Jak napisać odwołanie od decyzji administracyjnej?

Forum prawneKategoria: Wzór pismaJak napisać odwołanie od decyzji administracyjnej?
Felix zapytał 3 lata temu

Dzień dobry, chcę się dowiedzieć, jak napisać odwołanie od decyzji administracyjnej, chcę odwołać się od decyzji otrzymanej drogą pocztową. Z tego co wiem, to żeby pismo było przyjęte, musi spełniać wymogi dla pisma w postępowaniu administracyjnym (tak jest napisane w decyzji, którą otrzymałem).

Proszę o instrukcję jak napisać odwołanie, a najbardziej przydałby się gotowy wzór odwołania od decyzji administracyjnej. Będę wdzięczny za wszelką pomoc, na wysłanie odwołania mam 14 dni. Pozdrawiam!

4 odpowiedzi
Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 3 lata temu

Witaj! na początku napiszę, że odwołanie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia, wystarczy jedynie wyrazić wolę niezadowolenia z otrzymanej decyzji, jasno wynika to z Art. 128. Wymogi odwołania Kodeksu postępowania administracyjnego:

Odwołanie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia. Wystarczy, jeżeli z odwołania wynika, że strona nie jest zadowolona z wydanej decyzji. Przepisy szczególne mogą ustalać inne wymogi co do treści odwołania.

Poniżej zamieszczam gotowy do wypełnienia wzór odwołania od decyzji:

Odwołanie od decyzji administracyjnej wzór

Odwołanie-od-decyzji-administracyjnej-wzor-pdf-doc

Odwołanie od decyzji administracyjnej wzór

O ile uzasadnienie odwołania nie jest wymagane, o tyle forma pisma musi już spełniać wymogi dla pisma w postępowaniu administracyjnym. Oznacza to, że odwołanie od decyzji administracyjnej powinno zawierać minimum niezbędnych elementów.

Ponadto, należy pilnować terminu na złożenie odwołania, ten wynosi 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie postępowania.

Gdzie złożyć odwołanie od decyzji administracyjnej? pismo należy wysłać do organu drugiej instancji za pośrednictwem organu, który wydał i doręczył nam niniejszą decyzję.

Odwołanie od decyzji administracyjnej przykład :

Jeśli decyzję, od której chcemy się odwołać, otrzymaliśmy np. od wójta gminy, to odwołanie składamy do organu 2 instancji, którym jest SKO (Samorządowe Kolegium Odwoławcze). Pismo jednak nadal adresujemy do wójta gminy, z tym że jest ono kierowane do SKO.

Czy warto pisać uzasadnienie odwołania od decyzji administracyjnej? jak wskazuje art. 128 Kpa, uzasadnienie nie jest wymagane, jednak jak najbardziej warto je napisać, ponieważ zwiększa ono szansę na skuteczność naszego odwołania!

Często organ 2 instancji nie jest w stanie odtworzyć okoliczności i przebiegu danej sprawy, przez co umknąć mu mogą różne uchybienia, które nie powinny mieć miejsca. W takich okolicznościach, pisząc dobre i rzeczowe uzasadnienie odwołania, jesteśmy w stanie przedstawić wiele kluczowych faktów i powołać się na nie, jako pretekst do odwołania decyzji.

uzasadnienie-odwolania-od-decyzji-administracyjnej-wzor-przyklady

Podsumowując:

Odwołanie powinno spełniać wymogi podania, które jasno określają dwa artykuły:

 • art. 63 kpa (Kodeks postępowania administracyjnego t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)
 • i art. 168 Ordynacji podatkowej (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.). A zatem powinno:

Uprawniona do złożenia odwołania jest strona, do której została skierowana decyzja organu pierwszej instancji.

Treść odwołania powinna wyrażać niezadowolenie z wydanej decyzji, wyjątkowo przydatne jest krótkie, lecz rzeczowe uzasadnienie, które powinno nakierować SKO i wskazać mu uchybienia, jakie miały miejsce.

Jeśli chodzi o termin, to na napisanie odwołania mamy tylko 14 dni od daty doręczenia lub ogłoszenia decyzji ustnej. Odwołanie najlepiej wysłać Pocztą Polską, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru (decyduje data stempla pocztowego).

od-jakich-decyzji-administracyjnych-mozna-sie-odwolac

Koniecznie przeczytaj: Jak napisać Odwołanie od decyzji + Gotowe wzory odwołań!

Pandi odpowiedział 3 lata temu

Czy możecie napisać z ilu elementów wzór odwołania się składa? żona mówi: Napisz odwołanie od decyzji, niestety okazało się to trudniejsze niż myślałem…

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 3 lata temu

Pismo odwoławcze składa się aż z 9 elementów, oto one:

 1. Miejscowość i data – może nie jest to obligatoryjny element pisma odwoławczego, ale dobry zwyczaj jednak nakazuje, by wskazać miejscowość i datę sporządzenia odwołania.
 2. Oznaczenie wnoszącego odwołanie – powinny się tu znaleźć Twoje dane osobowe wraz z podaniem adresu do korespondencji. Brak tych danych stanowi podstawę do pozostawienia pisma bez odpowiedzi!
 3. Oznaczenie nazwy i adresu organu, który jest właściwy do rozpoznania odwołania. W zależności od rodzaju sprawy może to być również inny organ niż Samorządowe Kolegium Odwoławcze. W decyzji, od której się odwołujemy, organ wydający tę decyzję ma obowiązek pouczyć stronę o organie właściwym do rozpatrzenia odwołania.
 4. Odwołanie wysyłamy i kierujemy do organu, który wysłał skarżoną decyzję. Organ ma obowiązek przekazać do organu właściwego do rozpoznania odwołania (II instancji). Odwołanie od decyzji wysyłamy pocztą lub doręczamy osobiście.
 5. Oznaczenie rodzaju pisma nie jest obowiązkowe, jednak dla jasności można wskazać, że wnoszone pismo jest odwołaniem od decyzji administracyjnej.
 6. W odwołaniu należy w sposób jednoznaczny opisać decyzję, od której się odwołujemy. Dlatego najlepiej podać datę wydania decyzji oraz numer decyzji. Niestety nie wszystkie decyzję mają nadawany numer, wówczas należy podać oznaczenie sprawy w aktach organu.
 7. Odwołanie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia, jednak uzasadnienie powinno w jasny sposób wyrażać niezadowolenie z wydanej decyzji.
 8. Zarzuty i uzasadnienie nie są koniecznym składnikiem odwołania, jednak dobrze przedstawione zarzuty i uzasadnienie mogą być kluczowe dla uzyskania pozytywnego rozstrzygnięcia sprawy. Niestety nie wszystkie uchybienia organu I instancji można wyczytać z akt sprawy.
 9. Ostatni element pisma, to własnoręczny podpis osoby wnoszącej odwołanie. Jest to obligatoryjny element pisma. Każde pismo w postępowaniu administracyjnym musi być podpisane odręcznie.

Gotowy do pobrania wzór odwołania od decyzji administracyjnej zamieszczam poniżej:

Odwołanie-od-decyzji-administracyjnej-wzor-pdf-doc

Odwołanie od decyzji administracyjnej wzór