Jak napisać usprawiedliwienie niestawienia się w urzędzie pracy?

Jak napisać usprawiedliwienie niestawienia się w urzędzie pracy? osoba zarejestrowana w Urzędzie Pracy jako bezrobotna może liczyć na wiele form wsparcia – nie tylko zasiłek dla bezrobotnych, ale również dofinansowanie własnego biznesu czy darmowe kursy doszkalające.

Wstęp

wzor-usprawiedliwienia-do-pup-pdf-docZarejestrowany bezrobotny ma jednak zarówno prawa, jak i obowiązki, w tym przede wszystkim obowiązek stawiania się na umówionych spotkaniach z urzędnikiem urzędu pracy. Spotkania te planowane są z miesięcznym wyprzedzeniem, dlatego nieobecność należy odpowiednio usprawiedliwić.

Co pomoże bezrobotnemu uniknąć konsekwencji niestawienia się w biurze pracy? jedyną linią obrony jest dobrze napisane usprawiedliwienie nieobecności. W piśmie takim powinny znaleźć wszystkie niezbędne elementy spełniające wymogi formalne, a także uzasadnienie usprawiedliwienia. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do pobrania wzór usprawiedliwienia, który pobierzesz poniżej:

Wzór usprawiedliwienia do PUP

Usprawiedliwienie niestawienia się w Urzędzie Pracy jest niezbędne

Urząd Pracy dopuszcza możliwość niestawienia się w oddziale powiatowym w wyznaczonym terminie – w końcu jest to termin wyznaczony w miesięcznym wyprzedzeniem.

Jeśli bezrobotny wie już na kilka dni wcześniej, że nie będzie mógł stawić się na spotkaniu, powinien skontaktować się z odpowiednim urzędnikiem i poprosić go o zmianę terminu, odpowiednio uzasadniając swoją prośbę.

Jeżeli jednak nieobecność nie będzie możliwa do przewidzenia, konieczne będzie jej usprawiedliwienie. Pismo do Urzędu Pracy o niestawieniu się może bazować na wskazaniu „uzasadnionej przyczyny” nieobecności. Czym w praktyce jest uzasadniona przyczyna?

Co może stanowić usprawiedliwienie nieobecności w Urzędzie Pracy?

Usprawiedliwienie do Urzędu Pracy musi zostać uzasadnione. Powody niestawiennictwa bezrobotnego na umówionym spotkaniu powinny więc obiektywnie uniemożliwiać mu stawienie się w urzędzie w wyznaczonym terminie. Uzasadnioną przyczyną nieobecności nie będzie więc na przykład pomylenie terminów przez osobę zainteresowaną.

Przyczyny nieobecności powinny opierać się na okolicznościach natury obiektywnej, tj. niezależnej od woli bezrobotnego. Przykładowo, będzie to na brak możliwości dojazdu wynikający z awarii pojazdu komunikacji miejskiej, nagła choroba, czy inne nagłe zdarzenie losowe, takie jak pożar czy powódź.

Nie pomoże więc powoływanie się na własną lekkomyślność czy niedbalstwo. Zapomnienie lub pomylenie terminów nie będzie skutecznym usprawiedliwieniem dla nieobecności w UP.

 

Jak usprawiedliwić nieobecność w Urzędzie Pracy?

Nieobecność w Urzędzie Pracy należy usprawiedliwić w ciągu siedmiu dni od daty umówionego spotkania. Najlepiej zrobić to w formie pisemnej, aby posiadać dowód stanowiący podstawę ewentualnego odwołania.

Najłatwiejszym sposobem na wyjaśnienie i usprawiedliwienie nieobecności jest przedłożenie zwolnienia lub zaświadczenia lekarskiego o chorobie. Nie każdy dysponuje jednak takim dokumentem i nie każda uzasadniona przyczyna nieobecności musi wiązać się z nagłą chorobą.

Jak napisać usprawiedliwienie niestawienia się w Urzędzie Pracy uzasadnione innym zdarzeniem losowym?

