Odwołanie od decyzji konserwatora zabytków WZÓR

Jak napisać odwołanie od decyzji konserwatora zabytków? Rejestr zabytków to jedna z form zapewnienia im ochrony. Na listę zabytków trafiają natomiast te obiekty, które zarejestruje wojewódzki konserwator zabytków.

Właściciele nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków muszą pamiętać, że podlegają one szczególnej ochronie. Planując roboty budowlane w obrębie takiej nieruchomości, należy w pierwszej kolejności uzyskać pozwolenie od wojewódzkiego konserwatora zabytków, właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości.

Wstęp

odwolanie-od-decyzji-konserwatora-zabytkow-wzor-pdf-docJeśli jego decyzja w tej sprawie okazuje się negatywna, warto pamiętać o możliwości złożenia odwołania. Tylko, jak odwołać się od decyzji konserwatora zabytków, aby przyniosło to oczekiwane efekty? Najważniejszym krokiem będzie złożenie pisemnego odwołania, które spełnia wszystkie formalne wymogi. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór, który pobierzesz poniżej:

Odwołanie od decyzji konserwatora zabytków wzór

odwolanie-od-decyzji-konserwatora-zabytkow-wzor-pdf-doc

Odwołanie od decyzji konserwatora zabytków wzór

Jak przeprowadzić remont zabytku?

Zgodnie z przepisami prawa budowlanego, aby rozpocząć jakiekolwiek roboty budowlane w obrębie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, należy w pierwszej kolejności uzyskać pozwolenie na prowadzenie określonych robót.

Pozwolenie to wydaje właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości wojewódzki konserwator zabytków. Dopiero po uzyskaniu jego zgody na remont, właściciel może starać się o pozwolenie na budowę.

Wniosek do konserwatora zabytków o wymianę okien czy jakiekolwiek inne prace remontowe może złożyć osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna posiadająca tytuł prawny do korzystania z zabytku, czyli między innymi własność, użytkowanie wieczyste czy trwały zarząd.

Pismo w takiej sprawie należy złożyć przed rozpoczęciem robót w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków.

Do wniosku trzeba dołączyć:

  • projekt budowlany lub jego część w zakresie niezbędnym do oceny wpływu planowanych robót budowlanych na zabytek, bądź
  • program robót budowlanych, zawierający: imię i nazwisko autora, informacje niezbędne do oceny wpływu robót na zabytek, w tym opis stanu zachowania zabytku, wskazanie przewidzianych rozwiązań budowlanych w formie opisowej i rysunkowej, wskazanie przewidzianych do zastosowania metod, materiałów i technik budowlanych.

Warto podkreślić, że uzyskanie pozwolenia od konserwatora zabytków jest płatne. Koszty pokrywa się przy składaniu wniosku. Wynoszą one 82 zł, plus ewentualna opłata za pełnomocnictwo.

Ile czasu ma konserwator zabytków na wydanie decyzji?

Po złożeniu wniosku o pozwolenie na przeprowadzenie remontu zabytku urząd sprawdza, czy wniosek nie zawiera żadnych braków formalnych. W przypadku stwierdzenia braków lub błędów wnioskodawca zostanie wezwany do złożenia wyjaśnień, lub poprawienia błędów w ciągu siedmiu dni.

Jeśli do wniosku właściciel nieruchomości dołączy program robót budowlanych, generalny konserwator zabytków może wezwać go do złożenia dodatkowo projektu budowlanego. Wyznaczy na to termin wynoszący co najmniej 14 dni.

Projekt budowlany wymagany jest wtedy, kiedy złożony przez wnioskodawcę program robót budowlanych jest niewystarczający do oceny wpływu planowanych robót budowlanych na stan zabytku.

Urząd powiadamia wnioskodawcę o braku dalszego rozpatrywania sprawy w przypadku, kiedy ten:

  • nie poprawi błędów formalnych lub nie uzupełni braków we wniosku,
  • nie dołączy do wniosku dowodu zapłaty opłaty skarbowej,
  • nie złoży projektu budowlanego, jeśli zostanie wezwany do jego złożenia.

Jeśli natomiast pismo do konserwatora zabytków o remont dachu, wymianę okien czy inne prace budowlane/remontowe spełnia wymagania, urząd wydaje decyzję o udzieleniu pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku.

Na odpowiedź wnioskodawca może liczyć w ciągu 30 dni od daty prawidłowego złożenia wszystkich dokumentów. W niektórych przypadkach czas ten może zostać przedłużony do 60 dni, jednak urząd zawsze informuje o tym składającego wniosek.

Od decyzji konserwatora zabytków można się odwołać

Odwołanie od decyzji konserwatora zabytków to rozwiązanie, o którym należy pomyśleć w przypadku, kiedy odpowiedź na wniosek o remont okazuje się negatywna. Właściciel nieruchomości może wnieść odwołanie za pośrednictwem konserwatora zabytków, który wydał decyzję, adresując je do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Odwołanie od decyzji wojewódzkiego konserwatora zabytków składa się w terminie 14 dni od daty otrzymania stosownego pisma w tej sprawie.

Co ważne, wnioskodawca ma też prawo zrezygnować ze składania odwołania od decyzji. Jeśli złoży w urzędzie oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania, to wydana decyzja będzie ostateczna z dniem doręczenia oświadczenia do urzędu.

Jednocześnie wnioskodawca utraci  jednak możliwość wniesienia skargi na wydaną decyzję do sądu administracyjnego.

Jak napisać odwołanie od decyzji konserwatora zabytków?

W sporządzeniu pisma odwoławczego do urzędu w sprawie remontu nieruchomości wpisanej na listę zabytków pomocny będzie przygotowany przez nas – gotowy do wypełnienia wzór odwołania od decyzji konserwatora zabytków.

Jak zostało wspomniane, wnioskodawca adresuje taki dokument do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, podając w nim takie dane jak:

  • numer decyzji, której dotyczy odwołanie,
  • oznaczenie nieruchomości wpisanej na listę zabytków,
  • dane własne,
  • opis planowanych prac budowlanych/remontowych.

Najważniejszym elementem takiego pisma jest jednak podważenie faktów ujętych w uzasadnieniu odmownej decyzji konserwatora zabytków. Argumenty użyte w odwołaniu uzależnione są zatem od okoliczności konkretnej sytuacji. Dlaczego warto odwołać się od decyzji konserwatora?

Co grozi za remont zabytku bez zgody konserwatora?

Za prowadzenie prac budowlanych przy zabytku bez pozwolenia lub niezgodnie z warunkami pozwolenia udzielonego przez konserwatora grozi kara pieniężna w wysokości od 500 do nawet 500 000 zł.

Co więcej, ponieważ decyzja ta jest niezbędna w celu dalszego ubiegania się o pozwolenia na budowę, brak takiego pozwolenia równoznaczny jest z tak zwaną samowolą budowlaną, za co właścicielowi nieruchomości grożą kolejne kary.

Legalizacja samowoli budowlanej wiąże się z dodatkowymi opłatami.

Co więcej, przepisy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami przewidują kary również dla sprawców umyślnych, bądź nieumyślnych za zniszczenie lub uszkodzenie zabytku, dlatego jakiekolwiek prace remontowe czy budowlane można wykonywać nie tylko dopiero za zgodą konserwatora, ale również zgodnie z określonymi w niej warunkami.

Podsumowanie

Od decyzji administracyjnej, która dotyczy wpisu nieruchomości do rejestru zabytków bądź go odmawiającej, stronie przysługuje odwołanie za pośrednictwem wojewódzkiego konserwatora zabytków, odwołanie składa się do organu wyższej instancji, którym w tym przypadku jest Generalny Konserwatora Zabytków.

Aby odwołanie było skuteczne, musi spełnić wszystkie formalne wymagania (tu polecamy pobrać przygotowany przez nas wzór odwołania), a także należy dochować terminu na złożenie odwołania, który wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Odwołanie może dotyczyć samego rejestru zabytków, mogą to być roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, może też rozchodzić się o podział zabytku nieruchomego, mogą to być także “batalie” z decyzją generalnego konserwatora zabytków, wojewódzkim konserwatorem zabytków, wydanie decyzji pozwolenia konserwatorskiego, wniosek o wydanie pozwolenia na podejmowanie innych działań w zabytku, itd.

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze