Wzór usprawiedliwienia do PUP – POBIERZ skuteczne usprawiedliwienie!

Rejestracja w Urzędzie Pracy daje osobie bezrobotnej szansę na skorzystanie ze szkoleń i kursów oraz możliwość zachowania ciągłości ubezpieczenia. Jednocześnie wraz z tymi korzyściami, po stronie bezrobotnego rodzą się także obowiązki, w tym przede wszystkim konieczność comiesięcznego stawienia się w PUP i spotkania z urzędnikiem.

wzor-usprawiedliwienia-do-pup-pdf-docCo zrobić w sytuacji, kiedy jest to niemożliwe? i jak usprawiedliwić swoją nieobecność? aby ułatwić Ci sporządzenie pisemnego usprawiedliwienia do PUP, przygotowaliśmy gotowy do pobrania wzór, który pobierzesz w dalszej części niniejszego poradnika.

Pismo do Urzędu Pracy o niestawieniu się to obowiązek

wazne-informacjeJeśli bezrobotny nie stawi się na umówione spotkanie, grożą mu przykre konsekwencje. Można jednak uniknąć ich poprzez złożenie uzasadnionego usprawiedliwienia. Jak napisać usprawiedliwienie niestawienia się w Urzędzie Pracy?

Najłatwiej jest sporządzić takie pismo w przypadku, kiedy nieobecność spowodowana była chorobą, wypadkiem, bądź innym zdarzeniem, które bezpośrednio wpłynęło na niemożność stawienia się w Powiatowym Urzędzie Pracy.

W takich okolicznościach powód nieobecności jest oczywisty i prosty do udowodnienia – wystarczy dołączyć do usprawiedliwienia zaświadczenie lekarskie czy wypis ze szpitala, bądź inny dokument potwierdzający zaistniałą sytuację. Aby ułatwić Ci przygotowanie skutecznego usprawiedliwienia, przygotowaliśmy wzór pisma, który pobierzesz poniżej:

Wzór usprawiedliwienia do PUP

Jak usprawiedliwić nieobecność w Urzędzie Pracy?

wazne-informacjeWarto wiedzieć, że nieobecność w Urzędzie Pracy zawsze powinna zostać uzasadniona i poparta odpowiednimi dowodami. Jeśli bezrobotny nie stawi się na umówione spotkanie z powodu pogrzebu bliskiej osoby, musi dołączyć akt zgonu do pisma z usprawiedliwieniem nieobecności.

Z kolei w przypadku, gdy nieobecność spowodowana była rozmową kwalifikacyjną w innym mieście, powinien poprosić o odpowiednie zaświadczenie potencjalnego pracodawcę lub inną osobę reprezentującą zakład pracy.

Jak napisać usprawiedliwienie nieobecności w Urzędzie Pracy z powodu egzaminu na uczelni lub egzaminu na prawo jazdy? W tych przypadkach również bardzo ważne jest uzyskanie zaświadczenia o udziale w egzaminie, wystawionego przez uprawnioną do tego osobę.

Należy pamiętać również o dopilnowaniu zgodności dat – tej na zaświadczeniu oraz tej określonej w usprawiedliwieniu.

Co grozi bezrobotnemu za nieobecność w PUP?

wazne-informacjeRejestracja w Urzędzie Pracy daje bezrobotnemu wiele korzyści. Darmowe kursy czy ubezpieczenie stanowią dla PUP koszt, który rodzi zobowiązania po stronie osoby zarejestrowanej jako bezrobotna. Nic więc dziwnego, że urząd wyciąga konsekwencje, kiedy bezrobotny nie stawia się na spotkania ustalane z miesięcznym wyprzedzeniem.

Jedną z takich konsekwencji jest utrata statusu osoby bezrobotnej – z reguły na trzy miesiące.

Z czym wiąże się taka forma kary? Jej głównym skutkiem jest utrata zasiłku oraz ubezpieczenia zdrowotnego, a także możliwości korzystania z ofert Urzędu Pracy – ofert pracy i ofert darmowych szkoleń.

Należy zaznaczyć przy tym, że ubezpieczenie zdrowotne jest ważne jedynie przez 30 dni od dnia utraty statusu osoby bezrobotnej, dlatego warto unikać takich konsekwencji poprzez pilnowanie terminów spotkań lub prawidłowe usprawiedliwianie ewentualnych nieobecności.

 

Jak wygląda wzór usprawiedliwienia do PUP?

wazne-informacjePrzygotowany przez nas wzór usprawiedliwienia do Urzędu Pracy to gotowy do wypełnienia dokument oficjalny, uwzględniający wszelkie niezbędne informacje. Pismo przewiduje określenie daty i miejsca sporządzenia, która powinna pokrywać się z datą nieobecności w PUP.

Usprawiedliwienie do urzędu pracy musi zawierać także dane autora, czyli dane osoby bezrobotnej oraz dane pracownika urzędu, z którym umówione było spotkanie.

Najważniejszy element pisma, jakim jest wzór wyjaśnienia do Urzędu Pracy, stanowi uzasadnienie nieobecności na danym spotkaniu. W tym miejscu bezrobotny powinien dokładnie opisać przyczynę niestawienia się w PUP w wyznaczonym terminie.

Argumentem, który z pewnością pozwoli uniknąć przykrych konsekwencji niewypełnienia obowiązku, będzie między innymi choroba, niemożliwy do przełożenia egzamin czy też szczególne zdarzenia w życiu rodzinnym, na przykład śmierć bliskiej osoby.

Każdą z takich przyczyn należy również udokumentować, dołączając do usprawiedliwienia odpowiednie oświadczenie/zaświadczenie. Podpisany dokument trzeba następnie przedłożyć w Urzędzie Pracy osobiście lub za pośrednictwem poczty.

Ile czasu ma bezrobotny na usprawiedliwienie swojej nieobecności?

wazne-informacjeWedług przepisów prawa Urząd Pracy ma obowiązek pozbawić statusu bezrobotnego, który nie stawił się w urzędzie na wyznaczone w określonym terminie spotkanie oraz nie powiadomił w okresie maksymalnie siedmiu dni od wyznaczonej daty tego spotkania o uzasadnionej przyczynie niestawiennictwa.

Pozbawienie statusu bezrobotnego następuje zwykle na okres 120 dni, licząc od dnia niestawienia się na umówionym spotkaniu.

Z czego wynikają konsekwencje niestawiennictwa lub braku jego usprawiedliwienia? Przepis wyprowadzono bezpośrednio z definicji osoby bezrobotnej i związanych z tym statusem warunków, czyli gotowości oraz zdolności do podjęcia zatrudnienia.

 

Wyznaczanie bezrobotnemu terminów wizyt w urzędzie stanowi bowiem nie tylko formę aktywizacji takiej osoby, ale również sposób weryfikacji gotowości i zdolności do podjęcia pracy zarobkowej. Nie wystarczy bowiem pozostawać bez pracy, aby korzystać ze statusu bezrobotnego – należy wypełniać także związane z tym obowiązki.

Warto pamiętać więc o terminach spotkań w PUP, a w przypadku braku możliwości stawienia się na jednym z nich, dążyć do zmiany wyznaczonej daty lub zadbać o dobre usprawiedliwienie do urzędu pracy swojej nieobecności.

Podsumowanie

  • Jak napisać usprawiedliwienie do urzędu pracy? jeśli chcesz mieć pewność, że Twoje pismo wywoła oczekiwany przez Ciebie skutek, pobierz przygotowany przez nas wzór usprawiedliwienia do PUP.
  • Niestawienie się w wyznaczonym terminie w urzędzie pracy wywoła reakcję organu na drodze administracyjnej, pozbawiając bezrobotnego statusu osoby bezrobotnej za nieusprawiedliwione niestawienie się w wyznaczonym terminie w urzędzie pracy.
  • Pozbawienie statusu bezrobotnego za niedotrzymanie obowiązkowej wizyty w urzędzie pracy nie może stać się sankcją, jeśli bezrobotny nie mógł dotrzeć do urzędu pracy w wyznaczonym terminie z przyczyn od niego niezależnych.
  • Niestawiennictwo w Powiatowym Urzędzie Pracy w wyznaczonym terminie musi zostać usprawiedliwione w ciągu 7 dni od daty planowego spotkania. Najlepiej posiadać zwolnienie lekarskie lub zaświadczenie lekarskie, a jeśli przyczyna niestawiennictwa była inna, to dokument odpowiedni do zaistniałej sytuacji lub zdarzenia.

 

Podobne tematy:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (14 votes, average: 4,79 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze