Zwolnienie dyscyplinarne WZÓR – do wypełnienia

Jak napisać zwolnienie dyscyplinarne pracownika? Istnieją trzy sposoby rozwiązywania umów o pracę – jest to rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem i rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia, tak zwana dyscyplinarka. Ostatni sposób rozwiązania stosunku pracy opisuje artykuł 52. Kodeksu pracy, mówiący między innymi o tym, w jakich okolicznościach można otrzymać zwolnienie dyscyplinarne i jakie są jego konsekwencje.

Wstęp

zwolnienie-dyscyplinarne-wzor-pdf-docAby ułatwić Ci sporządzenie pisma dyscyplinarnego, które spełnia wszystkie formalne wymagania, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór, który pobierzesz poniżej:

Zwolnienie dyscyplinarne wzór

Zwolnienie dyscyplinarne w Kodeksie pracy

Hasło „rozwiązanie umowy o pracę art 52” odnosi się do przepisów Kodeksu pracy, które mówią o tym, w jakich okolicznościach pracodawca może rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę bez wypowiedzenia.

Do wypowiedzenia stosunku pracy z winy pracownika i bez obowiązującego okresu wypowiedzenia, czyli w trybie natychmiastowym, dochodzi w przypadku:

 • popełnienia przez pracownika (w czasie trwania umowy o pracę) przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na danym stanowisku – jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem,
 • ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych,
 • zawinionej przez pracownika utraty uprawnień, koniecznych do wykonywania pracy na danym stanowisku.

Jeśli chodzi o rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia art. 52 wymienia jedynie okoliczności, które mogą być podstawą zwolnienia dyscyplinarnego. Spośród nich najczęściej pracodawcy mają do czynienia z tak zwanym ciężkim naruszeniem podstawowych obowiązków pracowniczych.

Przepisy nie precyzują jednak tego terminu, co oznacza, że to przełożony musi ocenić, czy naruszenie obowiązku było „ciężkie”, biorąc pod uwagę stopień winy pracownika oraz zagrożenie lub naruszenie interesów pracodawcy.

Przykłady naruszenia obowiązków pracowniczych

Naruszenie obowiązków pracowniczych może mieć postać działania lub zaniechania. Zazwyczaj jest to:

 • niewykonanie polecenia służbowego,
 • nieusprawiedliwiona nieobecność,
 • zakłócenie spokoju w miejscu pracy,
 • pozostawanie pod wpływem alkoholu w pracy,
 • przywłaszczenie lub zniszczenie mienia pracodawcy.

Zwolnienie dyscyplinarne ma miejsce także wtedy, kiedy pracownik podejmuje zatrudnienie w konkurencyjnej wobec pracodawcy firmie, nawet jeżeli strony nie zawarły wcześniej umowy o zakazie konkurencji.

 

Czym jest dyscyplinarka? Za co można zostać zwolnionym dyscyplinarnie?

Dyscyplinarka to potoczne określenie rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, z winy pracownika. Jest to taki tryb zakończenia stosunku pracy, który można zastosować przy każdej umowie o pracę – na czas oznaczony i nieoznaczony, na okres próbny i na zastępstwo.

Żaden pracownik nie jest chroniony przed zwolnieniem dyscyplinarnym. Wypowiedzenie tego typu może otrzymać nawet pracownik chroniony w okresie przedemerytalnym czy kobieta w ciąży.

Wypowiedzenie dyscyplinarne to skutek takiego postępowania pracownika, jak na przykład:

 • wykonywanie obowiązków służbowych pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
 • przekazywanie poufnych informacji do konkurencji,
 • działanie niezgodne z regulaminem zakładu pracy,
 • działanie na niekorzyść pracodawcy,
 • organizowanie strajków pracowniczych,
 • nieusprawiedliwione nieobecności w pracy,
 • notoryczne, nieusprawiedliwione spóźnienia,
 • nieszanowanie praw innych współpracowników.

W jakim terminie pracodawca może wręczyć pracownikowi zwolnienie dyscyplinarne?

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika może nastąpić tylko w określonym czasie. Pracodawca ma miesiąc na wręczenie pracownikowi dyscyplinarki – okres ten liczony jest od dnia, w którym przełożony dowiedział się o okolicznościach uzasadniających takie zwolnienie osoby zatrudnionej.

W ciągu miesiąca pracodawca powinien wręczyć pracownikowi oświadczenie woli o rozwiązaniu umowy o pracę – oświadczenie to musi zostać sporządzone na piśmie i musi zawierać pewne elementy formalne.

Dlaczego pracodawca ma aż miesiąc na wręczenie wypowiedzenia dyscyplinarnego? Wynika to między innymi z faktu, że decyzja o wręczeniu dyscyplinarki często następuje w wyniku silnych emocji.

Pracodawcy i pracownikowi pozostawia się więc nieco czasu na wysłuchanie wzajemnej argumentacji i przemyślenie, czy zwolnienie dyscyplinarne jest najlepszym rozwiązaniem.

Wypowiedzenie umowy o pracę dyscyplinarne będzie jednak nieważne, jeśli pracodawca wręczy je pracownikowi dopiero po kilku miesiącach od chwili, gdy wszedł w posiadanie informacji o naruszeniach osoby zatrudnionej.

W takiej sytuacji pracownik jest uprawniony do wniesienia skargi na pracodawcę do sądu pracy. Jednocześnie nie wyklucza to innych konsekwencji naruszenia obowiązków pracowniczych. Pracodawca nadal może rozwiązać z pracownikiem umowę za wypowiedzeniem czy też zdegradować go na niższe stanowisko.

 

Konsekwencje zwolnienia dyscyplinarnego

Zwolnienie dyscyplinarne bywa nazywane także „wilczym biletem”, ponieważ już na zawsze pozostaje odnotowane w dokumentacji pracowniczej i znacząco wpływa na dalszy rozwój kariery zawodowej.

Osoba z dyscyplinarką na koncie w oczach potencjalnego pracodawcy może wydawać się niegodna zaufania, w związku z czym konsekwencją takiego zwolnienia z pracy jest przede wszystkim trudność znalezienia nowego zatrudnienia.

Poza tym pracownik zwolniony bez wypowiedzenia musi liczyć się z ryzykiem odroczenia lub braku zasiłku dla bezrobotnych.

Jakie informacje zawiera pismo zwolnienie dyscyplinarne?

Wzór zwolnienia dyscyplinarnego określany bywa najczęściej mianem wzoru rozwiązania umowy o pracę bez okresu wypowiedzenia. Taki dokument musi zawierać:

 • datę i miejsce sporządzenia,
 • dane pracodawcy,
 • dane pracownika,
 • odpowiedni tytuł,
 • oznaczenie umowy o pracę, której dotyczy pismo,
 • wskazanie terminu rozwiązania umowy,
 • uzasadnienie rozwiązania umowy bez wypowiedzenia,
 • precyzyjne określenie czynu pracownika,
 • pouczenie o prawie do odwołania się,
 • podpis pracodawcy.

Obowiązkowym elementem wypowiedzenia dyscyplinarnego jest podanie przyczyny rozwiązania umowy o pracę, a także nawiązanie do artykułu 264 Kodeksu pracy, zgodnie z którym pracownik zwolniony dyscyplinarnie ma prawo odwołać się od tej decyzji lub domagać odszkodowania w sądzie pracy w ciągu 21 dni od dnia otrzymania wypowiedzenia.

Żądanie przywrócenia do pracy lub odszkodowania wnosi się do sądu pracy w ciągu 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia lub od dnia wygaśnięcia umowy o pracę.

Podsumowanie

Dyscyplinarka zwana jest potocznie wypowiedzeniem umowy o pracę przez pracodawcę ze skutkiem natychmiastowym, lub wypowiedzeniem umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia. Takie zerwanie stosunku pracy z pracownikiem może dotyczyć każdego rodzaju umowy o pracę.

Dyscyplinarkę na zajmowanym stanowisku wręcza się najczęściej za naruszenie podstawowego obowiązku pracowniczego (np. nie przestrzeganie czasu pracy ustalonego w umowie o pracę), naruszenie bądź zagrożenie interesów pracodawcy lub umyślne działanie na szkodę pracodawcy, które w dalszym biegu wydarzeń uniemożliwia dalsze zatrudnianie go.

Bezprawność zachowania pracownika w postaci ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych najczęściej ustanawia twarde okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy o pracę.

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze