Jak napisać upomnienie pracownika za niewłaściwe zachowanie wzór PDF

Kategoria: Wzór pismaJak napisać upomnienie pracownika za niewłaściwe zachowanie wzór PDF
Konstanty zapytał 2 miesiące temu

Dzień dobry, jak napisać upomnienie pracownika za niewłaściwe zachowanie? pracownik zatrudniony na umowę o pracę obraził innego pracownika, w zasadzie to doszło do bójki w której na szczęście nie doszło do rękoczynu. Aby zapobiec dalszym takim sytuacjom, chcemy zdecydować się na pisemne upomnienie pracownika za niewłaściwe zachowanie.

Co jeśli kara upomnienia nie przyniesie skutku i dojdzie do kolejnej takiej sytuacji? czy wtedy jedynym rozwiązaniem będzie nagana dla pracownika i zwolnienie dyscyplinarne?

1 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 1 miesiąc temu

Dzień dobry,

w pierwszej kolejności pragnę wskazać, że pracodawca, który chce zastosować wobec pracownika karę upomnienia, powinien wcześniej zapoznać się z właściwymi przepisami kodeksu pracy.

Zgodnie z regulacją art. 109 ustawy kodeks pracy kara nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia. Dodatkowo kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika.

Zatem pierwsze obowiązki po stronie pracodawcy, to dochowanie terminu do nałożenia kary i wcześniejsze wysłuchanie pracownika.

Dopiero po rozmowie z pracownikiem, o ile okoliczności sprawy nie budzą wątpliwości, można przystąpić do ukarania pracownika.

Sama kara upomnienia może przybrać formę ustną lub pisemną. Niemniej, jeśli zachowanie pracownika było faktycznie karygodne, należy rozważyć formę pisemną upomnienia.

Wówczas w treści pisma kierowanego do pracownika, należy podać podstawę prawną kary porządkowej. Będzie to art. 108 kodeksu pracy, którego § 1 stanowi, że

Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy, pracodawca może stosować:

  1. karę upomnienia;
  2. karę nagany.

W dalszej części pisma należy wskazać, że kara upomnienia jest konsekwencją niewłaściwego zachowania z dnia

Na koniec należy zawrzeć formułę, że upomnienie zostało zastosowane po uprzednim wysłuchaniu pracownika w dniu…

Tak przygotowany dokumenty podpisują obie strony – pracownik i pracodawca.

Natomiast jeśli kara upomnienia nie przyniesie skutku, uważam, że rozsądne będzie wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę z winy pracownika.

Twoja odpowiedź