Zakres obowiązków pracownika WZÓR + omówienie

Jak napisać zakres obowiązków pracownika? pracodawca ma obowiązek zapoznać pracownika z zakresem jego obowiązków, podstawowymi uprawnieniami i sposobem wykonywania pracy na danym stanowisku. Obowiązek ten jasno wynika z działu IV kodeksu pracy, a konkretnie z art. 94 Kodeksu pracy.

Wstęp

zakres-obowiazkow-pracownika-wzor-pdf-doc-wordPrzepisy nie narzucają na pracodawcę obowiązku sporządzenia pisemnego dokumentu, określającego zakres obowiązków pracowniczych, jednak dla celów dowodowych najlepiej jeśli lista zadań przewidzianych w ramach wykonywania pracy na danym stanowisku ma formę pisemną.

Aby ułatwić Ci sporządzenia takiego dokumentu, przygotowaliśmy gotowy do pobrania wzór zakresu obowiązków pracownika:

Zakres obowiązków pracownika wzór

*zmiana zakresu obowiązków zawsze wymaga podpisania dokumentu przez obie strony.

Czym jest zakres obowiązków pracownika?

Zakres obowiązków pracownika to nic innego, jak lista zadań, z którymi wiąże się praca na danym stanowisku. Chociaż pracodawca nie musi przygotowywać takiej listy w formie pisemnej, to powinien zdecydować się na sporządzenie odpowiedniego dokumentu na wypadek ewentualnych sporów z pracownikiem.

Obowiązkiem przełożonego jest natomiast zaznajomić pracowników z zakresem ich obowiązków i sposobem wykonywania pracy na danym stanowisku, stąd odpowiednio sformułowane pismo może okazać się pomocnym narzędziem, ułatwiającym wykonanie tego zadania.

Kto ustala zakres obowiązków pracownika?

Zakres czynności pracownika określa pracodawca, jednak nie jest w tym przypadku całkowicie niezależny. Obowiązki pracownicze nie powinny odbiegać od charakteru wykonywanej pracy.

Tudzież, pracodawca nie może wymagać od osoby zatrudnionej, aby wykonywała za niego na przykład obowiązki domowe czy rodzinne. W takiej sytuacji pracownik miałby prawo odmówić wykonania polecenia.

Zakres czynności pracownika wiąże się z zawartą umową o pracę oraz z regulaminem zakładowym. Niekiedy może znaleźć się w nim również zapis o obowiązku wykonywania „innych poleceń przełożonych” w ramach zawartej umowy o pracę.

Czy zakres obowiązków jest obowiązkowy?

Odpowiedź na pytanie „zakres obowiązków pracownika czy jest obowiązkowy?” brzmi zarówno tak, jak i nie. Zakres obowiązków pracownika w formie pisemnej nie jest obowiązkowy – pracodawca nie musi sporządzać zakresu czynności pracowniczych w formie dokumentowej.

W praktyce często jednak decyduje się na takie rozwiązanie.

Natomiast ogólnie, zakres obowiązków pracownika musi zostać określony dla każdej osoby na każdym stanowisku, ponieważ w przeciwnym razie pracodawca nie miałby podstaw do rozliczania osoby zatrudnionej z wykonywanych przez nią czynności.

Jak poinformować pracownika o zakresie jego obowiązków?

Pracodawca ma obowiązek poinformować pracownika o zakresie jego obowiązków służbowych. Może zrobić to w sposób dowolny – zarówno poprzez wydanie ustnych instrukcji, jak i poprzez umożliwienie osobie zatrudnionej zapoznania się z listą obowiązków w formie dokumentowej.

Z zakresem czynności służbowych pracownik powinien zapoznać się jeszcze przed podpisaniem umowy o pracę, ponieważ jej zawarcie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na określone warunki pracy, w tym również na określony zakres obowiązków.

Kiedy pracownikowi można rozszerzyć zakres obowiązków?

Pracodawca ma prawo zwiększyć zakres obowiązków wybranemu pracownikowi, o ile czynności te wchodzą w zakres rodzaju pracy, określony w zawartej umowie o pracę. Najczęściej ma to miejsce w przypadku, kiedy z zakładu pracy odchodzi jeden ze współpracowników osoby zatrudnionej – jeden pracownik przejmuje obowiązki drugiego pracownika.

W takiej sytuacji pracownik ma możliwość wyrażenia zgody na zmianę zakresu obowiązków lub wyrażenia sprzeciwu. W pierwszym przypadku strony mogą wprowadzić zmiany w umowie na podstawie porozumienia zmieniającego (aneks do zakresu czynności).

W drugim przypadku pracodawca może wypowiedzieć pracownikowi umowę o pracę, jednak wyłącznie w sytuacji, kiedy zakres nowych obowiązków jest niezgodny z rodzajem pracy ustalonej w umowie.

Aneks do umowy o pracę zmieniający zakres obowiązków pracownika

Pracodawca może powierzyć pracownikowi dodatkową pracę, jeśli pasuje ona do rodzaju pracy określonego w zawartej umowie. W sytuacji, kiedy pracownik wyraża na to zgodę, najprostszym sposobem wprowadzenia koniecznych zmian w obowiązujących dokumentach jest zawarcie porozumienia stron, czyli sporządzenie aneksu.

Aneks do zakresu obowiązków pracownika pozwala wprowadzić do umowy o pracę nowe stanowisko bez nawiązywania kolejnego stosunku pracy. Jednocześnie pracodawca może w ramach jednej umowy ustalić dla pracownika różne warunki płacy i płacy w odniesieniu do jednego i drugiego stanowiska.

Co ciekawe, aneks do zakresu czynności pracownika nie zawsze jest obowiązkowy. Kodeks pracy przewiduje możliwość powierzenia pracownikowi dodatkowych zadań bez zmiany zakresu obowiązków czy zmiany warunków umowy, o ile są to czynności krótkotrwałe – trwające do trzech miesięcy.

Pracodawca może powierzyć pracownikowi inną pracę w trybie polecenia służbowego, jeśli:

  • występuje zgodność powierzonej pracy z kwalifikacjami pracownika,
  • istnieją uzasadnione potrzeby pracodawcy,
  • zachowane zostanie co najmniej dotychczas obowiązujące wynagrodzenie pracownika.

Jak stworzyć zakres obowiązków pracownika?

Co powinno zostać zawarte w zakresie czynności pracownika? Lista obowiązków nie musi mieć formy pisemnej, jednak warto – ze względu na interes pracodawcy – zdecydować się właśnie na taką formę określenia obowiązków pracowniczych.

Kodeks pracy nie reguluje zasad tworzenia takiej listy czynności pracownika. Często stosowaną praktyką jest jednak dołączanie jej do treści umowy o pracę lub uwzględnienie jej w załączniku do umowy.

Takie rozwiązanie pozwala na wprowadzanie ewentualnych zmian w zakresie obowiązków pracownika bez konieczności podpisywania porozumienia lub wręczania osobie zatrudnionej wypowiedzenia zmieniającego. Wystarczający jest wtedy aneks do umowy, który pozwala zwiększyć, zmniejszyć lub zmienić zakres obowiązków.

Należy pamiętać, że lista obowiązków pracowniczych (zakres czynności pracownika) powinna być spójna z rodzajem pracy określonym w umowie. Czynności, które musi wykonywać pracownik, nie powinny odbiegać od jego wykształcenia, doświadczenia i kwalifikacji.

Z reguły wskazuje się je w sposób ogólny, używając takich sformułowań, jak „przestrzeganie zasad bezpieczeństwa” czy „dbanie o pozytywny wizerunek firmy”.

W zakresie obowiązków umieszcza się zwykle również formułkę dotyczącą obowiązku wykonywania innych poleceń przełożonych, co nie oznacza jednak, że zlecone pracownikowi zadania mogą być zupełnie dowolne.

Podsumowanie

Zakres czynności pracownika jest załącznikiem do umowy o pracę. Jest to dokument w którym określa się listę obowiązków pracowniczych z podaniem daty, od jakiej zakres czynności będzie obowiązywać.

Jeśli natomiast w przypadku gdy pracownik nie akceptuje nowego zakresu czynności, z jakimi przyjdzie mu się mierzyć w pracy (a zakres czynności mimo wszystko mieści się w ramach wykonywanej pracy), to pracodawca ma prawo, by rozwiązać umowę z pracownikiem za niesubordynację.

Zakres czynności pracownika można równie dobrze zamieścić w umowie o pracę bądź w innym dokumencie, który nie stanowi części umowy, tylko jej ząłącznik.

Podsumowując:

W umowie o pracę pracodawca najczęściej wskazuje rodzaj pracy poprzez wymienienie stanowiska bądź funkcji w firmie, natomiast zakres obowiązków pracownika służy do szczegółowego opisania charakteru pracy i czynności które pracownik powinien wykonywać.

Co więcej, obowiązkiem pracownika jest wykonywanie innych poleceń w ramach obowiązującej umowy o pracę, jeśli tego wymaga sytuacja w firmie. Powierzone obowiązki powinny jednak być krótkotrwałe, a główny zakres obowiązków powinien mieścić się w ramach rodzaju pracy, które określa umowa o pracę.

Podobne tematy:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 4,67 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze