Jak napisać Odwołanie od decyzji KRUS? wzór do wypełnienia

Kiedy stosuje się odwołanie od decyzji KRUS i jak je napisać? Pismo tego typu dotyczy najczęściej orzeczenia lekarskiego, które stanowi o nieprzyznaniu świadczeń z rolniczego ubezpieczenia społecznego. Na złożenie odwołania ubezpieczony ma 14 dni, licząc od chwili otrzymania decyzji odmownej.

Wprowadzenie

Jak złożyć odwołanie od decyzji KRUS i jak je sporządzić, aby zostało uznane? w treści odwołania od orzeczenia lekarza rzeczoznawcy KRUS znaleźć się powinno kilka niezbędnych informacji i elementów – dzięki którym pismo spełni wszystkie formalne wymagania. Aby ułatwić Ci napisanie takiego odwołania, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór, który pobierzesz poniżej:

Odwołanie od decyzji KRUS wzór

Kto może otrzymać rentę KRUS?

Renta KRUS należy się ubezpieczonemu, który zgodnie z artykułem 21. ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników, spełnił łącznie wszystkie te warunki:

 • podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez wymagany okres,
 • jest trwale lub okresowo całkowicie niezdolny do pracy w gospodarstwie rolnym,
 • jego całkowita niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym powstała w okresie podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu.

Poza tymi warunkami, o przyznaniu renty ubezpieczonemu może zadecydować w sposób niezależny oświadczenie lekarskie dotyczące niezdolności ubezpieczonego do pracy.

Lekarz orzecznik KRUS może stwierdzić w nim:

 • stały i długotrwały uszczerbek na zdrowiu,
 • czasową niezdolność do pracy powyżej 180 dni,
 • niezdolność do samodzielnej egzystencji,
 • okresową całkowitą niezdolność do pracy,
 • trwałą całkowitą niezdolność do pracy.

Inną decyzją podejmowaną przez orzecznika KRUS bywa też konieczność przekwalifikowania zawodowego osoby ubezpieczonej z powodu trwałej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

Lekarz może zadecydować również o zaleceniu rehabilitacji leczniczej. Jeśli ubezpieczony nie zgadza się z taką opinią medyczną, może złożyć odwołanie od decyzji lekarza orzecznika KRUS.

 

W jaki sposób przyznawana jest renta KRUS?

Aby otrzymać świadczenia z rolniczego ubezpieczenia społecznego, konieczne jest uzyskanie właściwego orzeczenia KRUS, gdzie aparat orzecznictwa w KRUS działa w systemie orzekania dwuinstancyjnego:

 1. W pierwszej instancji orzeczenie wydaje lekarz rzeczoznawca.
 2. W drugiej instancji orzeczenie wydaje komisja lekarska, orzekająca w składzie trzyosobowym.

Przedstawiciele obu instancji – lekarz rzeczoznawca i Komisja lekarska – wydają orzeczenie na podstawie bezpośredniego badania i analizy posiadanej już dokumentacji z leczenia osoby ubezpieczonej. Jednocześnie, lekarz ma prawo przeprowadzić badania zaoczne, jeśli:

 • posiada wystarczającą ilość dokumentacji medycznej,
 • stan zdrowia ubezpieczonego nie pozwala na osobiste stawienie się na badaniu.

Dodatkowo, lekarzowi i komisji lekarskiej przysługuje prawo skierowania osoby ubezpieczonej na dodatkowe konsultacje specjalistyczne czy też obserwację szpitalną. Niestety, wszystkie te kroki są wdrażane po to, aby wydać decyzję niekorzystną dla wnioskodawców.

Nawet osoby z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności miewają problemy na drodze dochodzenia należnej im renty.  Zamiast przyznania świadczenia, lekarze podejmują w ich sprawie decyzję o przekwalifikowaniu się i znalezieniu innego źródła dochodu.

Negatywna decyzja w sprawie o przyznanie świadczenia nie kończy jednak całego procesu. Jeśli chodzi o rentę KRUS odwołanie od decyzji lekarza orzecznika przysługuje każdemu wnioskodawcy, który ma na to 14 dni od daty doręczenia wypisu, czyli od dnia otrzymania dokumentów odmownych, a odwołanie wnosi się za pośrednictwem jednostki organizacyjnej, która taką decyzję wydała.

Procedura jest taka sama jak w przypadku odwołania od decyzji ZUS (Zakładu Ubezpieczeń Społecznych).

 

Jak przebiega proces odwołania od decyzji KRUS?

Jeśli ubezpieczony zaskarży orzeczenie lekarza KRUS, aby mogło dojść do rozstrzygnięcia sprawy – jego odwołanie trafi ponownie do Komisji lekarskiej, orzekającej w trzyosobowym składzie. Decyzja o przyznaniu lub nieprzyznaniu świadczenia zapada wtedy większością głosów.

Wydane ponownie orzeczenie nie podlega ponownemu zaskarżeniu decyzji ubezpieczyciela.

Odwołanie do komisji lekarskiej KRUS w sprawie renty składa się do właściwego Sądu Okręgowego, ale za pośrednictwem oddziału KRUS, który wydał przedmiotową decyzję.

Nadzór nad orzekaniem lekarzy rzeczoznawców i Komisji lekarskich sprawuje przy tym Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, nadzór bezpośredni z upoważnienia Prezesa lekarz regionalny inspektor orzecznictwa lekarskiego, a nadzór zwierzchni z upoważnienia Prezesa naczelny lekarz Kasy.

Warto pamiętać, że odwołanie jest bezpłatne i może dotyczyć nie tylko samej decyzji o nieprzyznaniu renty, ale również niewłaściwego zaliczenia okresów podlegania ubezpieczeniu i innych spraw związanych ze świadczeniem.

Jak złożyć odwołanie od decyzji KRUS?

Wielu poszkodowanych ubezpieczonych zastanawia się, jak napisać odwołanie od komisji lekarskiej KRUS. Warto pamiętać jednak, że możliwość odwołania się dotyczy decyzji lekarza orzecznika, która podlega ocenie regionalnego inspektora orzecznictwa lekarskiego.

Ten może jako pierwszy wnieść zarzut wadliwości wydanej decyzji. Prawo to przysługuje także ubezpieczonemu. Po złożeniu odwołania, jego sprawa powinna zostać rozpatrzona ponownie przez samą Komisję lekarską.

Do sporządzenia odpowiedniego dokumentu w takiej sytuacji, warto wykorzystać gotowy do wypełnienia wzór pisma odwołania od decyzji KRUS, który uwzględnia wszystkie wymagane elementy formalne i ma właściwą dla pism tego typu strukturę.

Wspomniany druk zawiera następujące elementy:

 • oznaczenie daty i miejsca sporządzenia,
 • oznaczenie ubezpieczonego,
 • oznaczenie decyzji, której dotyczy odwołanie,
 • odniesienie do orzeczenia lekarza rzeczoznawcy KRUS, które jest zaskarżane, ze wskazaniem czy odwołanie dotyczy części, czy całości decyzji,
 • uzasadnienie – argumenty, które przemawiają na korzyść ubezpieczonego,
 • podpis osoby odwołującej się.

Wypełniony wzór odwołanie od orzeczenia lekarskiego KRUS nie wystarczy jednak, aby zaskarżyć decyzję medyka. Pismo należy odpowiednio uzasadnić, a także dołączyć do niego dokumenty, które potwierdzą użyte w odwołaniu argumenty.

Ubezpieczony powinien wskazać, z jakimi stwierdzeniami lekarza rzeczoznawcy nie zgadza się, czyli w jakiej części zaskarża orzeczenie komisji lekarskiej.

Dodatkowo musi podnieść argumenty, które przemawiają na korzyść przyznania mu renty, popierając je dokumentacją lekarską i innymi dowodami.

Pismo wraz z załącznikami można złożyć osobiście w oddziale KRUS, żądając przy tym potwierdzenia odbioru dokumentów na osobnej kopii.

Odwołanie wolno jest wysłać także pocztą, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Datą odwołania będzie wtedy data stempla pocztowego.

 

Podsumowanie

Wniesienie odwołania od orzeczenia lekarza rzeczoznawcy KRUS jest jak najbardziej możliwe, jeśli tylko nie zgadzamy się z treścią orzeczenia od odmowie udzielenia renty.

Zaskarżoną decyzję KRUS rozpatrzy ponownie, odnosząc się do argumentów, jakich użyliśmy w odwołaniu. Zatem skuteczność zaskarżenia odnosi się do faktów, na jakie powołamy w uzasadnieniu.

Przy czym zachęcamy, by pobrać przygotowany przez nas wzór odwołania, który wystarczy jedynie uzupełnić i dostarczyć do jednostki KRUS.

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze