Odwołanie od decyzji ITD – wzór

Jak napisać odwołanie od decyzji ITD? Inspekcja Transportu Drogowego to wyspecjalizowana formacja, która zajmuje się kontrolowaniem przestrzegania przepisów obowiązujących w zakresie transportu drogowego oraz niezarobkowego przewozu osób i rzeczy. Kontroluje ona zarówno kierowców podczas pracy, jak i firmę transportową i prowadzoną przez nią dokumentację.

Wstęp

Podczas kontroli kierowcy, ITD bierze pod uwagę wydruk z tachografu i czas pracy kierującego pojazdem, sprawdzając, czy przestrzegał on limitów czasu pracy oraz niezbędnych przerw. Jeżeli inspekcja wykryje jakiekolwiek nieprawidłowości, może wszcząć postępowanie w sprawie nałożenia na kierowcę lub firmę kary finansowej.

Taka decyzja nie jest jednak niepodważalna. Wpływ na nią mają wyjaśnienia przedsiębiorcy. Co więcej, ukaranemu podmiotowi przysługuje odwołanie od decyzji ITD, jak je napisać, aby było skuteczne i spełniało wszystkie formalne wymagania?

odwolanie-od-decyzji-itd-wzor-pdf-docW treści odwołania powinny znaleźć się wszystkie niezbędne informacje, dzięki którym pismo spełni formalne wymagania stawiane tego typu pismom. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór odwołania, które pobierzesz poniżej:

Odwołanie od decyzji ITD wzór

Czym jest Inspekcja Transportu Drogowego?

ITD wszczyna postępowanie administracyjne po stwierdzeniu naruszenia w protokole kontroli. Taki protokół sporządzany jest podczas dokonywania kontroli drogowej.

Inspektorzy, którzy przeprowadzają kontrolę, mogą dodatkowo przesłuchać kierowcę pojazdu i w związku z tym przesłuchaniem sporządzić kolejny protokół – protokół przesłuchania.

Gdy w wyniku kontroli stwierdzone zostaną naruszenia, inspektorzy muszą ująć je we wspomnianych protokołach. Dokumenty te stanowią bowiem podstawę wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie nałożenia na kierowcę lub właściciela firmy transportowej kary pieniężnej.

Jeśli dojdzie do wszczęcia takiego postępowania, przedsiębiorca otrzyma odpowiednie zawiadomienie, z którego dowie się, jakie prawa i obowiązki mu przysługują.

Warto zapoznać się z nim ze względu na fakt, iż odnosi się ono do możliwości złożenia wyjaśnień w sprawie. Pismo wyjaśniające do ITD stanowi natomiast sposób na odwiedzenie inspekcji od decyzji o nałożeniu kary.

 

Jak przygotować pismo wyjaśniające do ITD?

Osoby, które nie wiedzą, jak napisać wyjaśnienie do Inspekcji Transportu Drogowego, powinny pamiętać, że taki dokument to forma wypowiedzenia się we własnej sprawie. Przedmiotowe wyjaśnienia do ITD powinny zostać odpowiednio oznaczone – za pomocą właściwego oznaczenia organu i numeru sprawy (dane znajdują się w zawiadomieniu od ITD).

Z kolei treść pisma musi zawierać argumenty, które odwiodą inspekcję od podjęcia decyzji o nałożeniu kary finansowej. Mogą to być zarówno argumenty faktyczne, jak i prawne.

Strona może odnieść się do zarzutów, odpierając je lub usprawiedliwiając. Kierowca lub właściciel firmy transportowej powinni wziąć pod uwagę regulacje prawne i inne, podobne sprawy, które sąd rozstrzygnął na korzyść przedsiębiorcy.

W piśmie wyjaśniającym można złożyć też wniosek o odstąpienie od kary mandatu, wskazując na jej dotkliwość lub trudności finansowe.

Dlaczego warto złożyć wyjaśnienia do ITD? Złożenie wyjaśnień w sytuacji otrzymania zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego, którego podstawą było wykazanie naruszeń podczas kontroli, to prawo kierowcy i właściciela firmy transportowej.

Z prawa tego warto skorzystać, ponieważ złożenie wyjaśnień w sprawie może przyczynić się do umorzenia postępowania. Składając wyjaśnienia, należy pamiętać o dołączeniu do pisma niezbędnych dowodów oraz o przestrzeganiu terminów na złożenie wyjaśnień i dowodów.

Po ich przekroczeniu nie będzie to już możliwe.

Jaki jest termin na złożenie wyjaśnień do ITD? Z reguły strona ma 7 dni od dnia doręczenia (licząc od dnia doręczenia decyzji stronie) na przygotowanie pisma wyjaśniającego i skompletowanie dowodów popierających jej argumenty.

Dokładny termin może być jednak inny, w zależności od sytuacji, a informacje na ten temat zawsze znajdują się w treści zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego przez ITD.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia odwołania, czyli jeśli po złożeniu wyjaśnień Inspekcja Transportu Drogowego postanowi je uwzględnić, postępowanie zostanie umorzone i już nie istnieje obowiązek uiszczenia kary pieniężnej. ITD powinna też wskazać podstawę prawną rozstrzygnięcia sprawy.

Natomiast w sytuacji, kiedy strona nie złoży wyjaśnień, nie dołączy do nich wymaganych dowodów lub gdy wyjaśnienia i dowody nie zostaną uznane przez ITD, inspekcja wyda decyzję o nałożeniu kary pieniężnej za naruszenia wykazane w protokole kontroli. Wtedy jedynym rozwiązaniem pozostanie odwołanie od mandatu ITD.

 

Odwołanie od decyzji ITD

Odwołanie od kary za brak viaTOLL czy jakiekolwiek inne naruszenie stwierdzone podczas kontroli ITD przysługuje zarówno kierowcy, jak i właścicielowi firmy transportowej. Informacje na ten temat powinny zostać ujęte w zawiadomieniu inspekcji o nałożeniu kary finansowej.

Na odwołanie od decyzji wydanej w ponownym rozstrzygnięciu sprawy administracyjnej strona ma 14 dni (kodeks postępowania administracyjnego), licząc od dnia doręczenia pisma. Jeśli termin ten zostanie przekroczony, nie ma już możliwości wniesienia odwołania.

Jak odwołać się od decyzji Inspekcji Transportu Drogowego? Z pismem odwoławczym należy zwrócić się do właściwego organu odwoławczego, czyli Głównego Inspektora Transportu Drogowego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (zwykle Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego).

W przygotowaniu stosownego pisma pomocny będzie przygotowany przez nas gotowy do wypełnienia wzór odwołania od decyzji ITD.

Pisząc odwołanie do ITD, należy wskazać zaskarżoną decyzję, czyli:

  • organ administracji publicznej, który wydał decyzję,
  • numer decyzji,
  • datę wydania decyzji.

Pismo powinno zawierać też zarzuty wraz z ich uzasadnieniem. Nie może zabraknąć w nim również wniosku o zmianę lub uchylenie zaskarżonej decyzji. Na koniec odwołanie należy podpisać i przesłać na właściwy adres w wyznaczonym terminie.

 

Czym skutkuje wniesienie przez stronę odwołania?

Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego prześle odwołanie wraz z aktami postępowania i odpowiedzią na odwołanie do Głównego Inspektora Transportu Drogowego.

W trakcie postępowania odwoławczego stronie wolno składać wyjaśnienia i powoływać nowe dowody. Organ odwoławczy będzie zajmował się rozpoznawaniem zarzutów strony ujętych w odwołaniu, ale jednocześnie rozpatrzy też całą sprawę po raz drugi.

GITD wyda następnie decyzję, w której utrzyma w mocy zaskarżoną decyzję WITD albo ją uchyli i orzeknie co do istoty sprawy lub umorzy całe postępowanie. GITD może też uchylić decyzję WITD i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania.

Należy pamiętać, że ani postępowanie przed WITD, ani postępowanie przed GITD nie wiąże się z żadnymi kosztami sądowymi czy skarbowymi.

Co więcej, wniesienie odwołania od decyzji WITD nie może skutkować nałożeniem wyższej kary przez GITD, ponieważ organ odwoławczy nie może wydać decyzji na niekorzyść strony odwołującej się.

Podstawa prawna: Kodeksu postępowania administracyjnego

 

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze