Odwołanie od skreślenia z listy bezrobotnych WZÓR

Jak napisać odwołanie od skreślenia z listy bezrobotnych? Utrata statusu bezrobotnego to nie tylko brak zasiłku, ale również brak możliwości korzystania z ubezpieczenia społecznego, staży czy kursów doszkalających dla osób zarejestrowanych w Urzędzie Pracy. Status bezrobotnego można stracić w różnych okolicznościach. Nie zawsze są to jednak sytuacje bez wyjścia.

Wstęp

odwolanie-od-skreslenia-z-listy-bezrobotnych-wzor-pdf-docJak napisać odwołanie od decyzji o utracie statusu osoby bezrobotnej? aby ułatwić Ci sporządzenie pisma, które wywoła oczekiwane skutki, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór odwołania, które pobierzesz poniżej:

Odwołanie od skreślenia z listy bezrobotnych wzór

odwolanie-od-skreslenia-z-listy-bezrobotnych-wzor-pdf-doc

Odwołanie od skreślenia z listy bezrobotnych wzór

Co oznacza utrata statusu osoby bezrobotnej?

Pozbawienie statusu bezrobotnego to pozbawienie osoby zarejestrowanej w UP przywilejów, takich jak:

 • darmowe ubezpieczenie zdrowotne z urzędu pracy,
 • możliwość odbywania szkoleń finansowanych ze środków urzędu pracy,
 • możliwość zaciągania zobowiązań na otwarcie własnej działalności gospodarczej,
 • możliwość odbywania stażu, praktyk za pośrednictwem urzędu pracy,
 • możliwość aktywnego poszukiwania pracy za pomocą ogłoszeń zamieszczonych w Powiatowym Urzędzie Pracy, i tak dalej.

Kiedy bezrobotnego skreśla się z listy bezrobotnych?

Skreślenie bezrobotnego z listy osób zarejestrowanych w Urzędzie Pracy następuje na skutek określonych przepisami działań. Osobę bezrobotną jej statusu pozbawia Starosta poprzez wydanie decyzji administracyjnej m.in. w przypadku, kiedy:

 • bezrobotny nie utrzymuje kontaktu z urzędem pracy co najmniej raz na 90 dni (ma to na celu potwierdzenia zainteresowania pomocą urzędu pracy)
 • bezrobotny nie stawił się w PUP w wyznaczonym terminie, który został ustalony między nim a urzędnikiem oraz nie powiadomił w terminie 7 dni o uzasadnionej przyczynie swojego niestawiennictwa,
 • nie podjął przygotowania zawodowego dorosłych,
 • nie podjął lub przerwał indywidualny plan działania, szkolenie czy studia podyplomowe oraz gdy nie przystąpił do egzaminu,
 • złożył wniosek o rezygnację z pomocy świadczonej przez PUP,
 • pobierał w kraju zasiłek dla bezrobotnych nabyty w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej i opuścił terytorium kraju lub został pozbawiony tego zasiłku przez właściwą instytucję danego państwa UE,
 • odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy, bądź innej formy pomocy czy też poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, mającym na celu ustalenie zdolności do pracy,
 • pozostawał niezdolny do pracy wskutek choroby lub przebywania w zamkniętym ośrodku odwykowym przez nieprzerwany okres 90 dni.

Jeśli bezrobotny odmówi podjęcia pracy bez podania racjonalnej i ważnej przyczyny, zostanie skreślony z listy bezrobotnych na okres 4 miesięcy. Jeżeli po tym okresie bezrobotny znowu się zarejestruje i sytuacja się powtórzy, zostanie wyrejestrowany na 180 dni. Trzecia odmowa skutkuje wyrejestrowaniem 270 dni.

 

Kto nie może zostać pozbawiony statusu bezrobotnego?

Przed utratą statusu bezrobotnego chronione są między innymi kobiety w ciąży, które z tego powodu są niezdolne do pracy przez okres 90 dni, o ile same nie złożą wniosku o pozbawienie statusu bezrobotnej.

Starosta nie może również pozbawić statusu osoby bezrobotnej również:

 • matki dziecka,
 • ojca dziecka (w przypadku śmierci matki dziecka, porzucenia dziecka przez matkę albo rezygnacji przez matkę z prawa do korzystania z zasiłku macierzyńskiego)
 • bezrobotnego po przysposobieniu dziecka,
 • bezrobotnego po przyjęciu dziecka na wychowanie,
 • bezrobotnego po wystąpieniu do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka,
 • bezrobotnego po przyjęciu dziecka na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej

Poza tym statusu bezrobotnego nie zostanie pozbawiona również osoba, która uzyska wpis do Krajowego Rejestru Sądowego jako założyciel spółdzielni socjalnej po dniu zarejestrowania się w urzędzie pracy oraz w związku z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku o przyznanie środków na założenie spółdzielni socjalnej (okres ochronny obowiązuje do kolejnego dnia po otrzymaniu tych środków).

Odwołanie od decyzji UP

Odwołanie od decyzji urzędu pracy nie zawsze jest możliwe. Należy pamiętać, że odwołać się można tylko od decyzji administracyjnych, w których oprócz rozstrzygnięcia i uzasadnienia znajduje się też pouczenie, czy i w jakim trybie przysługuje odwołanie.

W sprawie pozbawienia statusu osoby bezrobotnej UP wydaje decyzję administracyjną, a to oznacza, że odwołanie do PUP przysługuje niezależnie od przyczyny skreślenia z listy bezrobotnych.

Odwołanie wnosi się do organu wyższego stopnia, ale za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w pierwszej instancji, czyli za pośrednictwem urzędu pracy.

 

Jak napisać odwołanie od skreślenia z listy bezrobotnych?

Wiele osób pozbawionych statusu bezrobotnego zastanawia się, jak napisać odwołanie od decyzji PUP. Warto pamiętać więc, że w celu sporządzenia stosownego pisma można wykorzystać gotowy do wypełnienia wzór odwołania od skreślenia z listy bezrobotnych.

Dokument musi zawierać:

 • datę i miejsce sporządzenia odwołania,
 • imię i nazwisko wnoszącego,
 • dane adresata,
 • żądanie o przywrócenie statusu osoby bezrobotnej do rejestru osób bezrobotnych,
 • podpis wnoszącego odwołanie.

Co ważne, odwołanie od decyzji PUP o utracie statusu bezrobotnego nie wymaga szczegółowego uzasadnienia. Osoba wnosząca odwołanie musi wyrazić w treści pisma swoje niezadowolenie z wydanej decyzji.

Nie ma obowiązku podawania konkretnych zarzutów. Niemniej jednak zawarcie w piśmie odpowiednich argumentów zwiększa szansę na pozytywne rozpatrzenie sprawy.

Warto więc nie ograniczać się jedynie do napisania, że nie zgadzamy się z wydaną decyzją i żądamy ponownego rozpatrzenia sprawy, bądź uchylenia decyzji, lecz umotywować odwołanie odpowiednimi argumentami.

Odwołanie od decyzji PUP wnosi się w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji.

Złożenie pisma po terminie sprawia, że prawo do odwołania nie przysługuje. Wyjątkiem jest niezłożenie odwołania na czas, na przykład z powodu nagłej choroby, czyli nie z winy osoby składającej odwołanie.

W takim przypadku bezrobotny powinien złożyć prośbę o przywrócenie terminu wraz z pismem odwoławczym. Dokumenty składa się wtedy do organu II instancji.

Należy pamiętać, że postępowania administracyjne zawsze są dwuinstancyjne, dlatego od decyzji organu wyższego stopnia nie przysługuje już kolejne odwołanie. Od decyzji odwoławczych kończących postępowanie w II instancji przysługuje natomiast skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

 

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze

2 komentarzy w “Odwołanie od skreślenia z listy bezrobotnych WZÓR”
 1. Witam, złożyłem odwołanie do PUP i czekam na rozstrzygnięcie sprawy. Według mnie wykreślono mnie nie zgodnie z przepisami z rejestru osób bezrobotnych, w tej chwili nie mam ubezpieczenia i jak w razie czego trafię do szpitala, to prawdopodobnie będę płacić za wizytę. Najbardziej właśnie zależy mi na ubezpieczeniu, bo kuroniówki i tak nie dostaję. Pismo pobrałem i wypełniłem zgodnie ze wskazówkami i mam nadzieję, że przywrócą mi status osoby bezrobotnej…

 2. Ja także chcę złożyć odwołanie od utraty statusu bezrobotnego, skreślają mnie, bo się nie odhaczyłem, a nie mogłem pojawić się w urzędzie, bo byłem chory, dzwoniłem do sekretariatu, ale ponoć nic nie da się już zrobić hehe :) nawet nie poinformowano mnie, że mogę od decyzji PUP się odwołać… o co tu chodzi? Dlaczego urzędnicy nie informują o takich rzeczach? Oczywiście w decyzji jest napisane, że mam prawo do odwołania, ale Pani z sekretariatu już mi tego nie powiedziała, parsknęła tylko, że “nic już nie da się zrobić” – co to za ludzie? za co mają płacone?

  Jeśli moje odwołanie nie przyniesie oczekiwanego skutku, to złożę kolejne pismo podanie o przywrócenie statusu osoby bezrobotnej, a jak i to nie pomoże, to pójdę z tym do sądu. Byłem chory, miałem gorączkę dużą (może to był nawet COVID – nie wiem), a oni mają to w poważaniu?! co za kraj…..

Comments are closed.