Jak napisać odwołanie od orzeczenia komisji lekarskiej MSWiA – WZÓR

Jak napisać odwołanie od orzeczenia komisji lekarskiej MSWiA? od orzeczenia rejonowej komisji lekarskiej przysługuje odwołanie. Odwołanie należy złożyć w terminie zakreślonym ustawą, inaczej nie zostanie podjęte rozpoznaniu.

Wstęp

odwolanie-od-orzeczenia-komisji-lekarskiej-mswia-wzor-pdf-docSprawdź, jak i kiedy złożyć odwołanie do MSWiA. Poznaj zasady wnoszenia odwołań, tryb postępowania odwoławczego oraz możliwość złożenia odwołania po terminie. Dodatkowo, aby ułatwić Ci sporządzenie odwołania, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór odwołania od decyzji komisji lekarskiej MSWiA, który pobierzesz poniżej:

Odwołanie od decyzji komisji lekarskiej wzór

odwolanie-od-orzeczenia-komisji-lekarskiej-mswia-wzor-pdf-doc

Odwołanie od decyzji komisji lekarskiej wzór

Kiedy przysługuje odwołanie od decyzji komisji lekarskiej?

wazneZgodnie z wolą ustawodawcy orzeczenia rejonowych komisji lekarskich mogą zostać zaskarżone do komisji wyższej instancji.

Odwołanie od komisji lekarskiej powinno zostać złożone w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia. Przy czym ustawodawca przewidział pisemną formę odwołania. Pismo skarżącego powinno zostać złożone w biurze podawczym regionalnej komisji lekarskiej, która wydała orzeczenie lub przesłane pocztą przesyłką rejestrowaną – najlepiej listem poleconym.

Tak wniesione odwołanie powinno zostać przesłane przez komisję rejonową wraz z dokumentacją medyczną do Centralnej Komisji Lekarskiej w terminie kolejnych 14 dni. Termin ten liczony jest od daty złożenia lub wpłynięcia odwołania.

Również odwołania złożone po terminie przekazywane są do Centralnej Komisji, te jednak pozostają bez rozpoznania, chyba że skarżący złożył odpowiedni wniosek, w którym wykaże, że uchybienie terminowi nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.

Jeśli wniosek zostanie uwzględniony, wówczas Centralna Komisja Lekarska zajmie się rozpoznaniem odwołania pomimo złożenie go po terminie.

Warto dodać, że odwołanie może wnieść zarówno osoba badana, jak i podmiot, który skierował badanego do rejonowej komisji lekarskiej.

 

Jak napisać odwołanie od orzeczenia komisji lekarskiej MSWiA

wazneOdwołanie od decyzji komisji lekarskiej MSWiA powinno zawierać dane pozwalające przypisać je do danej sprawy. W treści odwołania skarżący zawrzeć powinien:

  • dane badanego – imię, nazwisko, datę urodzenia, PESEL
  • dane adresowe
  • datę wydania orzeczenia, z którym się nie zgadza
  • numer sprawy.

Kolejnym ważnym elementem odwołania jest uzasadnienie i choć ustawodawca wskazał, że nie wymaga ono szczególnego uzasadnienia, w treści pisma warto podnieść, z którymi argumentami komisji skarżący się nie zgadza.

Tu warto zaznaczyć, że odwołanie od orzeczenia wydanego przez regionalną komisję lekarską może dotyczyć całości lub w części orzeczenia. Dlatego podstawą zaskarżenia może być jedynie część ustaleń komisji i te można próbować podważać, powołując się na dokumenty lekarskie – historię choroby, zaświadczenia i opinie.

Zarzuty do opinii powinny być formułowane przy analizie stanowiska komisji lekarskiej zawartego w uzasadnieniu orzeczenia, które komisja zobowiązana jest przygotować na piśmie.

Tak przygotowane odwołanie, powinno zostać własnoręcznie podpisane przez skarżącego, chyba że działa on przez pełnomocnika. Wówczas do odwołania załączyć należy odpis pełnomocnictwa.

Należy wspomnieć, że składając odwołanie od komisji lekarskiej MSWiA, warto zadbać o odpowiednie załączniki.

Będą to m.in. dokumenty lekarskie dotyczące stanu zdrowia badanego (zaświadczenia lekarzy odpowiednich specjalizacji, karty informacyjne leczenia szpitalnego, orzeczenia) oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje i dodatkowe uprawnienia (zaświadczenia i certyfikaty z odbytych szkoleń i kursów).

 

Ile trwa rozpoznanie odwołania do MSWiA?

waznePo otrzymaniu odwołania Centralna Komisja ma 14 dni na zapoznanie się ze wszystkimi dokumentami dotyczącymi danej spraw. Nie można jednak założyć, że tak szybko sprawa zostanie zamknięta.

Komisja ma bowiem kompetencje, by w razie potrzeby zlecić dodatkowe badania specjalistyczne. Komisja może również zażądać dostarczenia dodatkowych dokumentów przez osobę skierowaną na badania.

Warto dodać, że Centralna Komisja Lekarska MSW po rozpatrzeniu odwołania może utrzymać w mocy zaskarżone orzeczenie, uchylić je lub wydać nowe albo uchylić zaskarżone orzeczenie i zarządzić ponowne przeprowadzenie czynności orzeczniczych i wydanie nowego orzeczenia przez regionalną komisję lekarską.

W ostatnim przypadku Komisja pierwszego stopnia zobowiązana jest wydać nowe orzeczenie w terminie 30 dni. Od opinii wydanej przez Centralną Komisję służy odwołanie do sądu.

 

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 votes, average: 4,75 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze