Pismo do ZUS wyjaśniające nieobecność w domu podczas kontroli WZÓR

Jak napisać usprawiedliwienie do ZUS wyjaśniające nieobecność w domu podczas kontroli zwolnienia lekarskiego? wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego na inne cele niż dochodzenie do zdrowia to bardzo częste zjawisko, dlatego pracownik, który regularnie bierze L4 powinien być przygotowany na ewentualną kontrolę ze strony ZUS-u.

Wprowadzenie

Jeśli pracownik zostanie przyłapany na przykład na wykonywaniu remontu bądź innej aktywności lub – co gorsza – na nieobecności w domu, zostanie ukarany między innymi poprzez odebranie mu prawa do zasiłku chorobowego.

pismo-do-zus-wyjasniajace-nieobecnosc-w-domu-podczas-kontroli-wzor-pdf-doc-wordZawsze może jednak spróbować usprawiedliwić swoją nieobecność podczas kontroli L-4. Jak napisać odpowiednie pismo? w piśmie koniecznie znaleźć się muszą wszystkie potrzebne dane, informacje dotyczące pracodawcy, a także usprawiedliwienie nieobecności w domu. Dla ułatwienia przygotowaliśmy gotowy do pobrania wzór pisma wyjaśniającego do ZUS, które pobierzesz poniżej:

Pismo do ZUS wyjaśniające nieobecność w domu podczas kontroli wzór

pismo-do-zus-wyjasniajace-nieobecnosc-w-domu-podczas-kontroli-wzor-pdf-doc-word

Pismo do ZUS wyjaśniające nieobecność w domu podczas kontroli wzór

Kontrola pracownika na zwolnieniu lekarskim

Kontrolę pracownika na zwolnieniu lekarskim może przeprowadzić zarówno pracodawca, jak i wyznaczony przez niego upoważniony pracownik lub sam Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Co do zasady, do skontrolowania prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich przez pracowników uprawniony jest przełożony, który wypłaca wynagrodzenie za czas choroby z własnych środków.

Będzie to więc pracodawca, który zgłasza do ubezpieczenia chorobowego więcej niż 20 ubezpieczonych.

Jeśli uprawniony do tego pracodawca nie dokonuje kontroli zwolnień osobiście, lecz wyznacza do tego jednego z pracowników lub zleca zadanie zewnętrznej firmie, powinien wystawić w tym celu imienne upoważnienie, które jest ważne wyłącznie z legitymacją pracowniczą lub dokumentem tożsamości.

Warto pamiętać, że osoba kompetentna do przeprowadzenia takiej kontroli musi mieć odpowiednią wiedzę na temat przepisów dotyczących wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy oraz przepisów o ochronie danych osobowych.

Kontrola zwolnień lekarskich przez ZUS na wniosek pracodawcy dotyczy pracodawców, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego mniej niż 20 ubezpieczonych. W takim przypadku przełożony zgłasza osoby do kontroli do oddziału ZUS, który wypłaca zasiłki jego pracownikom.

Jak wygląda kontrola ZUS na L4?

Jak wygląda kontrola ZUS na zwolnieniu lekarskim L4

Kontrola zwolnień lekarskich ZUS polega na ustaleniu, czy w okresie zwolnienia pracownik nie wykonuje pracy zarobkowej oraz, czy nie wykorzystuje zwolnienia w sposób niezgodny z jego celem.

W sytuacji, kiedy zwolnienie lekarskie zostało wystawione ze względu na konieczność sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny (również dzieckiem), kontrola ma dodatkowo ustalić, czy poza pracownikiem nie ma innych domowników, którzy mogliby sprawować taką opiekę zamiast pracownika (zasada nie dotyczy opieki nad dzieckiem w wieku do 2 lat).

Kontrola ZUS w jakich godzinach

Teoretycznie, kontrola zwolnienia lekarskiego przez ZUS w domu może nastąpić w dowolnym dniu oraz o dowolnej godzinie. Jej celem jest w końcu zaskoczyć pracownika i „przyłapać go na gorącym uczynku”.

Przepisy nie ograniczają pracowników ZUS w zakresie terminów przeprowadzania kontroli zwolnienia lekarskiego. Najbardziej prawdopodobna jest jednak kontrola w dniach i godzinach pracy urzędu, czyli od poniedziałku do piątku, z reguły od 7.00 do 15.00.

Należy mieć przy tym na uwadze, że nie tylko Zakład Ubezpieczeń Społecznych może dokonywać kontroli. Jeśli zdecyduje się na to pracodawca – samodzielnie lub za pośrednictwem wyznaczonej osoby – kontrola może odbyć się w dowolnym czasie.

Nieobecność podczas kontroli zwolnienia lekarskiego

Kontrola ZUS lub kontrola przeprowadzana przez pracodawcę odbywa się w miejscu zamieszkania pracownika, w miejscu pracy lub prowadzenia działalności pozarolniczej (jeśli osoba jest zatrudniona również w innej firmie lub prowadzi własną działalność) lub w miejscu czasowego pobytu, wskazanym w zaświadczeniu lekarskim.

Z tego względu istotne jest odpowiednie uzupełnienie tych danych – adres do kontroli nie musi pokrywać się z adresem zamieszkania lub zameldowania.

Jeśli w trakcie przebywania na urlopie lekarskim pracownik zmieni miejsce pobytu, musi poinformować o tym ZUS i pracodawcę w ciągu 3 dni od dnia zmiany sytuacji.

Adres pobytu w trakcie orzeczonej niezdolności do pracy musi być zawsze aktualny.

Pismo do ZUS wyjaśniające nieobecność w domu podczas kontroli

Pismo do ZUS wyjaśniające nieobecność w domu podczas kontroli zwolnienia lekarskiego stanowi możliwość uniknięcia kary przez pracownika, który może wytłumaczyć się na przykład wizytą u lekarza czy w aptece.

Zaleceniem zarówno dla pracodawcy, jak i dla pracowników ZUS jest bowiem ponawianie kontroli oraz dążenie do wyjaśnienia sytuacji, w której podczas kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich pracownik okazał się nieobecny.

Nieobecność podczas kontroli zwolnienia lekarskiego nie jest zatem równoznaczna z utratą prawa do wynagrodzenia. Co do zasady, pracodawca lub pracownik ZUS powinien postarać się w miarę możliwości ponowić kontrolę, a jeśli jest to niemożliwe lub nieskuteczne, wezwać pracownika do złożenia wyjaśnień.

Jak napisać wyjaśnienie nieobecności podczas kontroli ZUS?

Jeśli pracownik jest w stanie wytłumaczyć swoją nieobecność, powinien sporządzić odpowiednie pismo do pracodawcy i/lub do odpowiedniego oddziału ZUS. Jak napisać wyjaśnienie do ZUS w sprawie nieobecności podczas kontroli?

Można w tym celu wykorzystać wzór pisma do ZUS wyjaśniające nieobecność w domu podczas kontroli zwolnienia lekarskiego. Należy umieścić w nim swoje dane osobowe oraz dokładnie opisać przyczyny nieobecności.

Warto pamiętać, że muszą to być uzasadnione argumenty, takie jak wizyta u lekarza, odbywanie rehabilitacji, wizyta w aptece czy w sklepie spożywczym, o ile nie ma innego członka rodziny, który mógłby zrobić to za osobę ubezpieczoną.

Podsumowanie

Kontrola pracownika na zwolnieniu lekarskim jest po to, aby sprawdzić, czy pracownik w trakcie niezdolności do pracy zaczął wykonywać inną pracę zarobkową lub załatwia swoje sprawy osobiste.

Kontrola ze strony ZUS-u (nie każdy o tym wie) najczęściej jest dwuetapowa. W czasie niezdolności do pracy danego pracownika ZUS często sprawdza, czy zwolnienie L4 nie zostało sfałszowane, czy wydane je zgodnie ze sztuką lekarską, a następnie dochodzi do kontroli fizycznej w miejscu zamieszkania pracownika.

Nieobecność podczas kontroli zwolnienia lekarskiego to jednak nie koniec świata, należy wtedy działać szybki i zdecydowanie, informując pisemnie ZUS o powodzie naszej nieobecności (np. wyjazd do apteki po leki, wyjazd celem umówienia się na wizytę do lekarza, zakupy w pobliskim sklepie spożywczym, czyli robienie zakupów żywnościowych czy też innych podstawowych zakupów itd.).

Oczywiście w skarajnych przypadkach nieobecność podczas kontroli zwolnienia lekarskiego może być przyczyną odmowy prawa do zasiłku za cały okres chorobowy (chyba że w jego okresie pracownik przebywał w szpitalu).

Zaznaczyć należy też, że kontrole ZUS nasilają się w okresie, w którym zwiększa się populacyjna nieobecność w pracy z powodu choroby, czyli np. jesienią w okresie grypowym.

Często jest też tak, że to pracodawcy mają wątpliwości co do prawidłowego wykorzystywania zwolnień lekarskich swoich pracowników i to oni zlecają przeprowadzenie kontroli pracownika, ZUS wtedy jak najbardziej ma prawo przeprowadzić kontrolę!

Na koniec dodam jeszcze tylko, że nieobecny pracownik ma 3 dni na złożenie wyjaśnień, a jeśli tych wyjaśnień nie złoży w tym terminie, to ZUS wyśle mu upomnienie i da kolejne 7 dni na wytłumaczenie się z nieobecności.

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (5 votes, average: 4,20 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze