeRozporządzenie w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy wskazuje wprost, iż obowiązkiem pracownika jest podanie przyczyny swojej absencji pracodawcy. Osoba zatrudniona powinna zrobić to najpóźniej w drugim dniu swojej nieobecności, choć w uzasadnionych przypadkach termin ten może nie obowiązywać.

Przyczynami, które usprawiedliwiają nieobecność pracownika w pracy, będą:

  • zdarzenia i okoliczności określone przepisami prawa pracy, uniemożliwiające stawienie się osoby zatrudnionej do pracy i świadczenie pracy,
  • inne przypadki niemożności wykonywania pracy, które wskaże pracownik i które pracodawca uzna za usprawiedliwiające nieobecność w pracy.

Wzór gotowego do wypełnienia usprawiedliwienia pobierzesz poniżej:

Usprawiedliwienie nieobecności w pracy wzór

usprawiedliwienie-nieobecnosci-w-pracy-wzor-pdf-doc

Usprawiedliwienie nieobecności w pracy WZÓR

Kiedy potrzebne jest usprawiedliwienie nieobecności w pracy?

wazne-informacjePracownik, który przewiduje swoją nieobecność, powinien poinformować o niej pracodawcę odpowiednio wcześnie, podając jej termin oraz przyczynę. W przypadku wystąpienia szczególnych okoliczności, nieterminowe zgłoszenie nieobecności również zostanie usprawiedliwione, o ile pracownik wytłumaczy jego przyczynę przełożonemu w odpowiednim czasie.

Jeśli okoliczności uniemożliwiające pracownikowi pojawienie się w pracy wystąpią nagle, osoba zatrudniona ma obowiązek powiadomić pracodawcę o przyczynie nieobecności najpóźniej w drugim dniu absencji.

W przypadku uzasadnionego braku możliwości dotrzymania tego terminu pracownik powinien wyjaśnić sprawę z pracodawcą po ustaniu przyczyny swojej nieobecności.

Uzasadnieniem nieterminowego usprawiedliwienia nieobecności będzie na przykład połączenie obłożnej choroby osoby zatrudnionej z brakiem domowników lub ich nieobecnością – usprawiedliwienie nieobecności w pracy można złożyć bowiem również za pośrednictwem innej osoby.

Warto sprawdzić, czy pracodawca nie określa terminów oraz sposobów zawiadamiania o nieobecności w pracy w regulaminie zakładu. Jeśli dokument tego typu nie obowiązuje, przełożony powinien poinformować swoich pracowników o sposobie usprawiedliwiania nieobecności w formie pisemnej maksymalnie 7 dni po zawarciu z nimi umowy o pracę.

 

Jak napisać usprawiedliwienie nieobecności w pracy?

wazne-informacjeOdpowiadając na pismo do pracownika o usprawiedliwienie nieobecności w pracy lub sporządzając pisemne usprawiedliwienie nieobecności w pracy, należy pamiętać o najważniejszym elemencie tego typu pisma, czyli podaniu przyczyny swojej nieobecności.

Muszą to być okoliczności, które faktycznie stanowią ważną przyczynę braku możliwości stawienia się w pracy. Co ważne, należy odpowiednio je udowodnić, dołączając do pisma zaświadczenie lub oświadczenie.

Dobre wymówki na nieobecność w pracy

wazne-informacjeWypełniony wzór usprawiedliwienia nieobecności w pracy powinien określać przyczynę nieobecności, stanowiącą jej uzasadnienie. Jakie powody nieobecności w pracy pracodawca uzna za wystarczające do jej usprawiedliwienia? Będzie to między innymi:

  • choroba poświadczona zaświadczeniem lekarskim o czasowej niezdolności do pracy,
  • kwarantanna/izolacja poświadczona decyzją inspektora sanitarnego,
  • konieczność sprawowania osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu zamknięcia żłobka czy przedszkola, bądź choroby opiekuna dziennego, potwierdzona oświadczeniem pracownika,
  • wypełnienie obowiązku stawienia się w charakterze świadka lub strony, będące skutkiem wezwania pracownika przez organ administracji rządowej, sąd, policję czy prokuraturę,
  • oświadczenie potwierdzające odbycie podróży służbowej i zakończenie podróży w godzinach nocnych, uniemożliwiające odpoczynek (zakończenie podróży na mniej niż 8 godzin przed rozpoczęciem pracy).

 

Jak usprawiedliwić nieobecność w pracy?

wazne-informacjeUsprawiedliwienie nieobecności w pracy nie musi przyjmować formy pisemnej – pracownik może usprawiedliwić się osobiście, przez telefon lub inne środki komunikacji.

Jeśli jednak najlepszym lub jedynym rozwiązaniem (narzuconym przez regulamin zakładu pracy) jest pisemne usprawiedliwienie, pracownik powinien wypełnić wzór pisma o wyjaśnienie nieobecności w pracy, który należy następnie wysłać do pracodawcy listem poleconym.

Datę złożenia usprawiedliwienia wyznaczy wtedy stempel pocztowy.

Usprawiedliwienie nieobecności w pracy a brak zaświadczenia

wazne-informacjePracownik, który nie może stawić się w pracy, nie zawsze jest w stanie dostarczyć pracodawcy wyjaśnienie w formie zaświadczenia.

Zepsuty w drodze do zakładu pracy samochód, zalane mieszkanie czy inne zdarzenie losowe powinno stanowić jednak wartościowy argument, przemawiający za usprawiedliwieniem przynajmniej kilku godzin nieobecności w ciągu dnia.

Wszystko zależy jednak od woli pracodawcy, który może, lecz nie musi uznać tłumaczeń swojego pracownika. Przepisy mówią bowiem wyraźnie, iż nieobecność pracownika usprawiedliwiają także zdarzenia i okoliczności wskazane przez osobę zatrudnioną i uznane przez pracodawcę.

 

Najważniejsze wskazówki

  • Na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej odnośnie usprawiedliwiania nieobecności w pracy i udzielania pracownikom zwolnień od pracy, pracownik (jeśli to możliwe – jeszcze przed nieobecnością powinien powiadomić pracodawcę o nieobecności i jej okresie).
  • Dla celów dowodowych zawiadomienie o nieobecności wraz z usprawiedliwieniem najlepiej dokonać na piśmie, aby uniknąć ewentualnych konsekwencji związanych z brakiem otrzymania przez pracodawcę usprawiedliwienia. Wybierając natomiast drogę pocztową, datą zawiadomienia pracodawcy jest data stempla pocztowego.
  • Zdarzają się przypadki, że z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy następuje zwolnienie pracownika za nieusprawiedliwioną nieobecność, szczególnie jeśli pracownik notował wcześniej przewinienia.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15.05.1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy 

Przyczynami usprawiedliwiającymi nieobecność pracownika w pracy są zdarzenia i okoliczności określone przepisami prawa pracy, które uniemożliwiają stawienie się pracownika do pracy i jej świadczenie, a także inne przypadki niemożności wykonywania pracy wskazane przez pracownika i uznane przez pracodawcę za usprawiedliwiające nieobecność w pracy.

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 4,67 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze