Skarga do inspekcji transportu drogowego WZÓR

Jak napisać skargę do Inspekcji Transportu Drogowego? Inspekcja Transportu Drogowego (dalej ITD) zajmuje się między innymi kontrolowaniem przestrzegania obowiązków i warunków przewozu drogowego. Skarga do ITD powinna skutkować więc przeprowadzeniem kontroli i wymierzeniem ewentualnej kary.

Wprowadzenie

skarga-do-inspekcji-transportu-drogowego-wzor-pdf-docJak nasłać ITD na firmę transportową i jak sporządzić skargę, aby wywołała one oczekiwane skutki? aby ułatwić ci napisanie skargi do ITD, przygotowaliśmy wzór spełniający wszystkie formalne wymagania, który pobierzesz poniżej:

Skarga do Inspekcji Transportu Drogowego wzór

skarga-do-inspekcji-transportu-drogowego-wzor-pdf-doc

Skarga do Inspekcji Transportu Drogowego wzór

Kiedy ITD przeprowadza kontrolę?

Skarga do Inspekcji Transportu Drogowego nie jest jedynym czynnikiem prowadzącym do przeprowadzenia kontroli przez ITD. Przedsiębiorstwa transportowe powinny spodziewać się wizyty urzędników ze względu na:

 • kontrole rutynowe – z bazy firm transportowych regularnie „losowane” są firmy, które pracownicy mają skontrolować,
 • kontrole na drodze, czyli zapowiadane kontrole polegające na zatrzymywaniu pojazdów danego przedsiębiorstwa na drodze. W ramach takiej kontroli inspektor sprawdza przede wszystkim czas pracy kierowcy. Jeśli wykryje naruszenia, firma może mieć pewność, że wkrótce kontrola zostanie przeprowadzona w całym przedsiębiorstwie,
 • zgłoszenie innego organu, czyli tak zwane kontrole krzyżowe, w ramach których firmę do kontroli zgłasza Urząd skarbowy czy też Państwowa Inspekcja Pracy.

Donos do ITD

Zgłoszenie nieprawidłowości w ITD to jedna z częstszych przyczyn kontroli w firmie transportowej. Donos może złożyć na przedsiębiorstwo konkurencja, były pracownik, czy pasażer. Przyczyną skargi jest z reguły:

 • niezadowolenie z jakości obsługi,
 • spóźnienia na regularnych liniach,
 • naruszanie norm,
 • naruszanie przepisów.

Firma transportowa musi liczyć się z konsekwencjami donosu, jeśli jej kierowca:

 • prowadzi nierejestrowaną aktywność – prowadzi bez włożonej karty kierowcy,
 • manipuluje tachografem – zmienia zapisy na karcie poprzez zastosowanie magnesu czy specjalnego urządzenia, oszukując tym samym w zakresie prędkości jazdy, czasu odpoczynku, przebytej drogi,
 • narusza przepisy dotyczące okresów jazdy i odpoczynków,
 • nie posiada wymaganych dokumentów i uprawnień.

 

Jak napisać skargę do ITD?

Osoby, które zastanawiają się, jak napisać donos do ITD, powinny pamiętać, że skargi nie mogą być anonimowe. Nie da się również złożyć ich telefonicznie. W skardze należy ująć następujące dane:

 • imię i nazwisko,
 • dokładny adres nadawcy,
 • żądanie.

Jeśli donos nie będzie wskazywał adresu autora, pozostanie bez rozpoznania. Jeżeli zaś nie będzie spełniał wymagań formalnych – będzie anonimowy, nieprecyzyjny – autor zostanie wezwany przez Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego do uzupełnienia danych.

Oczywiście, wzór skargi do Inspekcji Transportu Drogowego będzie w sposób zwięzły i konkretny opisywał także zgłaszany problem, czyli naruszenia, jakich dopuszcza się wskazana firma transportowa.

Gdzie złożyć skargę na firmę transportową? donos można przesłać listownie na adres Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego lub:

 • doręczyć osobiście do siedziby GITD (głównego inspektora transportu drogowego),
 • złożyć ustnie do protokołu u pracownika Wydziału Koordynacji,
 • przesłać drogą e-mail,
 • przesłać w formie pisma elektronicznego, za pośrednictwem ePUAP.

Jak rozpatrywane są skargi do ITD?

Skarga do ITD musi być imienna, ponieważ wtedy obliguje urząd do jej rozpatrzenia, wskazuje na istotny charakter sprawy i pozwala poinformować autora donosu o sposobie rozpatrzenia problemu. ITD ma jeden miesiąc, licząc od dnia wpływu pisma, na jego rozpatrzenie i przesłanie informacji zwrotnej autorowi skargi.

Jeśli donos dotyczy kilku spraw, które powinny być rozpatrzone przez różne organy, termin ten może zostać wydłużony, o czym autor skargi zostanie poinformowany.  Jeżeli zaś sprawa faktycznie nie dotyczy działalności ITD, organ przekaże skargę właściwemu organowi i poinformuje o tym jej autora w ciągu maksymalnie 7 dni.

Jak przeprowadzana jest kontrola ITD?

Należy pamiętać, że kontrola z ITD nigdy nie jest niezapowiedziana, nawet ta będąca skutkiem donosu. Zawiadomienie o planowanej kontroli może przyjść pocztą, listem poleconym. Rzadziej, inspektor może też przyjść do siedziby firmy osobiście, ale podczas takiej pierwszej wizyty nie ma prawa wymagać okazywania żadnych dokumentów.

Kontrola ITD może rozpocząć się nie wcześniej niż w ciągu 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia, co wynika bezpośrednio z treści ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Maksymalny termin na przeprowadzenie kontroli to natomiast 30 dni.

Zawiadomienie powinno zawierać dokładną informację na temat planowanego terminu kontroli. Co ważne, jeśli wskazana data lub godzina nie odpowiada firmie, warto skontaktować się z ITD i ustalić inny termin. Jeśli wniosek będzie uzasadniony, inspektor powinien przystać na prośbę przedsiębiorcy.

Do kontroli ITD należy przygotować listę dokumentów, wyliczoną w zawiadomieniu. Jakiekolwiek braki w tym zakresie mogą skutkować karą w wysokości nawet 500 zł za jeden dokument.

Co więcej, inspektor może stwierdzić, że brak wymaganych dokumentów utrudnia mu kontrolę. Zarzut niepoddania się kontroli lub jej utrudniania w całości, lub w części grozi z kolei karą w wysokości nawet do 10 000 zł.

 

Zawiadomienie o kontroli powinno określać także jej zakres, czyli okres, jaki obejmie kontrola. Zgodnie z przepisami kontrola ITD może obejmować maksymalnie rok wstecz. Częściej jest to jednak kilka miesięcy.

W zawiadomieniu o kontroli mogą zostać zawarte również dodatkowe informacje, takie jak:

 • obowiązek osobistej reprezentacji przedsiębiorcy w trakcie kontroli,
 • możliwość wyznaczenia osoby upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorcy w czynnościach kontrolnych,
 • możliwość przeprowadzenia kontroli w siedzibie organu,
 • możliwość dostarczenia wszystkich dokumentów do siedziby organu,
 • numer telefonu inspektora do bezpośredniego kontaktu.

Z zawiadomieniem o kontroli warto dobrze się zapoznać, aby właściwie przygotować się do tego wydarzenia i uniknąć niepotrzebnego stresu, a tym bardziej kary, która mogą wynieść nawet do 30 000 zł. Należy mieć na uwadze, że w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa, inspektor ITD może nawet złożyć wniosek o cofnięcie firmie licencji transportowej.

Co ważne, nawet po zamknięciu firmy lub po zawieszeniu działalności przedsiębiorca nadal ma obowiązek – przez jeden rok – przechowywać dokumenty i udostępniać je do kontroli, dlatego nie stanowi to sposobu na uniknięcie konsekwencji.

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (5 votes, average: 4,20 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze