Podanie o zmianę formy zatrudnienia WZÓR

Jak napisać podanie o zmianę formy zatrudnienia? Pracownik zatrudniony przez co najmniej 6 miesięcy u jednego pracodawcy może wnioskować o bardziej przewidywalną formę zatrudnienia lub o formę zatrudnienia z bezpieczniejszymi warunkami pracy. Pracodawca powinien przystać na taką prośbę, jeśli tylko określona forma zatrudnienia jest dostępna w jego zakładzie pracy.

Wstęp

podanie-o-zmiane-formy-zatrudnienia-wzor-pdf-docPrzepisy zobowiązują pracownika do wystosowania pisemnej odpowiedzi na wniosek o zmianę formy zatrudnienia. Przełożony powinien odpowiedzieć na pismo w ciągu miesiąca, uzasadniając przy tym swoją decyzję. Jak napisać takie podanie do pracodawcy, aby spełniało wszystkie formalne wymagania? aby ułatwić ci to zadanie, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór podania, które pobierzesz poniżej:

Podanie o zmianę formy zatrudnienia wzór

podanie-o-zmiane-formy-zatrudnienia-wzor-pdf-doc

Podanie o zmianę formy zatrudnienia WZÓR

Zmiana formy zatrudnienia

Podanie o zmianę formy zatrudnienia przysługuje pracownikom zatrudnionym u jednego pracodawcy przez okres co najmniej 6 miesięcy. Taki pracownik może wystąpić z pisemną prośbą o zmianę rodzaju umowy, na przykład, na umowę na czas nieokreślony lub na pracę w pełnym wymiarze czasu. 

Jak czytamy w Kodeksie pracy, art. 29:

Pracownik zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy, może wystąpić do pracodawcy z wnioskiem, złożonym w postaci papierowej lub elektronicznej, o zmianę rodzaju pracy, zmianę rodzaju umowy o pracę na umowę na czas nieokreślony lub o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy. Nie dotyczy to pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę na okres próbny.

W piśmie pracownik może poprosić o zmianę rodzaju pracy, zmianę rodzaju umowy na umowę na czas nieokreślony, a także o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy.

Przytoczony przepis to stosunkowo nowe uprawnienie, skierowane przede wszystkim do pracowników wykonujących pracę na podstawie umowy na czas oznaczony, bądź pracujących w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Co do zasady, pracodawca nie powinien udzielić na taki wniosek odpowiedzi negatywnej. Projektodawca zastrzegł bowiem, że „w miarę możliwości” należy taki wniosek uwzględnić.

Poza tym pracodawca ma obowiązek udzielić na niego odpowiedzi w formie pisemnej – zobowiązany jest terminem jednego miesiąca od dnia otrzymania wniosku. Z kolei pracownik może wystąpić z takim podaniem do swojego pracodawcy raz w roku. 

Jak sporządzić wniosek o zmianę formy zatrudnienia?

Prośba o zmianę formy zatrudnienia to pismo, które ma na celu przekonać pracodawcę, że pracownik zasłużył na zawarcie z nim lepszej formy umowy. Taki dokument powinien zawierać następujące elementy formalne:

  • datę i miejsce sporządzenia,
  • dane pracownika,
  • dane pracodawcy,
  • odpowiedni tytuł,
  • treść wniosku wraz z uzasadnieniem,
  • podpis pracownika.

Jak uzasadnić wniosek o zmianę formy zatrudnienia? Jeśli pracownik chce zostać zatrudniony na podstawie umowy na czas nieoznaczony czy też w pełnym wymiarze czasu pracy, powinien udowodnić pracodawcy, że zasłużył na lepszą umowę.

Może w tym celu odnieść się do swojego wykształcenia, kwalifikacji, doświadczenia, dotychczasowych osiągnięć czy faktu odbycia dodatkowych szkoleń w okresie zatrudnienia. 

 

Jak przebiega zmiana formy zatrudnienia pracownika?

Zmiana formy zatrudnienia pracownika nie jest zwykłą zmianą warunków pracy, lecz zmianą podstawy zatrudnienia. Takiej modyfikacji można dokonać zatem na dwa sposoby:

  • poprzez rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem i zawarcie nowej umowy,
  • na podstawie porozumienia stron, w drodze podpisania aneksu do umowy. 

Pracownika i pracodawcy nie mogą łączyć dwie umowy o pracę, jeżeli ich przedmiotem są te same obowiązki. Jeśli więc pracownik i pracodawca decydują się na zawarcie nowej umowy o pracę, muszą rozwiązać umowę poprzednią. 

Postanowienia trwających umów o pracę można zmieniać poprzez zawarcie porozumienia zmieniającego (podpisanie aneksu) lub w trybie wypowiedzenia zmieniającego.

Ostatnia forma nie jest jednak dopuszczalna w przypadku zmiany rodzaju umowy (formy zatrudnienia). Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, wypowiedzenie zmieniające może dotyczyć tylko zmiany dwóch elementów umowy o pracę: warunków pracy i płacy. 

Pracodawca w celu zmiany rodzaju łączącej go z pracownikiem umowy o pracę może zdecydować się na zawarcie w tej sprawie odpowiedniego porozumienia, czyli aneksu do umowy.

W treści takiego dokumentu musi znaleźć się postanowienie mówiące o tym, że od konkretnej daty umowa o pracę jest zawarta, na przykład na czas nieokreślony.

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze