Jak napisać upomnienie pracownika za niewłaściwe zachowanie wzór PDF

Forum prawneKategoria: Wzór pismaJak napisać upomnienie pracownika za niewłaściwe zachowanie wzór PDF
Konstanty zapytał 3 lata temu

Dzień dobry, jak napisać upomnienie pracownika za niewłaściwe zachowanie? pracownik zatrudniony na umowę o pracę obraził innego pracownika, w zasadzie to doszło do bójki w której na szczęście nie doszło do rękoczynu. Aby zapobiec dalszym takim sytuacjom, chcemy zdecydować się na pisemne upomnienie pracownika za niewłaściwe zachowanie.

Co jeśli kara upomnienia nie przyniesie skutku i dojdzie do kolejnej takiej sytuacji? czy wtedy jedynym rozwiązaniem będzie nagana dla pracownika i zwolnienie dyscyplinarne?

7 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 3 lata temu

Dzień dobry,

w pierwszej kolejności zamieszczam poniżej gotowy do wypełnienia wzór upomnienia:

Upomnienie pracownika za niewłaściwe zachowanie wzór

Upomnienie-pracownika-za-niewlasciwe-zachowanie-wzor-doc-pdf

Upomnienie pracownika za niewłaściwe zachowanie wzór

W dalszej kolejności pragnę wskazać, że pracodawca, który chce zastosować wobec pracownika karę upomnienia, powinien wcześniej zapoznać się z właściwymi przepisami kodeksu pracy.

Zgodnie z regulacją art. 109 ustawy kodeks pracy kara nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia. Dodatkowo kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika.

Zatem pierwsze obowiązki po stronie pracodawcy, to dochowanie terminu do nałożenia kary i wcześniejsze wysłuchanie pracownika.

Dopiero po rozmowie z pracownikiem, o ile okoliczności sprawy nie budzą wątpliwości, można przystąpić do ukarania pracownika.

Sama kara upomnienia może przybrać formę ustną lub pisemną. Niemniej, jeśli zachowanie pracownika było faktycznie karygodne, należy rozważyć formę pisemną upomnienia.

Wówczas w treści pisma kierowanego do pracownika, należy podać podstawę prawną kary porządkowej. Będzie to art. 108 kodeksu pracy, którego § 1 stanowi, że

Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy, pracodawca może stosować:

  1. karę upomnienia;
  2. karę nagany.

W dalszej części pisma należy wskazać, że kara upomnienia jest konsekwencją niewłaściwego zachowania z dnia

Na koniec należy zawrzeć formułę, że upomnienie zostało zastosowane po uprzednim wysłuchaniu pracownika w dniu…

Tak przygotowany dokumenty podpisują obie strony – pracownik i pracodawca.

Natomiast jeśli kara upomnienia nie przyniesie skutku, uważam, że rozsądne będzie wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę z winy pracownika.

Podobne:

Monika odpowiedział 2 lata temu

Jakie konsekwencje możemy nałożyć na pracownika, jeśli wykonuje on swoje obowiązku należycie, ale niestety wykazuje całkowity brak szacunku do przełożonego? pracownik najwyraźniej ma “na pieńku” z przełożonym, źle o nim mówi (to wiem od innych pracowników), co jakiś czas składa skargę na przełożonego na naprawdę błahe sprawy, używa wobec przełożonego obraźliwe słowa, wykazuje brak szacunku do niego, itd. Pracownik zachowaniem takim psuje atmosferę w pracy w której potrzebna jest drużynowa współpraca. Czy pisemne upomnienie pracownika załatwi sprawę?

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 2 lata temu

Każde takie działania, pracodawca powinien zacząć od tradycyjnego upomnienia pracownika, w większości przypadków takie upomnienie działa i nie trzeba podejmować dalszych kroków.

upomnienie-pracownika-konsekwencje

M.P. odpowiedział 2 lata temu

niestety często pracownicy naruszający dobry klimat w pracy chronieni są przez związki zawodowe i ciężko takiego pracownika doprowadzić do pionu i zmusić do subordynacji… ale jak się nie ma wyboru, to trzeba dawać upomnienia i nagany, a później do zwolnienia.

Grzegorz T. odpowiedział 2 lata temu

Kodeks pracy: Art. 111. Przy stosowaniu kary bierze się pod uwagę w szczególności rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych, stopień winy pracownika i jego dotychczasowy stosunek do pracy.

Czyli przy upomnieniu pracownika trzeba wziąć pod uwagę choćby rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych, o którym trzeba też napisać w upomnieniu, warto też wspomnieć o dacie naruszenia obowiązków, np.:

Złamanie przepisów przeciwpożarowych, lub nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa w dniu: …………………. r.

Warto też dodać, że odpis zawiadomienia należy też złożyć do akt osobowych pracownika i należy go też poinformować o prawie zgłoszenia sprzeciwu oraz terminie jego wniesienia.

Natomiast o uwzględnieniu bądź odrzuceniu sprzeciwu decyduje pracodawca, bo to do niego trafia sprzeciw pracownika.

Kodeks pracy przewiduje też kary porządkowe, a w niektórych przypadkach można też sięgnąć do kary pieniężnej, może to mieć miejsce np. w przypadku niestosowania się do przepisów przeciwpożarowych lub przepisów BHP, bądź w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Anna K. odpowiedział 2 lata temu

Witam, chodzi o opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, pracownik oddalił się ze stanowiska pracy bez jakiejkolwiek informacji do przełożonego. W związku z powyższym zdecydowaliśmy się na ukaranie pracownika pisemnym upomnieniem – jest to najlżejsza forma jego ukarania, ale na razie nie chcemy wytaczać przeciwko pracownikowi cięższych konsekwencji, chyba że ponownie dojdzie do takiej lub innej samowolki.

Pytanie: ponieważ pracownik oddalił się ze stanowiska (linii produkcyjnej) stanęła ona na ponad godzinę, czy można następnym razem nałożyć na pracownika karę pieniężną po wcześniejszym wysłuchaniu uprzednim pracownika? oddalenie się w czasie pracy to strata pieniężna dla pracodawcy, czy z tego względu można stosować karę pieniężną na pracowniku?

ZGS odpowiedział 2 lata temu

Dzień dobry, czyli za spożywanie alkoholu w czasie pracy może pracownikowi grozić nie tylko kara nagany ale też forma kar pieniężnych? już raz padła decyzja o wymierzeniu pracownikowi kary upomnienia gdy znaleziono pracownika w stanie nietrzeźwości, niestety nic to nie poskutkowało, pracownik ponownie spożywał alkohol na budowie.