Warto wykorzystać w tym celu wzór wyjaśnienia do Urzędu Pracy, który uwzględnia wszelkie elementy niezbędne dla tego typu pisma. Dokument powinien zawierać przede wszystkim datę – ważne, aby pokrywała się ona z datą nieobecności w UP.

Pismo należy kierować do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Urzędu, podając jego dane teleadresowe. Najważniejszym elementem pisemnych wyjaśnień jest jednak ich treść.

Jak napisać wyjaśnienie do Urzędu Pracy? Konieczne będzie przede wszystkim sformułowanie prośby o usprawiedliwienie nieobecności, a także dokładne wytłumaczenie przyczyn, wskutek których stawiennictwo w PUP było w danej sytuacji niemożliwe.

Jak wspominaliśmy, przyczyny nieobecności muszą być uzasadnione i obiektywne. Możemy powołać się więc na zdarzenie losowe, chorobę – w tym również chorobę osoby bliskiej, na przykład dziecka-, bądź na przerwę w komunikacji, przez którą nie mieliśmy możliwości stawić się na miejscu w wyznaczonej porze.

Warto pamiętać, że usprawiedliwienie do Urzędu Pracy to dokument formalny, który należy sporządzić w sposób estetyczny i czytelny, unikając wszelkiego typu błędów ortograficznych czy interpunkcyjnych.

Pomocny może okazać się więc wzór usprawiedliwienia do PUP, który musimy jedynie wypełnić, wydrukować i podpisać lub wypełnić i podpisać po wydrukowaniu. Jak napisać podanie o usprawiedliwienie nieobecności w Urzędzie Pracy samodzielnie? Odręcznie przygotowane pismo można wzorować na gotowym schemacie, aby zrobić na urzędniku lepsze wrażenie.

 

Jaka kara wiąże się z nieobecnością w Urzędzie Pracy?

Stawianie się na comiesięcznym spotkaniu stanowi dla bezrobotnego obowiązek, który niejako motywuje osobę niepracującą do aktywności i określa jej stosunek do urzędu udzielającego pomocy ludziom nieposiadającym własnych środków do życia.

Nieobecność w PUP należy uzasadnić więc w terminie 7 dni, podając ważną przyczynę swojego niestawiennictwa. Jeśli bezrobotny tego nie zrobi, grozi mu odebranie statusu bezrobotnego przez starostę. Pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia niestawienia się w urzędzie i trwa:

  • 120 dni w przypadku pierwszego niestawiennictwa,
  • 180 dni w przypadku drugiego niestawiennictwa,
  • 270 dni w przypadku trzeciego i każdego kolejnego niestawiennictwa.

Warto wiedzieć, że utrata statusu bezrobotnego wiąże się z jednoczesną utratą przywilejów, takich jak ubezpieczenie zdrowotne, możliwość odbywania szkoleń, możliwość zaciągania zobowiązań na otwarcie własnej działalności gospodarczej czy możliwość aktywnego poszukiwania ofert pracy za pomocą ogłoszeń zamieszczonych w PUP.

Samo pismo może nie wystarczyć

Urząd Pracy nie ma obowiązku wierzyć bezrobotnemu na słowo, jeśli ten uzasadnia swoją nieobecność chorobą lub innym zdarzeniem nagłym i losowym. Należy liczyć się z tym, że urzędnik może zażądać potwierdzenia użytych w wyjaśnieniu argumentów przy pomocy odpowiednich dokumentów. Przyczyna nieobecności powinna więc poddawać się możliwości weryfikacji.

W przypadku choroby lub opieki nad chorym członkiem rodziny wymaganym dokumentem będzie zaświadczenie lekarskie, niekiedy nawet na specjalnym druku ZUS ZLA (jeśli bezrobotny pobiera z urzędu zasiłek lub stypendium).

Respektowane mogą być również takie dokumenty jak karta leczenia czy wypis ze szpitala. W przypadku innych zdarzeń losowych konieczne będzie przedstawienie adekwatnych do sytuacji dokumentów w postaci między innymi notatek służbowych czy zaświadczeń.

 

Podobne tematy:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (54 votes, average: 4,50 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze