Odwołanie od decyzji komisji lekarskiej MSWiA – WZÓR

Jak napisać odwołanie od decyzji komisji lekarskiej MSWiA? Tryb składania oraz rozpoznawania odwołań od komisji lekarskich MSWiA regulują przepisy ustawy z dnia 2 listopada 2014 roku o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

Zgodnie z regulacją art. 42 niniejszej ustawy od orzeczenia rejonowej komisji lekarskiej osobie badanej lub podmiotowi kierującemu tę osobę do rejonowej komisji lekarskiej w celu wydania orzeczenia przysługuje odwołanie. Natomiast odwołanie od Komisji Centralnej należy złożyć do właściwego sądu administracyjnego.

Wstęp

wzor-pismaDla ułatwienia przygotowaliśmy gotowy do pobrania i wypełnienia wzór odwołania do MSWiA, który pobierzesz poniżej:

Odwołanie od decyzji komisji lekarskiej MSWiA – wzór

odwolanie-od-decyzji-komisji-lekarskiej-mswia-wzor-pdf-doc

Odwołanie od decyzji komisji lekarskiej MSWiA – wzór

Kiedy złożyć odwołanie od decyzji komisji lekarskiej MSWiA?

Na wstępie zaznaczyć trzeba, że rejonowa komisja lekarska zobowiązana jest wydać orzeczenie niezwłocznie po przeprowadzeniu niezbędnych badań lekarskich oraz zebraniu dokumentów sprawy, w tym dokumentacji medycznej.

Jeśli zebrany w danej sprawie materiał dowodowy jest w ocenie komisji niewystarczający, może ona wezwać osobę badaną lub zobowiązać podmiot kierujący daną osobę na badanie do dostarczenia dokumentacji uzupełniającej w terminie 14 dni. Jeżeli przedmiotowe zobowiązanie nie zostanie wykonane po upływie wskazanego terminu komisja może wydać orzeczenie w oparciu o posiadaną dokumentację.

Po wydaniu orzeczenia organ zajmujący się sprawą zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć je osobie badanej. Wraz z orzeczeniem (na piśmie) doręcza się uzasadnienie decyzji. Odwołanie od decyzji komisji lekarskiej MSWiA należy wnieść w terminie 14 dni od daty doręczenia orzeczenia.

Odwołanie złożone po upływie wskazanego wyżej terminu nie podlega rozpatrzeniu, chyba że uchybienie terminowi nastąpiło z przyczyn niezależnych od osoby badanej albo osoby zainteresowanej. Wzór odwołania od decyzji komisji lekarskiej MSWiA pobierzesz powyżej.

 

Jak napisać odwołanie od orzeczenia komisji lekarskiej MSWiA?

Odwołanie od rejonowej komisji lekarskiej MSWiA wnosi się do Centralnej Komisji Lekarskiej za pośrednictwem komisji, która wydała orzeczenie. W treści odwołania wskazać należy, czy skarżący nie zgadza się z orzeczeniem w całości, czy w części.

Dodatkowo, choć przepisy ustawy stanowią, że odwołanie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia, warto zadbać o odniesienie się do okoliczności, które w mniemaniu skarżącego zostały pominięte/niezauważone lub błędnie ocenione przez komisję lekarską.

Odwołanie od orzeczenia komisji lekarskiej MSWiA może zostać uzupełnione m.in. opiniami biegłych z zakresu medycyny, zaświadczeniami lekarskimi lub historią choroby.

Ile trwa rozpoznanie odwołania od decyzji lekarskiej MSWiA?

Odwołanie od orzeczenia komisji lekarskiej MSWiA złożone do komisji rejonowej bez zbędnej zwłoki powinno zostać przekazane do Centralnej Komisji Lekarskiej. Ta ma 30 dni na rozpoznanie odwołania. Natomiast jeśli w sprawie zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych badań lub uzyskania dodatkowych dokumentów, termin na rozpoznanie odwołania może zostać przedłużony do 60 dni.

W tym miejscu napisać należy, że rozpoznając odwołanie od decyzji komisji lekarskiej MSWiA komisja wyższego rzędu może:

  • utrzymać w mocy zaskarżone orzeczenie
  • uchylić zaskarżone orzeczenie w całości lub w części i wydać nowe
  • uchylić zaskarżone orzeczenie i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia przez rejonową komisję lekarską.

W przypadku wydania nowego orzeczenia Centralna Komisja Lekarska MSWiA nie może orzec na niekorzyść osoby badań, chyba że zaskarżone orzeczenie jest sprzeczne z prawem lub zostało wydane z pominięciem istotnych okoliczności faktycznych.

Jak zaskarżyć orzeczenie Centralnej Komisji Lekarskiej MSWiA?

Odwołanie od orzeczenia centralnej komisji lekarskiej MSWiA wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. W sprawie wówczas zastosowanie znajdą przepisy kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy prawo o ustroju sądów administracyjnych.

 

W toku sprawy sąd administracyjny nie bierze pod kontrolę merytorycznych aspektów zaskarżonego orzeczenia, lecz skupia się na legalności wydanego orzeczenia z punktu widzenia jego zgodności z prawem materialnym i obowiązującymi przepisami prawa procesowego.

W postępowaniu przed sądem administracyjnym nie jest więc co do zasady prowadzone postępowanie dowodowe.

Jednakże sąd administracyjny może z urzędu lub na wniosek stron przeprowadzić dowody uzupełniające, jeśli uzna, że jest to niezbędne do wyjaśnienia istotnych wątpliwości i jednocześnie nie spowoduje nadmiernego przedłużenia postępowania.

Podobne wpisy:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (77 votes, average: 1,77 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze