Jak napisać upomnienie i naganę dla pracownika – WZÓR z omówieniem

Upomnienie, nagana dla pracownika i kara pieniężna to środki porządkowe, które może użyć pracodawca celem zmobilizowania pracownika do przestrzegania zasad panujących w zakładzie pracy. Zgodnie z art. 108 kodeksu pracy:

Pracodawca może wymierzyć pracownikowi zatrudnionemu w ramach umowy o pracę kary porządkowe za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy w postaci kary upomnienia lub kary nagany.

A za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy – pracodawca może nawet zastosować karę pieniężną!

Kara porządkowa dla pracownika

Poniżej znajdziesz kilka wzorów pism, które ułatwią Ci sporządzenie stosownej kary, wzór pisma wystarczy jedynie pobrać, wydrukować i wypełnić, a następnie przekazać pracownikowi:

Nagana dla pracownika wzór

Upomnienie pracownika wzór

Kara pieniężna dla pracownika – wzór

Kara-pieniezna-dla-pracownika-wzor-doc-pdf

Kara pieniężna dla pracownika – wzór

Upomnienie pracownika za niedopełnienie obowiązków wzór

Upomnienie pracownika za niedopełnienie obowiązków wzór

Upomnienie pracownika za niewłaściwe zachowanie wzór

Upomnienie-pracownika-za-niewlasciwe-zachowanie-wzor-doc-pdf

Upomnienie pracownika za niewłaściwe zachowanie wzór

Upomnienie pracownika jest najmniej dotkliwą karą. Upomnienie może zostać wymierzone za każde naruszenie obowiązujących w danym zakładzie pracy zasad.

Najbardziej dotkliwa jest kara pieniężna, jednak za jedno przekroczenie, jak i za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności, nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika, a łącznie kary pieniężne nie mogą przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty, po dokonaniu potrąceń

…o których mowa w art. 87 potrącenia z wynagrodzenia za pracę § 1 pkt 1-3.

Kara finansowa może zostać zastosowana tylko w przypadku nieprzestrzegania przez pracownika zasad BHP i ppoż., opuszczenia miejsca pracy bez pozwolenia i usprawiedliwienia oraz stawienia się w pracy pod wpływem alkoholu lub spożywaniu go w czasie pracy.

Pracodawca ma jednak prawo nie stosować żadnej kary, a to którą wybierze, powinno zależeć od stopnia naruszenia, którego dopuścił się dany pracownik.

Najczęstsze przewinienia pracownicze

Do ukarania pracownika dochodzi najczęściej na skutek:

 • niestosowanie się przez pracownika do ustalonych godzin pracy – częste spóźnienia, przedwczesne opuszczanie stanowiska pracy
 • odmowy przez pracownika wykonania obowiązków służbowych
 • nieusprawiedliwionych nieobecności w pracy
 • zaniedbywania przez pracownika stanowiska pracy – bałagan, brak dopilnowania powierzonego mienia
 • załatwiania prywatnych spraw w czasie pracy bez zezwolenia – opuszczanie miejsca pracy, wychodzenia poza zakład pracy, spotkania prywatne na terenie zakładu
 • prowadzenia prywatnych rozmów w godzinach pracy, w tym rozmów telefonicznych
 • wykorzystywania firmowego komputera lub auta do własnych celów
 • poniżania i zastraszanie współpracowników – złe relacje ze współpracownikami (mobbing)
 • spożywania alkoholu w pracy lub stawiania się w pracy w stanie nietrzeźwości
 • niestosowania środków ochronnych przydzielonych do zajmowanego stanowiska – odzież, obuwie ochronne
 • zwiększenia zagrożenia w miejscu pracy – palenie papierosów w miejscach, w których jest to zabronione.

Nagana dla pracownika

Kara nagany może mieć negatywne konsekwencje dla pracownika na przyszłość. Informacja o zastosowanej karze może trafić do jego akt osobowych. Zazwyczaj kara nagany hamuje wypłatę premii, a powtarzające się przewinienia mogą być zwiastunem rychłego zwolnienia dyscyplinarnego.

Niemniej jednak przed wymierzeniem pracownikowi kary nagany ma on szansę podjąć obronę. Prawodawca zobowiązany jest wysłuchać pracownika i poznać jego argumenty. Pominięcie procedury wysłuchania będzie stanowić wadliwość postępowania i da powód pracownikowi do dochodzenia swoich racji na drodze postępowania sądowego – powództwo o unieważnienie kary nagany.

Kara nagany może być wymierzona w ściśle określonym czasie – nie później niż na trzy miesiące, od daty kiedy pracownik uchybił obowiązującym w danym zakładzie pracy przepisom. Dodatkowo pracodawca ma jedynie 2 tygodnie na wymierzenie kary od dnia powzięcia informacji o zdarzeniu. Po upływie powyższych terminów pracodawca traci uprawnienie do ukarania pracownika.

O zastosowanej karze pracodawca zawiadamia pracownika na piśmie, wskazując rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych i datę dopuszczenia się przez pracownika tego naruszenia oraz informując go o prawie zgłoszenia sprzeciwu i terminie jego wniesienia. Odpis zawiadomienia składa się do akt osobowych pracownika – tak art. 110 kp.

Odwołanie od kary nagany i kary pieniężnej

Jeżeli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa, pracownik może w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu wnieść sprzeciw (czyli odwołanie od nagany w pracy). Wzór odwołania pobierzesz poniżej:

Sprzeciw od ukarania karą porządkową wzór

sprzeciw-od-ukarania-kara-porzadkowa-wzor-doc-pdf

Sprzeciw od ukarania karą porządkową wzór

Sprzeciw od nałożonej kary może dotyczyć:

 • kwestii formalnych – upłynął termin do ukarania pracownika, kara została wymierzona ustnie lub w inny sposób uchybiono procedurze
 • kwestii materialnych – zaistniałych okoliczności, które nie dały powodów do ukarania pracownika.

Po otrzymaniu sprzeciwu pracownika pracodawca ma 14 dni na jego rozpoznanie. O uwzględnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu decyduje pracodawca po rozpatrzeniu stanowiska reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej. Nieodrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od dnia jego wniesienia jest równoznaczne z uwzględnieniem sprzeciwu.

Jeżeli sprzeciw pracownika zostanie odrzucony, może on w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia o odrzuceniu tego sprzeciwu wystąpić do sądu pracy o uchylenie zastosowanej wobec niego kary.

Uwzględnienie przez sąd pracy sprzeciwu pracownika od kary porządkowej

Jeżeli sąd pracy przyzna rację skarżącemu, pracodawca jest obowiązany zwrócić pracownikowi równowartość kwoty nałożonej wcześniej na pracownika kary pieniężnej. Dodatkowo karę uważa się za niebyłą, a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa z akt osobowych pracownika po roku nienagannej pracy.

Pracodawca może, z własnej inicjatywy lub na wniosek reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej, uznać karę za niebyłą przed upływem tego terminu.

Kara porządkowa a zwolnienie z pracy

Kary porządkowe przewidziane w kodeksie pracy nie mogą być podstawą do zwolnienia pracownika (np. niewłaściwe zachowanie pracownika wobec przełożonego). Mają one jedynie zmobilizować pracownika do utrzymania zatrudnienia.

Jedynie ciężkie naruszenie obowiązków m.in. umyślne działanie na niekorzyść firmy czy stwarzające zagrożenie lub powtarzające się uchybienia mogą być powodem do rozwiązania umowy z pracownikiem w trybie natychmiastowym i z jego winy.

Jednak zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego wyroku z dnia 23 listopada 2010 r., (sygn. akt: I PK 105/10), pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę, powołując się na zdarzenie, które miało miejsce przeszło rok przed dokonaniem wypowiedzenia.

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (7 votes, average: 4,86 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze

3 komentarzy w “Jak napisać upomnienie i naganę dla pracownika – WZÓR z omówieniem”
 1. Tydzień temu dostałem naganę kierownika. Pracuje w dużym sklepie i kierownik właśnie nazwał mnie i innych pracowników nierobami i downami. Z tego względu wywiązała się między mną a kierownikiem kłótnia. Po kilku dniach jak już pisałem, otrzymałem pisemną naganę, za moje opryskliwe zachowanie i zwracanie się do kierownika bez szacunku i lekceważąco. Nie zgadzam się z naganą i chcę złożyć sprzeciw. Moje słownictwo nie było na miejscu – to fakt, ale kierownik też przesadził, obrażając mnie i innych współpracowników. Czy ta nagana jest zasadna?

 2. Co grozi pracownikowi, który wykonuje swoje obowiązki w 100% należycie, jednak okazał brak szacunku dla przełożonego i kolegów? używając obraźliwych zwrotów? czy można zastosować karę porządkową z wpisem do akt? pracownik otrzymał ustne ostrzeżenie, jednak już na drugi dzień sytuacja powtórzyła się w stosunku do innego pracownika, którego obraził.

 3. Witam, czy mogę prosić wzór nagany dla pracownika z wpisem do akt? z góry dziękuję. Damian G.

Comments are closed.