Odwołanie od decyzji ZUS w sprawie renty WZÓR

Jak napisać odwołanie od decyzji ZUS w sprawie renty? wnioski do ZUS dotyczą najczęściej wypłaty renty, emerytury czy zasiłku – świadczeń, które nierzadko stanowią jedyne źródło utrzymania dla osób niezdolnych do pracy.

Wprowadzenie

Odwolanie-od-decyzji-ZUS-w-sprawie-renty-wzorPłatnik składek, który w odpowiedzi na wniosek otrzymuje decyzję odmowną, zwykle nie zdaje sobie sprawy, że odmowa ze strony zakładu ubezpieczeń społecznych nie oznacza definitywnego zakończenia sprawy. Ubezpieczonemu zawsze przysługuje bowiem prawo odwołania do organu, który wydał decyzję. Jak je sporządzić?

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do pobrania wzór odwołania od decyzji ZUS w sprawie renty, który pobierzesz poniżej:

Odwołanie od decyzji ZUS w sprawie renty wzór

Odwolanie-od-decyzji-ZUS-w-sprawie-renty-wzor

Odwołanie od decyzji ZUS w sprawie renty WZÓR

Jak odwołać się od decyzji ZUS?

Odwołanie od decyzji ZUS w sprawie renty rodzinnej czy renty chorobowej można złożyć na dwa sposoby: ustnie lub pisemnie. Najwygodniejszy sposób to sporządzenie pisma, które składa się za pośrednictwem poczty lub osobiście w jednostce ZUS.

Dokument warto przygotować w dwóch egzemplarzach, aby jego kopia z podpisem i stemplem wybitym przez pracownika zakładu ubezpieczeń stanowiła potwierdzenie dla odwołującego.

W przypadku ustnego odwołania od decyzji procedura odbywa się podczas wizyty w jednostce i ma formę wpisu do protokołu sporządzonego przez pracownika ZUS.

Termin na odwołanie od decyzji ZUS w sprawie renty

Ubezpieczonego, który chce wyrazić sprzeciw od decyzji ZUS w sprawie renty, obowiązują nieprzekraczalne terminy. Odwołanie od decyzji odmownej w sprawie renty czy innego świadczenia można złożyć w terminie maksymalnie miesiąca – nie 30 dni – od dnia otrzymania decyzji z zakładu ubezpieczeń.

Termin ten liczony jest od dnia następującego po dniu otrzymania stosownego pisma odmownego.

Oznacza to, że jeśli ubezpieczony uzyskał informację o odrzuceniu jego wniosku 1 stycznia, to odwołanie może złożyć najpóźniej do 1 lutego. Jeśli dokona tego w ostatnim dniu w trakcie osobistej wizyty w oddziale ZUS, który wydał decyzję odmowną lub za pomocą listu poleconego – termin zostanie dotrzymany.

Gdzie złożyć odwołanie od decyzji ZUS w sprawie renty?

Odwołanie od decyzji ZUS odmawiającej przyznania renty (czyli tzw. sprzeciw od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS) adresowane jest do sądu okręgowego I instancji, ale należy składać je do odpowiedniego ze względu na miejsce zamieszkania oddziału ZUS, ponieważ w pierwszej kolejności to organ rentowy rozpatruje odwołanie.

Organ rentowy może samodzielnie zdecydować o uchyleniu lub zmianie swojej decyzji, uwzględniając argumenty osoby ubezpieczonej. Jeśli jednak nie przychyli się do żądań odwołującego, przekaże sprawę do rozpatrzenia w sądzie.

Jak napisać odwołanie do ZUS w sprawie renty?

Odwołanie od decyzji ZUS do sądu w sprawie renty musi zawierać przede wszystkim podstawowe dane ubezpieczonego, czyli jego imię, nazwisko i adres. Należy zawrzeć w nim datę odwołania i numer zaskarżonej decyzji zakładu ubezpieczeń społecznych.

Można znaleźć go w pisemnym zawiadomieniu o odrzuceniu wniosku przesłanym przez ZUS. Odwołanie należy skierować do sądu okręgowego I instancji oraz do terenowej jednostki zakładu ubezpieczeń, która wydała odmowną decyzję.

Aby nie zapomnieć o uwzględnieniu w piśmie niezbędnych danych, można wykorzystać gotowy do wypełnienia wzór odwołania od decyzji ZUS w sprawie renty.

Jak napisać odwołanie do ZUSu w sprawie renty, czyli co zawrzeć w treści dokumentu? Pismo powinno rzeczowo przedstawić uzasadnienie odwołania się od decyzji ZUS, dlatego może wskazywać błędy w postępowaniu organu lub podawać nowe argumenty, przemawiające na korzyść ubezpieczonego, które należy bezwzględnie udowodnić poprzez dołączenie odpowiednich dokumentów do pisma odwoławczego.

Na koniec, odwołanie do zakładu ubezpieczeń społecznych powinno się opatrzyć własnoręcznym podpisem.

Jak uzasadnić odwołanie od decyzji ZUS w sprawie renty?

Odwołanie od decyzji ZUS warto napisać według przyjętego schematu. Na początku odwołujący powinien określić, co nie podoba mu się w decyzji ZUS – są to zarzuty do decyzji.

Ubezpieczony może więc podważyć wyliczoną kwotę świadczenia czy też sprzeciwić się całkowitemu odrzuceniu jego wniosku.

Kolejną część odwołania stanowi określenie żądań odwołującego – są to tak zwane wnioski do odwołania. Ubezpieczony może domagać się na przykład zmiany decyzji lub jej całkowitego uchylenia.

Na koniec należy przystąpić do uzasadnienia odwołania. Tutaj odwołujący powinien napisać, dlaczego decyzja ZUS jest dla niego krzywdząca, niesprawiedliwa. Może opisać swoją sytuację, czyli rodzaj choroby, czas jej trwania, objawy.

Z drugiej strony ma także okazję, aby wskazać błędy po stronie organu rozpatrującego jego wniosek. Argumentem będzie na przykład nieprawidłowe wyliczenie wysokości świadczenia, zignorowanie dokumentacji medycznej czy zastosowanie nieważnych przepisów.

Co dzieje się po złożeniu odwołania od decyzji ZUS?

Po otrzymaniu odwołania od swojej decyzji ZUS powinien ponownie rozpatrzyć sprawę odrzuconego wniosku. Na odpowiedź organ rentowy ma 30 dni od momentu złożenia odwołania przez ubezpieczonego.

Jeśli ZUS zmieni decyzję odnośnie prawa do renty – uchyli ją w całości lub w części –  poinformuje o tym odwołującego.

Z kolei w przypadku jej podtrzymania, sprawa zostanie przekazana dalej, czyli do właściwego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych (jest to sąd I instancji).

Ten może z kolei uchylić decyzję w części lub w całości, podtrzymać ją (jeśli stwierdzi, że ZUS miał rację) lub skierować do ponownego rozpatrzenia przez ZUS (jeśli pojawią się dodatkowe dowody w sprawie).

Najpierw z reguły zleca jednak zbadanie sprawy biegłym, aby dysponować pewnym materiałem dowodowym.

Podsumowanie

Renta z tytułu niezdolności do pracy to świadczenie które bezpośrednio wiąże się z naruszeniem sprawności organizmu po stronie ubezpieczonego. Uszkodzenie to z kolei musi wiązać się z utratą zdolności do wykonywania pracy zarobkowej lub utratą zdolności do wykonywania pracy którą ubezpieczony wykonywał zgodnie ze swoimi kwalifikacjami zawodowymi.

Niestety niemal standardem jest, że ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) bardzo często odmawia przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy, te same decyzje zapadają także w przypadku renty rodzinnej i renty socjalnej. Podstawą takiej decyzji jest zawsze orzeczenie Komisji Lekarskiej ZUS.

Na szczęście możliwe jest odwołanie od decyzji ZUS w sprawie renty z tytułu niezdolności do pracy.

Co istotne: jeśli sprawa z zakresu ubezpieczeń społecznych, trafi do właściwego sądu (gdy ZUS podtrzyma swoją decyzję odmowną) to postępowanie sądowe jest wolne od kosztów. Nie poniesiemy w związku z tym żadnych kosztów sądowych!

Jeśli masz więcej pytań w tym temacie, zapraszam do zadawania pytań na forum: Jak napisać odwołanie od decyzji ZUS w sprawie renty?

Warto przeczytać:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 votes, average: 4,75 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze