Odwołanie od decyzji ZUS kapitał początkowy WZÓR

Jak napisać odwołanie od decyzji ZUS w sprawie kapitału początkowego? Kapitał początkowy to odtworzona kwota składek na ubezpieczenie emerytalne, dotyczących okresu sprzed 1 stycznia 1999 roku. Kapitał ten jest ustalany przez ZUS na podstawie stażu pracy i zarobków, czyli na podstawie posiadanych dokumentów. Ma on istotny wpływ na wysokość przyszłej emerytury. Jeśli ubezpieczony nie składa wniosku o emeryturę, musi złożyć wniosek o ustalenie kapitału początkowego.

Wstęp

odwolanie-od-decyzji-zus-kapital-poczatkowy-wzor-pdf-docCzy można odwołać się od wyliczeń ZUS? oczywiście, że tak! Wystarczy złożyć w ZUS-ie stosowne odwołanie spełniające wszystkie formalne wymogi. Aby ułatwić Ci przygotowanie takiego odwołania, sporządziliśmy gotowy do wypełnienia wzór, który pobierzesz poniżej:

Odwołanie od decyzji ZUS kapitał początkowy wzór

odwolanie-od-decyzji-zus-kapital-poczatkowy-wzor-pdf-doc

Odwołanie od decyzji ZUS kapitał początkowy wzór

Komu ustala się kapitał początkowy?

Kapitał początkowy, czyli odtworzoną kwotę składek na ubezpieczenie emerytalne, ustala się dla osób, które:

 • urodziły się po 1948 roku i były zatrudnione lub same opłacały składki na ubezpieczenie przed 1999 rokiem,
 • urodziły się przed 1949 rokiem i spełniają dodatkowo następujące warunki: osiągnęły powszechny wiek emerytalny po 31 grudnia 1998 roku, złożyły po raz pierwszy wniosek o emeryturę z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego po 31 grudnia 2008 roku, przy czym wystąpiły o obliczenie emerytury według nowych zasad, mają staż ubezpieczeniowy (okresy składkowe i nieskładkowe), który wynosi minimum 20 lat (w przypadku kobiet) lub minimum 25 lat (w przypadku mężczyzn), po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego nadal pracowały i opłacały składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Ile trwa wyliczenie kapitału początkowego przez ZUS? Decyzja w sprawie ustalenia kapitału początkowego powinna zostać wydana w ciągu 30 dni, licząc od dnia wyjaśnienia ostatniej okoliczności, niezbędnej do wydania decyzji zakładu ubezpieczeń społecznych.

Na jakiej podstawie ustalany jest kapitał początkowy?

Kapitał początkowy ustalany jest przede wszystkim na podstawie wniosku o wyliczenie kapitału, druku zawierającego informacje o okresach składkowych i nieskładkowych oraz druku z informacjami dotyczącymi przebiegu ubezpieczenia osoby ubezpieczonej (dotyczy niektórych osób zamieszkałych/ubezpieczonych poza granicami Polski). 

Samą wysokość kapitału wylicza się natomiast na podstawie dokumentów będących środkiem dowodowym stwierdzającym okresy zatrudnienia:

 • świadectw pracy,
 • legitymacji ubezpieczeniowych,
 • zaświadczeń od pracodawców, 
 • umów o pracę,
 • legitymacji służbowych,
 • pism od pracodawcy w czasie trwania zatrudnienia (udzielenie urlopu, mianowanie, powołanie, zwolnienie),
 • zeznań świadków, 
 • zaświadczenia o zarejestrowaniu w Urzędzie Pracy lub pobieraniu zasiłków dla bezrobotnych, 
 • zaświadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej w przypadku pobierania zasiłków, od których odprowadzane były składki na ubezpieczenie,
 • książeczki wojskowej,
 • odpisu aktu urodzenia dziecka w przypadku niewykonywania pracy z powodu opieki,
 • zaświadczeń z instytucji w przypadku pełnienia w nich służby zawodowej, 
 • dyplomu lub zaświadczenia z uczelni z informacją o ukończeniu studiów i czasie trwania nauki. 

W kapitale początkowym zakład ubezpieczeń społecznych nie uwzględnia się okresów prowadzenia gospodarstwa rolnego ani pracy w tym gospodarstwie.

Dla ustalenia jego wysokości niezbędne są jeszcze: zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, wydane przez pracodawcę lub legitymacja ubezpieczeniowa ze wpisami o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, ewentualnie dowody zastępcze.

Ponowne ustalenie kapitału początkowego

Co zrobić, jeśli ubezpieczony nie zgadza się z ustaloną wysokością kapitału początkowego? Odwołanie od decyzji ZUS w sprawie naliczenia kapitału początkowego w pierwszej kolejności może przyjąć formę wniosku o ponowne ustalenie kapitału początkowego.

Taki wniosek najlpeiej złożyć pisemnie. 

Należy przygotować w tym celu:

 • informacje dotyczące okresów składkowych i nieskładkowych, które do tej pory nie zostały uwzględnione przy ustalaniu kapitału początkowego,
 • dokumenty potwierdzające okresy pracy, prowadzenia działalności pozarolniczej, pobierania zasiłku dla bezrobotnych, urlopu wychowawczego, służby wojskowej, nauki w szkole wyższej – dotychczas nieuwzględnione przy ustalaniu kapitału początkowego,
 • dokumenty potwierdzające osiągane wynagrodzenie przed 1 stycznia 1999 roku – dotychczas nieuwzględnione przy ustalaniu kapitału początkowego.

Wniosek o ponowne ustalenie kapitału początkowego rozpatruje organ rentowy, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy, bądź jednostka organizacyjna Zakładu wyznaczona przez Prezesa ZUS.

Po przeanalizowaniu wniosku i dołączonej do niego dokumentacji oraz ewentualnym postępowaniu wyjaśniającym organ rentowy wydaje decyzję.

Od wydanej decyzji przysługuje ubezpieczonemu odwołanie od decyzji ZUS o kapitał początkowy. Pismo w tej sprawie należy złożyć za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję.

Odwołanie kieruje się jednak do sądu okręgowego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Czas na złożenie odwołania to jeden miesiąc, licząc od dnia doręczenia decyzji.

Postępowanie odwoławcze jest wolne od opłat, a samo odwołanie można złożyć ustnie do protokołu lub pisemnie, wypełniając w tym celu przygotowany przez nas wzór odwołania od decyzji ZUS w sprawie kapitału początkowego.

Jak napisać odwołanie do ZUS w sprawie kapitału początkowego?

Jeśli wniosek o ponowne ustalenie kapitału początkowego nadal nie przyniósł oczekiwanej decyzji zakładu ubezpieczeń społecznych w sprawie, ubezpieczony może odwołać się od niej, na przykład pisemnie. Jak napisać odwołanie od decyzji ZUS w sprawie kapitału początkowego?

Zgodnie z zaleceniami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, sporządzając takie pismo, należy umieścić w nim:

 • datę odwołania, 
 • dane osobowe i adresowe osoby składającej odwołanie, 
 • dane organu odwoławczego: sąd okręgowy,
 • oznaczenie zaskarżonej decyzji: numer i data,
 • określenie i uzasadnienie zarzutów oraz wniosków,
 • podpis ubezpieczonego lub jego pełnomocnika/przedstawiciela ustawowego. 

Słowo końcowe

Niestety ZUS przy ustalaniu wysokości kapitału uwzględni jedynie dokumenty, które jasno potwierdzą zatrudnienie pracownika oraz wysokość jego zarobków. Nie każdy jednak takimi dokumentami dysponuje, bo w przeważającej części przypadków, dokumentacja albo uległa zniszczeniu, albo zgubieniu.

Zatem pracownikowi, który nie posiada kompletnej dokumentacji dotyczącej stażu pracy i zarobków ma jedyne tylko wyjście, odwołać się od decyzji ZUS i spróbować udowodnić staż pracy przedkładając choćby np.:

 • dokumentację zastępczą,
 • bądź nawet prosząc dawnych kolegów z pracy o zajęcie stanowiska świadka.

Jeśli więc po ponownym ustaleniu kapitału początkowego zakład ubezpieczeń społecznych nadal nie chce uwzględnić dostarczonych dowodów potwierdzających staż pracy i zarobki, pozostaje jedynie złożyć odwołanie odnośnie ustalenia wartości kapitału początkowego.

Zdarzają się też przypadki, gdzie podczas ustalenia podstawy wymiaru emerytury, ZUS wyliczył kapitał początkowy, a po kilku latach wycofuje się ze swojej pierwszej decyzji i przelicza podstawę ponownie, obniżając ją – co z kolei oznacza ponowne przeliczenie świadczenia emerytalnego.

Sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych są dość trudne, a walka z ZUS-em także nie należy do łatwych, mimo wszystko trzeba walczyć o swoje i dochodzić swoich praw nawet kosztem składania kolejnych odwołań.

Oczywiście oddalenie odwołania od decyzji ZUS przez Sąd także jest możliwe, wszystko zależeć będzie jednak od Ciebie i przytoczonych kwestiach.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Podobne wzory:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze