Awans wewnętrzny pracownika samorządowego WZÓR

Jak napisać awans wewnętrzny pracownika samorządowego? Ustawa o pracownikach samorządowych (artykuł 20.) pozwala na awansowanie pracownika samorządowego, który „wykazuje inicjatywę w pracy i sumiennie wykonuje obowiązki”.

Wstęp

awans-wewnetrzny-pracownika-samorzadowego-wzor-pdf-docPrzeniesienie na wyższe stanowisko odbywa się w ramach tak zwanego awansu wewnętrznego. Zgodnie z przepisami ustawy o pracownikach samorządowych, pracodawca może w ten sposób obsadzić wolne stanowisko, nie decydując się na przeprowadzanie naboru i przyjmowanie osoby spoza struktury jednostki.

Awans wewnętrzny pracownika samorządowego wzór

awans-wewnetrzny-pracownika-samorzadowego-wzor-pdf-doc

Awans wewnętrzny pracownika samorządowego wzór

Jaki charakter ma awans wewnętrzny pracownika samorządowego?

Jak przeprowadzić awans wewnętrzny pracownika samorządowego? Przeniesienie tego typu musi nastąpić na stanowisko wyższe. Awans jest bowiem rodzajem nagrody za wykazywanie inicjatywy i sumienne wykonywanie swoich obowiązków.

Z jednej strony, awans wewnętrzny to rozwiązanie motywujące pracowników do staranniejszej pracy i zaangażowania. Z kolei z drugiej strony, takie przeniesienie pozwala pracodawcy uniknąć procedury naboru i poszukiwania kandydatów na dane stanowisko poza strukturą jednostki.

Pracodawca może zastosować instytucję awansu wewnętrznego, aby przenieść wartościowego pracownika na wyższe stanowisko.

Nie ma obowiązku ogłaszania naboru na stanowisku urzędniczym, choć ma również taką możliwość – nie będzie to naruszeniem przepisów ustawy o pracownikach samorządowych, jeśli pracodawca ogłosi nabór bez rozpatrzenia możliwości awansowania jednego z pracowników. Awans zawsze zależy bowiem od woli i uznania pracodawcy.

 

Jakie zasady stosuje się przy awansie wewnętrznym pracownika samorządowego?

Awans wewnętrzny pracownika samorządowego przez długi okres wywoływał wiele wątpliwości interpretacyjnych, dotyczących tego, którzy pracownicy samorządowi mogą zostać objęci taką instytucją.

Najczęściej pojawiające się pytanie brzmiało: “Czy na stanowisko urzędnicze może być awansowany pracownik pomocniczy i obsługi”

Nowelizacja przepisów z 2013 roku jednoznacznie doprecyzowała jednak, że przeszeregowanie pracownika samorządowego możliwe jest jedynie w ramach tej samej grupy stanowisk.

Pracowników samorządowych zatrudnia się natomiast w następujących grupach:

 • na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych,
 • na stanowiskach doradców i asystentów,
 • na stanowiskach pomocniczych i obsługi.

Oznacza to, że awans wewnętrzny pracownika samorządowego na kierownika możliwy jest tylko w ramach kategorii stanowisk urzędniczych. Nie dopuszcza się natomiast, na przykład, awansowania pracownika zatrudnionego na stanowisku obsługi na stanowisko urzędnicze.

Jednocześnie warto podkreślić, iż ustawa o pracownikach samorządowych nie wyklucza możliwości ubiegania się o wyższe stanowisko z innej grupy stanowisk w ramach ogłoszonego naboru.

Jeśli dany pracownik samorządowy spełnia warunki formalne i wymagania kwalifikacyjne, może ubiegać się o przyjęcie do pracy. Ograniczenie do jednej kategorii pracowniczej nie dotyczy bowiem naborów, lecz wyłącznie awansu wewnętrznego.

 

Nabór na stanowisko urzędnicze

Nabór na stanowisku urzędniczym jest naborem otwartym i konkurencyjnym.

Oznacza to, że każda osoba zainteresowana ma możliwość przystąpienia do rekrutacji oraz że pracę powinien dostać kandydat, który najlepiej spełni stawiane wymagania.

Zgodnie z zasadami, nabór na stanowisku urzędniczym:

 • należy ogłosić w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w jednostce, w której prowadzony jest nabór,
 • wyłania za pośrednictwem komisji nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów, spośród których dalszego wyboru dokonuje kierownik jednostki, 
 • wymaga sporządzenia protokołu,
 • wymaga publikowania informacji o wynikach naboru w BIP oraz na tablicy informacyjnej w jednostce, w której prowadzony był nabór. 

Przeniesienie pracownika samorządowego

Obsadzanie stanowisk urzędniczych nie zawsze wiąże się z prowadzeniem naboru. Na wolne stanowisko można również przenieść pracownika samorządowego, jeśli naboru nie przeprowadzono lub gdy nie wyłonił on żadnego właściwego kandydata.

Przenoszenie samorządowych urzędników dopuszczane jest w drodze:

 • awansu wewnętrznego,
 • czasowego powierzenia pracownikowi innej pracy niż określona w umowie o pracę, pod warunkiem, że wymagają tego potrzeby danej jednostki, okres wykonywania innej pracy nie przekroczy trzech miesięcy w roku kalendarzowym, powierzona praca jest zgodna z kwalifikacjami pracownika, a pracownik samorządowy otrzyma wynagrodzenie stosowne do tej pracy, lecz nie niższe od dotychczasowego,
 • przeniesienie do innej jednostki samorządowej, jeżeli odbędzie się na wniosek lub za zgodą pracownika, nie naruszy ważnego interesu jednostki, która wcześniej zatrudniała pracownika, przemawiają za nim ważne potrzeby po stronie jednostki przejmującej,
 • przeniesienie w przypadku reorganizacji jednostki, na inne stanowisko, o ile nastąpiła likwidacja danego stanowiska zajmowanego przez pracownika, a nowe stanowisko odpowiada jego kwalifikacjom i pracownik samorządowy będzie otrzymywał dotychczasowe wynagrodzenie przez sześć miesięcy następujących po miesiącu, w którym został przeniesiony.

Pracownik samorządowy może złożyć wniosek o przeszeregowanie pracownika, jeśli posiada kwalifikacje wymagane na danym stanowisku urzędniczym.

W celu sporządzenia stosownego pisma poleca się wypełnienie gotowego druku, jakim jest wzór awansu wewnętrznego pracownika samorządowego.

 

Podsumowanie

Przy zatrudnianiu pracowników samorządowych konieczne jest, aby przeprowadzić konkurs na wolne stanowisko urzędnicze. Jedynym wyjątkiem jest zatrudnienie z tytułu zastępstwa w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika samorządowego (źródło: art. 12 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych).

Awans wewnętrzny pracownika samorządowego jest możliwy jedynie w kręgu tej samej grupy stanowisk, a więc w przypadku pracowników samorządowych – np. w ramach grupy stanowisk urzędniczych.

Podstawa prawna:

art. 20 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych stanowiący, że:

Awans wewnętrzny

1.Pracownik samorządowy, który wykazuje inicjatywę w pracy i sumiennie wykonuje swoje obowiązki, może zostać przeniesiony na wyższe stanowisko (awans wewnętrzny).

2.Awans wewnętrzny może zostać dokonany jedynie w ramach tej samej grupy stanowisk, o których mowa w art. 4 formy zatrudnienia pracowników samorządowych ust. 2 pkt 1 i 3.

Podobne tematy:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (6 votes, average: 4,67 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze