Jak napisać wyjaśnienie do ZUS w sprawie nieobecności podczas kontroli?

Jak napisać wyjaśnienie do ZUS w sprawie nieobecności podczas kontroli? Jeśli ubezpieczony pracownik korzysta ze zwolnienia lekarskiego ze względu na grypę lub przeziębienie, powinien przebywać w domu. Prawidłowe korzystanie z L4 kontrolowane jest zarówno przez pracodawców, jak i przez urzędników z ZUS.

Wprowadzenie

pismo-do-zus-wyjasniajace-nieobecnosc-w-domu-podczas-kontroli-wzor-pdf-doc-wordJeśli pracownik będzie nieobecny podczas kontroli, musi liczyć się z konsekwencjami. Ma jednak możliwość złożyć pismo do ZUS wyjaśniające nieobecność w domu podczas kontroli. Jak je napisać? aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór usprawiedliwienia, które pobierzesz poniżej:

Pismo do ZUS wyjaśniające nieobecność w domu podczas kontroli wzór

pismo-do-zus-wyjasniajace-nieobecnosc-w-domu-podczas-kontroli-wzor-pdf-doc-word

Pismo do ZUS wyjaśniające nieobecność w domu podczas kontroli wzór

Kto kontroluje pracowników na zwolnieniu lekarskim?

Uprawnienie do kontrolowania pracowników przebywających na zwolnieniu lekarskim ma zarówno pracodawca, jak i ZUS, przy czym kontroli dokonuje ten organ, który wypłaca zasiłek chorobowy pracownikowi na L4. W przypadku, kiedy pracodawca zgłasza do ubezpieczenia chorobowego więcej niż 20 pracowników, to on odpowiada za wypłacenie im świadczenia za czas niezdolności do pracy.

To również on ma wtedy prawo sprawdzać, czy podwładni korzystają ze zwolnienia lekarskiego zgodnie z przepisami. Może kontrolować ich osobiście lub zlecać to zadanie osobie uprawnionej – innemu pracownikowi bądź firmie.

Należy pamiętać, że osoba kontrolująca pracownika na zwolnieniu lekarskim powinna posiadać pisemne upoważnienie pracodawcy, które jest ważne tylko z legitymacją pracowniczą lub dokumentem tożsamości. Musi również znać przepisy dotyczące wykorzystywania zwolnień lekarskich oraz przepisów o ochronie danych osobowych.

ZUS wypłaca zasiłek chorobowy tym pracownikom, których pracodawcy zatrudniają i zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego mniej niż 20 osób. To w tym przypadku pracownik na L4 może spodziewać się kontroli urzędników ZUS.

Czasami to również pracodawca, który podejrzewa, że jego pracownik nieprawidłowo korzysta ze zwolnienia lekarskiego, wnioskuje o skontrolowanie go przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Jak wygląda i na czym polega kontrola zwolnienia lekarskiego?

Kontrola zwolnień lekarskich polega na fizycznym sprawdzeniu, czy pracownik korzystający z urlopu chorobowego przebywa pod wskazanym adresem, aby dojść do zdrowia. Dotyczy to oczywiście tych zwolnień lekarskich, które mają na celu umożliwienie choremu powrotu do zdrowia. Pracownik chory na grypę powinien przebywać w domu – może wyjść z niego tylko na wizytę lekarską lub do apteki.

Celem kontroli zwolnień lekarskich jest ustalenie:

 • czy pracownik nie korzysta z chorobowego, aby wykonywać w tym czasie inną pracę zarobkową,
 • czy pracownik korzysta z urlopu zgodnie z jego celem.

Poza tym, w przypadku zwolnienia lekarskiego, które ma umożliwić pracownikowi sprawowanie opieki nad chorym dzieckiem czy innym członkiem rodziny, kontrola zwolnienia lekarskiego służy sprawdzeniu, czy nie ma innego domownika, który mógłby sprawować taką opiekę zamiast pracownika.

Zasada ta nie dotyczy jedynie rodziców małych dzieci – do 2. roku życia.

Warto podkreślić, że pracownik nie musi dochodzić do zdrowia we własnym domu. Może wskazać inny adres, pod którym będzie przebywał w trakcie urlopu chorobowego. Adres podany do ewentualnej kontroli może być więc adresem:

 • miejsca pracy,
 • prowadzenia działalności pozarolniczej,
 • czasowego pobytu.

Ważne jest zatem, aby pracownik poinformował pracodawcę i ZUS o ewentualnej zmianie miejsca pobytu. Ma na to 3 dni od zmiany sytuacji.

Kiedy może być kontrola zwolnienia lekarskiego?

W jakich godzinach kontrola na L4?” – to jedno z częściej pojawiających się w sieci pytań. Niestety, nie sposób określić, kiedy pracownik nie musi martwić się kontrolą z ramienia pracodawcy lub urzędników ZUS.

Żadne przepisy nie ograniczają bowiem takich kontroli i nie określają terminów ich przeprowadzania. Tak naprawdę, jeśli pracodawca chce przyłapać pracownika na łamaniu przepisów, może przeprowadzić kontrolę nawet w weekend.

W praktyce wskazuje się jednak, że ryzyko kontroli jest najwyższe w dniach i godzinach pracy zakładu lub ZUS. Najczęściej kontrole odbywają się zatem od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00.

Oczywiście, należy mieć na uwadze, że jest to jedynie prawdopodobna, a nie pewna opcja. Kontrola może mieć miejsce nawet w poniedziałek wieczorem czy w sobotę rano.

Nieobecność w trakcie kontroli zwolnienia lekarskiego

Nieobecność w domu podczas kontroli ZUS nie skutkuje natychmiastowym ukaraniem pracownika. Zarówno urzędnicy ZUS, jak i pracodawcy mają bowiem obowiązek dążenia do wyjaśnienia sytuacji, czyli ponowienia kontroli, ponieważ pracownik nieobecny w domu może być na przykład u lekarza lub w aptece.

Z reguły nieobecność w domu w trakcie kontroli zwolnienia lekarskiego wyjaśnia się pisemnie. Pracownik ma na to 3 dni, a jeśli nie wywiąże się z tego terminu, otrzyma upomnienie. Odpowiednio przygotowane pismo wyjaśniające do ZUS to sposób na uniknięcie konsekwencji takiej nieobecności, a wśród „kar” czekających na pracownika wylicza się między innymi:

 • utratę prawa do otrzymywania zasiłku chorobowego,
 • zwolnienie dyscyplinarne.

Jak przygotować pismo wyjaśniające w sprawie nieobecności podczas kontroli ZUS?

Wyjaśnienie nieobecności podczas kontroli ZUS powinno wskazywać obiektywną, uzasadnioną przyczynę takiej nieobecności, najlepiej popartą odpowiednimi dowodami.

Pismo musi uwzględniać także podstawowe dane osobowe pracownika oraz datę i miejsce sporządzenia dokumentu. Jak napisać wyjaśnienie do ZUS za nieobecność podczas kontroli?

Pismo tego typu musi wskazywać, dlaczego pracownik był nieobecny pod wskazanym adresem w momencie kontroli ZUS-owskiej. Należy wiedzieć więc, że uzasadnioną przyczyną nieobecności może być:

 • umówiona wizyta u lekarza,
 • hospitalizacja – w przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia,
 • wizyta w aptece,
 • wizyta w sklepie spożywczym, o ile inni domownicy nie mogą zrobić zakupów dla chorego,
 • badanie laboratoryjne zlecone przez lekarza (pobranie krwi, kału, czy moczu).

Warto podkreślić, że każdy z tych powodów pracownik powinien udokumentować, na przykład zaświadczeniem lekarskim, paragonem z apteki czy kartą leczenia szpitalnego. Jeśli pracodawca lub urzędnicy ZUS uznają wyjaśnienia za zasadne, pracownik nie zostanie ukarany.

Zsumowanie informacji

Zakład ubezpieczeń społecznych może kontrolować zwolnienie lekarskie, jeśli tylko będzie miał on wątpliwości co do prawidłowego wykorzystania tego zwolnienia, a więc np. czy pracownik w okresie orzeczonej niezdolności nie wykonuje pracy zarobkowej, będąc na zwolnieniu lekarskim.

*Oprócz tego ZUS kontroluje także, czy zwolnienie lekarskie nie zostało sfałszowane.

Kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnienia może być przeprowadzona w:

 • miejscu zamieszkania,
 • miejscu tymczasowego pobytu,
 • miejscu pracy lub miejscu prowadzenia działalności pozarolniczej,
 • innym miejscu – jeżeli pobyt tam jest uznany za celowy.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 27.07.1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy oraz formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich.

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze