Jak napisać Odwołanie od decyzji + Gotowe wzory odwołań!

Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania adm. każdy, kto nie godzi się z wydaną w I instancji decyzją – może skorzystać z zasady dwuinstancyjności postępowania administracyjnego i złożyć środek odwoławczy, czyli pisemne odwołanie od decyzji.

Odwołanie od decyzji przysługuje do czasu uprawomocnienia się decyzji. Wniesienie odwołania powoduje wszczęcie procedury ponownego rozpatrzenia tej samej sprawy przez organ wyższego stopnia, czyli organ odwoławczy.

ważnePrzed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie tej decyzji.

W dzisiejszym poradniku dowiesz się jak, gdzie i kiedy złożyć odwołanie od decyzji, a także pobierzesz gotowy wzór odwołania!

Wprowadzenie

Przez decyzję administracyjną rozumie się jednostronny, władczy akt rozstrzygający konkretną sprawę indywidualnego podmiotu.

W drodze decyzji administracyjnej następuje ustalenie lub przyznanie stronie, lub stronom pewnych uprawnień, bądź określenie rodzaju i zakresu obowiązku ciążącego na tych osobach.

wzor-pismaJeśli strony postępowania nie zgadzają się z wydaną w sprawie decyzją, mają prawo złożenia odwołania. Muszą jednak pamiętać o ogólnych zasadach:

 • odwołanie od decyzji musi zostać złożone w ustawowym terminie – termin do złożenia odwołania, można znaleźć w treści pouczenia, które wraz z decyzją przesyła organ rozpoznający sprawę
 • odwołanie musi być złożone przez osobę uprawnioną. Będzie to strona postępowania lub ustanowiony przez nią pełnomocnik legitymujący się odpowiednim pełnomocnictwem
 • z odwołania musi jasno wynikać, czego żąda strona
 • do odwołania należy załączyć wszystkie wymagane dokumenty, których brak był powodem wydania decyzji odmownej.

…aby ułatwić Ci sporządzenie pisma odwoławczego, przygotowaliśmy:

Gotowe wzory odwołań od decyzji

Poniżej zamieszczam kilka gotowych wzorów odwołań od decyzji, pierwszy z nich, to ogólny wzór odwołania od decyzji:

Odwołanie od decyzji administracyjnej wzór

Odwołanie-od-decyzji-administracyjnej-wzor-pdf-doc

Odwołanie od decyzji administracyjnej wzór

Odwołanie od decyzji ZUS

Koniecznie przeczytaj: Wzór odwołania od decyzji ZUS z omówieniem

Wzór odwołania do sanatorium

Odwołanie od decyzji MOPS

Odwołanie-od-decyzji-MOPS-wzor-pisma-doc-pdf

Odwołanie od decyzji MOPS – wzór pisma

Odwołanie od decyzji KRUS wzór

Koniecznie przeczytaj: Odwołanie od decyzji KRUS WZÓR

Jak napisać odwołanie od decyzji?

wazna-informacjaOdwołanie powinno przybrać formę pisma urzędowego, jeśli czujesz się na siłach, by przygotować takie pismo samodzielnie, wiedz, że w treści odwołania zawrzeć należy:

 • datę sporządzenia odwołania
 • miejscowość
 • numer zaskarżonej sprawy administracyjnej/decyzji
 • imię, nazwisko, adres wnoszącego odwołanie
 • dane pełnomocnika wnoszącego odwołanie, jeśli strona działa przez pełnomocnika
 • treść żądania
 • uzasadnienie odwołania od decyzji
 • podpis
 • spis załączników.

W tym miejscu wskazać należy, że strona nie musi podawać podstawy prawnej odwołania, a więc powoływać się na konkretne przepisy. Nie musi ona również precyzować swoich zarzutów do decyzji.

Wystarczy, że wskaże, iż nie zgadza się z decyzją organu, nie jest z niej zadowolona lub że decyzja uderza w jej prawa. Kończąc odwołanie, można zawrzeć formułę, że:

podsumowanie

….skarżący wnosi o ponowne rozpatrzenia sprawy lub uchylenie zaskarżonej decyzji.

Brzmi skomplikowanie? nic nie szkodzi! w przygotowaniu skargi przydatnym może okazać się przygotowany przez nas wzór odwołania od decyzji, który pobierzesz na początku poradnika.

Termin odwołania od decyzji

odwolanie-od-decyzji-termin

Strona niezadowolona z wydanej decyzji, może złożyć odwołanie w terminie czternastu dni od daty doręczenia jej decyzji. Czternastodniowy termin do zaskarżenia decyzji biegnie od dnia odebrania korespondencji, jeśli decyzja została doręczona stronie przez Pocztę Polską. Natomiast jeśli decyzja została ogłoszona ustnie – od momentu ogłoszenia.

Czternastodniowy termin do zaskarżenia decyzji jest wiążący dla strony. Jego uchybienie skutkować będzie niepodjęciem przez organ odwoławczy sprawy. Organ II instancji po otrzymaniu spóźnionego odwołania wyda postanowienie o niedopuszczalności odwołania. Od przedmiotowego postanowienia nie przysługuje zażalenie.

W wyjątkowych niezawinionych okolicznościach strona, która uchybiła terminowi do wniesienia odwołania do decyzji administracyjnej, może złożyć wniosek o jego przywrócenia.

Do kogo składa się odwołanie od decyzji?

jak-wyslac-pismoOdwołanie należy złożyć do organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który decyzję wydał. Obowiązek przekazania odwołania wraz z dokumentami sprawy spoczywa bowiem na organie I instancji.

Informację, który organ będzie zajmował się sprawą w II instancji, można znaleźć w pouczeniu od decyzji.

Organ odwoławczy po otrzymaniu odwołania przystępuje do zbadania sprawy, biorąc pod uwagę zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, w tym dokumentację uzyskaną od organu I instancji.

Rozpoznając odwołanie organ wyższej instancji może:

 • utrzymać w mocy zaskarżoną decyzję
 • uchylić zaskarżoną decyzję w całości albo w części i w tym zakresie orzec co do istoty sprawy
 • uchylić zaskarżoną decyzję i umorzyć postępowanie I instancji w całości albo w części
 • uchylić zaskarżoną decyzję i umorzyć postępowanie odwoławcze
 • uchylić zaskarżoną decyzję w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji – przekazując sprawę do ponownego rozpoznania organ II instancji powinien wskazać, jakie okoliczności należy wziąć pod uwagę przy ponownym rozpatrzeniu sprawy.

Podsumowanie

Jak-napisać-odwołanie-wskazówki-i-wzór

Warto przeczytać:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (6 votes, average: 4,33 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze