Wyjaśnienie do Inspekcji Transportu Drogowego WZÓR

Jak napisać wyjaśnienie do Inspekcji Transportu Drogowego? Inspekcja Transportu Drogowego to umundurowana i wyspecjalizowana formacja kontrolna, której głównym zadaniem jest pilnowanie przestrzegania przepisów w zakresie transportu drogowego (np. kontrola dokumentów przewozowych związanych z wykonywaniem transportu drogowego) i niezarobkowego przewozu rzeczy i osób, a także kontrola przestrzegania zasad transportu zwierząt jak i odpadów.

Inspekcja może kontrolować zarówno samych kierowców, jak i firmy transportowe i prowadzoną przez nie dokumentację. Bardzo często taka kontrola dotyczy wydruku z tachografu i czasu pracy kierowcy, który reguluje Ustawa o transporcie drogowym.

Wstęp

wyjasnienie-do-inspekcji-transportu-drogowego-wzor-pdf-docJeśli funkcjonariusze zauważą jakiekolwiek nieprawidłowości w tym zakresie, mogą nałożyć na kierowcę lub właściciela firmy karę finansową, jednak decyzje ITD nie są niepodważalne – można odwołać się od nich, a wcześniej sporządzić pismo wyjaśniające do ITD, aby uniknąć kary. Jak przygotować takie pismo? Aby spełniało ono wszystkie formalne wymagania, w piśmie powinny znaleźć się wszelkie niezbędne elementy stawiane dla tego typu pism. Dla ułatwienia Ci sporządzenie takich wyjaśnień przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór, który pobierzesz poniżej:

Wyjaśnienie do inspekcji transportu drogowego wzór

wyjasnienie-do-inspekcji-transportu-drogowego-wzor-pdf-doc

Wyjaśnienie do Inspekcji Transportu Drogowego wzór

ITD po kontroli wszczyna postępowanie administracyjne

Inspekcja Transportu Drogowego nie nakłada na kierowcę czy właściciela firmy kary finansowej bezpośrednio w trakcie kontroli. ITD może jednak wszcząć postępowanie administracyjne, jeśli stwierdzi naruszenia w protokole kontroli.

Nałożenie kary na przedsiębiorcę poprzedza więc przeprowadzenie kontroli drogowej, a niekiedy również przesłuchanie kierowcy pojazdu. Z obu tych czynności sporządza się protokół – protokół kontroli i protokół przesłuchania.

Jeżeli funkcjonariusze stwierdzą naruszenia, mają obowiązek wykazać je w protokole. Dokument ten stanowi później podstawę wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie nałożenia kary pieniężnej na kierowcę lub właściciela firmy.

Kiedy takie postępowanie zostanie wszczęte, zainteresowany powinien otrzymać odpowiednie zawiadomienie. Wśród dokumentów znajdzie się również pouczenie o prawach i obowiązkach strony, czyli także informacja o tym, że możliwe jest złożenie wyjaśnień i dowodów w sprawie.

Nie należy jednak mylić wyjaśnień z odwołaniem. Odwołanie od decyzji Inspekcji Transportu Drogowego składa się później (po tym jak ITD nie uzna wyjaśnień strony) do Głównego Inspektora Transportu Drogowego w Warszawie za pośrednictwem Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego.

Adres:

Główny Inspektor Transportu Drogowego
ul. Chałubińskiego 4,
00-928 Warszawa

 

Jak złożyć wyjaśnienia do ITD?

Po wszczęciu postępowania przez ITD kierowca lub właściciel firmy transportowej mogą złożyć wyjaśnienie do ITD. Wyjaśnienia strona składa wraz z dowodami, w formie pisemnej.

Najłatwiej jest w tym celu wypełnić przygotowany przez nas wzór wyjaśnienia do Inspekcji Transportu Drogowego, a następnie przesłać go w odpowiednim terminie na właściwy adres.

O tym, ile czasu ma zainteresowany na przesłanie swoich wyjaśnień, powinno informować zawiadomienie od ITD. Najczęściej jest to termin wynoszący 7 dni. 

Niezależnie od tego, czy kierowca lub właściciel firmy transportowej prześlą takie wyjaśnienia wraz z dowodami, po upływie wskazanego terminu Inspekcja Transportu Drogowego wyda decyzję w sprawie nałożenia na przedsiębiorcę kary.

Postępowanie może zostać umorzone, jeśli ITD uwzględni złożone wyjaśnienia. Natomiast w przypadku, kiedy:

  • nie złożono wymaganych wyjaśnień i dowodów,
  • złożone wyjaśnienia i dowody nie zostały uwzględnione,

ITD wyda decyzję o nałożeniu kary za naruszenia wykazane w protokole kontroli.

Taką decyzję strona otrzyma na specjalnym formularzu. Dokument będzie opatrzony również informacją o tym, że ukaranemu przysługuje odwołanie od decyzji ITD.

Na złożenie stosownego pisma kierowca/właściciel firmy transportowej mają 14 dni, licząc od dnia otrzymania decyzji. Jeśli termin ten zostanie przekroczony, przedsiębiorca straci możliwość wniesienia odwołania od decyzji o nałożeniu kary.

 

Jak napisać wyjaśnienia do ITD?

Osoby, które otrzymały zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie nałożenia na nie kary finansowej, często nie wiedzą, jak napisać wyjaśnienie do Inspekcji Transportu Drogowego.

Warto pamiętać więc, że pismo tego typu musi spełniać wymogi formalne – musi mieć odpowiedni układ strony i zawierać wszystkie niezbędne informacje.

Najważniejszym celem piszącego wyjaśnienia do ITD jest ujęcie w piśmie wszystkich informacji (szczegółowo), które mogłyby przyczynić się do zmiany decyzji inspekcji w sprawie naruszeń, wykazanych podczas kontroli.

Pisząc wyjaśnienia, można powołać się nawet na decyzje sądów w podobnych sprawach, o ile takie nawiązanie faktycznie okaże się korzystne w danej sytuacji.

Do sporządzenia wyjaśnień dla ITD naprawdę warto się przyłożyć, bowiem odpowiednio sformułowane pismo może przyczynić się do umorzenia postępowania w sprawie nałożenia kary finansowej.

Jeżeli kierowca lub właściciel firmy transportowej otrzymają zawiadomienie o wszczęciu w ich sprawie postępowania administracyjnego na podstawie wykazania naruszeń podczas kontroli drogowej, to ich prawem jest złożenie wyjaśnień.

Z prawa tego przedsiębiorca powinien skorzystać, składając szczegółowe wyjaśnienia w sprawie i dołączając do nich niezbędne dowody, które pomogą mu wykazać, że umorzenie postępowania administracyjnego będzie słuszną decyzją.

O czym warto pamiętać po otrzymaniu zawiadomienia o wszczęciu postępowania przez ITD? Najważniejszą kwestią są w tym przypadku terminy – zarówno termin na złożenie wyjaśnień i dowodów, jak i termin odwołania się od decyzji Inspekcji. Po przekroczeniu tych terminów nie będzie już możliwości uniknięcia kary.

 

Podsumowanie

Inspekcję Transportu Drogowego (ITD) powołano w Polsce dzięki ustawie z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym. Inspektorzy inspekcji transportu drogowego kontrolują ruch na drogach obejmujący różne podmioty w tym firmy transportowe, kierowców, a także firmy wykonujące transport rzeczy oraz osób na własny użytek.

Aby na bieżąco móc kontrolować przestrzeganie przepisów w transporcie drogowym, zachodzi konieczność przeprowadzenia kontroli drogowej (kontroli przestrzegania przepisów) najróżniejszych podmiotów, np.:

  • kontrola czasu pracy kierowców,
  • kontrola dokumentów związanych z uprawnieniami kierowców,
  • kontrola ruchu drogowego,
  • czy przestrzeganie warunków transportu zwierząt.

Jeśli podczas kontroli okaże się, że inspekcja transportu drogowego wykryła jakieś nieprawidłowości, następuje sporządzenie protokołu kontroli przestrzegania przepisów i wszczęcie postępowania administracyjnego, a następnie ITD wydaje decyzję o nałożeniu kary pieniężnej za wykazane w protokole naruszenia.

Na szczęście każdy podmiot, który miał kontrolę może starać się o uchylenie zaskarżonej decyzji inspekcji transportu drogowego w całości lub części, składając pisemne wyjaśnienie, którego wzór pobierzesz u góry artykułu.

 

Warto przeczytać:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze