Odwołanie od decyzji KRUS – WZÓR

Decyzje i orzeczenia KRUS (Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) mogą naruszać interes ubezpieczonego. Dlatego osoba, która nie zgadza się z wydanym rozstrzygnięciem, może złożyć pisemne odwołanie od decyzji KRUS. Podobnie zaskarżeniu podlega orzeczenie wydane przez lekarza rzeczoznawcę KRUS. Sprawdź, jak napisać odwołanie od komisji lekarskiej KRUS oraz skorzystaj ze sprawdzonego, przygotowanego przez nas wzoru pisma.

Wstęp

Odwolanie-od-decyzji-krus-wzor-pdf-docWzór odwołania pobierzesz poniżej. Dokument wystarczy jedynie pobrać, wydrukować i uzupełnić swoimi danymi, a następnie w uzasadnieniu napisać, dlaczego zaskarżamy decyzję wydaną przez KRUS.

Odwołanie od decyzji KRUS wzór

Jak uzyskać rentę z KRUS?

Zgodnie z przepisem art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników renta rolnicza z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który łącznie spełnia następujące warunki:

 • podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez wymagany okres, o którym mowa w ust. 2 ustawy
 • jest trwale lub okresowo całkowicie niezdolny do pracy w gospodarstwie rolnym
 • całkowita niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym powstała w okresie podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu lub w okresach, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1 i 2, lub nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.

Niemniej ubezpieczonemu w KRUS-ie przysługiwać będzie renta lub inne świadczenie zdrowotne, jeśli wcześniej w jego sprawie zostało wydane odpowiednie orzeczenie lekarskie.

Lekarz orzecznik KRUS po przeprowadzeniu wywiadu i badania może uznać:

 • trwałą całkowitą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym
 • okresową całkowitą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym
 • niezdolność do samodzielnej egzystencji
 • czasową niezdolność do pracy powyżej 180 dni
 • stały i długotrwały uszczerbek na zdrowiu.

Ponadto lekarz orzecznik może orzec o celowości przekwalifikowania zawodowego z powodu trwałej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym oraz o wskazaniach do rehabilitacji leczniczej.

Jeśli stawiający się na komisję nie zgadza się z opinią lekarza, ma prawo złożyć odwołanie od decyzji lekarza orzecznika KRUS, którego wzór pobierzesz powyżej.

 

Jak napisać odwołanie od decyzji lekarza orzecznika KRUS?

Od orzeczenia lekarza rzeczoznawcy KRUS badającemu przysługuje prawo złożenia odwołania. Odwołanie dla jego skuteczności należy złożyć nie później niż z upływem 14 dni od daty doręczenia wypisu z treści orzeczenia.

Przedmiotowe odwołanie wnosi się za pośrednictwem jednostki organizacyjnej, która wydała wypis. Pismo można złożyć w siedzibie jednostki lub przesłać listem poleconym – wówczas za dzień złożenia traktuje się datę stempla na kopercie.

Odwołanie od decyzji KRUS powinno przybrać formę pisma urzędowego. W treści odwołania należy wskazać, w jakiej część zaskarżane jest orzeczenie. Dodatkowo warto podnieść argumenty, które mogą mieć wpływ na zmianę wydanego orzeczenia. Na ich poparcie należy przedłożyć odpowiednią dokumentację lekarską oraz inne dowody, które mogą mieć wpływ na skuteczność zaskarżenia.

Jeśli nie wiesz, jak przygotować zaskarżenie do orzeczenia lekarskiego, pobierz sprawdzony wzór odwołanie od orzeczenia lekarskiego KRUS.

Jak przygotować odwołanie od decyzji KRUS?

Po zaskarżeniu orzeczenia lekarza rzeczoznawcy KRUS sprawa trafia do Komisji lekarskiej, która orzeka w składzie trzyosobowym. Orzeczenie komisji lekarskiej Kasy zapada zwykłą większością głosów. Wydane orzeczenie nie podlega zaskarżeniu i na jego podstawie zostaje wydana decyzja.

Przy czym dodać należy, że nadzór nad orzekaniem lekarzy rzeczoznawców oraz Komisji lekarskich, jako organu odwoławczego sprawuje Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Natomiast nadzór bezpośredni z upoważnienia Prezesa Kasy sprawuje lekarz regionalny inspektor orzecznictwa lekarskiego, a nadzór zwierzchni z upoważnienia Prezesa Kasy – naczelny lekarz Kasy.

 

Odwołanie od decyzji KRUS w sprawie renty, odmowy przyznania świadczenia, zaliczenia okresów podlegania ubezpieczeniu i innych spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych składa się do właściwego Sądu Okręgowego za pośrednictwem oddziału KRUS, który wydał przedmiotową decyzję. Odwołanie do sądu należy złożyć w terminie miesiąca od dnia odebrania decyzji KRUS.

W treści odwołania wskazać należy zarzuty do decyzji m.in. okoliczności, które nie zostały uwzględnione przez organ orzekający w sprawie. Jeśli nie wiesz, jak zaskarżyć decyzję KRUS, pobierz fachowo przygotowany wzór pisma odwołania od decyzji KRUS, który swobodnie zmodyfikujesz pod swoją sytuację.

Podstawa prawna: Prawo ubezpieczeń społecznych

Warto przeczytać:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (13 votes, average: 4,62 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze

3 komentarzy w “Odwołanie od decyzji KRUS – WZÓR”
 1. Marianna D.

  Dzień dobry, ja potrzebuję odwołanie od decyzji KRUS w sprawie niezdolności do samodzielnej egzystencji mojej mamy, KRUS napisał, że mama jest zdolna do samodzielnej egzystencji, jednak to nie prawda, mama ma problemy psychiczne, nie rozpoznaje swoich dzieci i często mówi od rzeczy, chcemy odwołać się od decyzji, bo chyba nie zrozumiano jak ciężki jest przypadek mojej mamy, mama mieszka sama i strach zostawiać ją samą…

 2. Złożyliśmy odwołanie od decyzji odmownej KRUS, jak długo trzeba czekać na odpowiedź?

 3. Nie napisaliście jeszcze, że system orzecznictwa lekarskiego KRUS na podstawie przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników jest systemem dwuinstancyjnym (art. 46 ust. 2) – oznacza to, że w pierwszej instancji orzekają lekarze rzeczoznawcy, natomiast w drugiej instancji (czyli tej odwoławczej) orzekają komisje lekarskie. Zatem w pierwszej instancji decyzje wydają jednoosobowo lekarze, którzy bardzo często “mylą się” Dlatego jeśli nie zgadzamy się z decyzją wydaną przez KRUS lub ZUS warto złożyć od takiej decyzji odwołanie do sądu.

Comments are closed.