Odwołanie od decyzji urzędu pracy o odmowie przyznania zasiłku WZÓR

Jak napisać odwołanie od decyzji urzędu pracy o odmowie przyznania zasiłku dla bezrobotnych? Zasiłek dla bezrobotnych przyznawany jest na podstawie zasad, regulowanych przez Ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Przepisy te nie są jednak do końca jednoznaczne, a ich interpretacja często budzi wątpliwości.

Wstęp

odwolanie-od-decyzji-urzedu-pracy-o-odmowie-przyznania-zasilku-wzorMoże zdarzyć się więc, że osoba posiadająca status bezrobotnego, nie otrzymuje prawa do zasiłku. Kiedy wniosek o przyznanie zasiłku może zostać odrzucony i jak sporządzić odwołanie od decyzji urzędu pracy? aby ułatwić Ci przygotowanie takiego pisma, sporządziliśmy gotowy do wypełnienia wzór odwołania, które pobierzesz poniżej:

Odwołanie od decyzji urzędu pracy o odmowie przyznania zasiłku wzór

odwolanie-od-decyzji-urzedu-pracy-o-odmowie-przyznania-zasilku-wzor

Odwołanie od decyzji urzędu pracy o odmowie przyznania zasiłku wzór

Kto nie otrzyma prawa do zasiłku dla bezrobotnych?

Zgodnie z zasadami, zasiłek dla bezrobotnych przysługuje bezrobotnemu:

 • dla którego nie ma propozycji odpowiedniej pracy, stażu, przygotowania zawodowego, innych form aktywizacji zawodowej,
 • który przepracował 365 dni w ciągu 18 miesięcy przed dniem rejestracji w urzędzie pracy,
 • którego wynagrodzenie wynosiło co najmniej równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Jeśli wnioskodawca nie spełni wszystkich tych warunków, nie uzyska prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Wystarczy więc, że dana osoba pracowała na podstawie umowy cywilnoprawnej i otrzymywała wynagrodzenie niższe niż minimalna krajowa, a nie nabędzie prawa do świadczenia z UP.

W przypadku przedsiębiorców zasady wyglądają nieco inaczej. Przedsiębiorca, który zakończył działalność gospodarczą i chce zarejestrować się w urzędzie, nie zawsze otrzyma zasiłek. Prawa do zasiłku dla bezrobotnych nie nabędzie przedsiębiorca, który:

 • korzystał z preferencyjnych warunków,
 • płacił niskie składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – podstawą składek musi być co najmniej kwota minimalnego wynagrodzenia.

Jeśli przedsiębiorca zawiesił działalność gospodarczą i spełnił wszystkie warunki przyznania świadczenia, otrzyma zasiłek, ale dopiero po 90 dniach, licząc od dnia rejestracji w UP

Odwołanie od decyzji wydanej przez urząd pracy (np. odmowie uznania danej osoby za bezrobotną) może dotyczyć nawet przepracowania jednego dnia pracy mniej niż 365 dni – pracownicy UP analizują ten wymóg bardzo dokładnie, sprawdzając, pod tym kątem 18 miesięcy poprzedzających dzień rejestracji w UP.

Wniosek o przyznanie zasiłku może zostać odrzucony również w przypadku wypowiedzenia umowy przez pracownika lub za porozumieniem stron. Wtedy bezrobotny musi liczyć się z przesunięciem terminu przysługiwania zasiłku o 90 dni, licząc od dnia rejestracji. Z kolei zwolnienie dyscyplinarne odracza zasiłek aż o 180 dni.

 

Czy można odwołać się od odmowy przyznania zasiłku?

Bezrobotnemu przysługuje zarówno odwołanie od nieprzyznania statusu bezrobotnego, jak i odwołanie od wyrejestrowania z urzędu pracy. Odwołać może się również osoba, której nie przyznano prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

Odwołanie – wraz z dokumentami ważnymi dla danej sprawy – należy złożyć na piśmie do powiatowego urzędu pracy. Można wypełnić w tym celu przygotowany przez nas wzór odwołania od decyzji urzędu pracy o odmowie przyznania zasiłku dla bezrobotnych, ale trzeba pamiętać, aby na wydrukowanym dokumencie złożyć własnoręczny podpis. Odwołanie powinno zawierać też datę i numer zaskarżonej decyzji (w uzasadnieniu decyzji wskazano na pewno taki numer).

Pismo odwoławcze można wysłać pocztą, zanieść do urzędu lub złożyć online. Bezrobotny ma na to 14 dni, licząc od momentu ogłoszenia albo doręczenia mu decyzji. Jeśli skarżący nie zdąży złożyć odwołania w tym terminie, musi dołączyć do pisma wniosek o przywrócenie terminu odwołania z uzasadnionych przyczyn.

Ile czasu ma urząd pracy na rozpatrzenie odwołania? Odwołanie od decyzji PUP rozpatruje organ pierwszej instancji, czyli starosta. Ma on na to 7 dni, licząc od momentu wpłynięcia pisma. Jeśli starosta uzna roszczenia za zasadne, urząd pracy uchyli poprzednią decyzję. Jeśli nie, odwołanie trafi do organu drugiej instancji, czyli do wojewody.

Wtedy pismo będzie rozpatrywane nie dłużej niż 30 dni. Na decyzję wojewody bezrobotny może jeszcze złożyć skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego – z pismem musi wystąpić w ciągu 30 dni, licząc od dnia otrzymania decyzji.

Jedynie osoby, które nie otrzymały prawa do zasiłku dla bezrobotnych po powrocie z zagranicy, składają odwołanie do Wojewódzkiego Urzędu Pracy, który wydał decyzję, w imieniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Jak napisać odwołanie od decyzji w sprawie zasiłku dla bezrobotnych?

Jak napisać odwołanie od decyzji PUP? Dokument sporządza się w takiej samej formie, jak każde inne odwołanie. Należy ująć w nim zatem:

 • datę i miejscowość,
 • dane skarżącego,
 • dane organu odwoławczego,
 • oznaczenie zaskarżonej decyzji,
 • zarzuty,
 • żądania (np. uchylenie decyzji w całości, uchylenie decyzji w części, żądamy ponownego rozpatrzenia sprawy, itd.),
 • uzasadnienie,
 • podpis skarżącego.

Szczegółowe uzasadnienie odwołania od decyzji urzędu pracy nie jest konieczne. Wystarczy, że z treści odwołania wynika, że strona jest niezadowolona z wydanej decyzji. Skarżący może napisać więc, że nie zgadza się z wydaną decyzją i żąda jej ponownego rozpatrzenia lub uchylenia.

Należy jednak mieć na uwadze, że konkretne argumenty zawarte w piśmie zwiększają prawdopodobieństwo pozytywnego rozpatrzenia odwołania. Do dokumentu warto dołączyć więc dowody potwierdzające zasadność przedstawionych zarzutów i dowody argumentujące zasadność wniesienia odwołania.

Odwołanie od decyzji PUP jest bezpłatne, na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. f Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827, z późn. zm.).

Czy od każdej decyzji UP przysługuje odwołanie?

Urząd pracy swoje stanowisko w danej sprawie – na przykład w sprawie pozbawienia kogoś statusu osoby bezrobotnej (wykreślenie z rejestru osób bezrobotnych) – ogłasza poprzez wydanie decyzji administracyjnej.

W wydanym dokumencie, oprócz rozstrzygnięcia i uzasadnienia, zawsze znajduje się pouczenie, które informuje, czy i w jakim trybie przysługuje ewentualne odwołanie.

Nie od każdej decyzji urzędu pracy można się odwołać. Przykładowo, decyzja dotycząca wniosku o przyznanie jednorazowych środków na działalność gospodarczą nie jest decyzją administracyjną, a to oznacza, że nie przysługuje prawo do odwołania.

Warto pamiętać też, że odwołanie od decyzji administracyjnej wydanej przez organ I instancji przysługuje stronie niezadowolonej z rozstrzygnięcia danej sprawy, czyli np. odmowa przyznania zasiłku dla bezrobotnych.

 

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze