Odwołanie od szacowania szkód łowieckich WZÓR

Jak napisać odwołanie od szacowania szkód łowieckich? Do kwietnia 2018 roku jedyną możliwością podważenia decyzji nadleśnictwa w sprawie szacowania szkód łowieckich było wejście na drogę sądową. Na skutek nowelizacji Ustawy z 13 października 1995 r. Prawo łowieckie, osoby poszkodowane mają już prawo odwołania się od takiej decyzji na drodze administracyjnej.

Wstęp

odwolanie-od-szacowania-szkod-lowieckich-wzor-pdf-docJak złożyć odwołanie od szacowania szkód łowieckich? pismo koniecznie należy sporządzić w formie pisemnej, a w jego treści powinny znaleźć się niezbędne elementy i informacje, dzięki którym dokument spełni wszystkie formalne wymogi. Ponieważ pismo to nie jest łatwe w sporządzeniu, przygotowaliśmy dla Ciebie gotowy do wypełnienia wzór odwołania, które pobierzesz poniżej:

Odwołanie od szacowania szkód łowieckich wzór

odwolanie-od-szacowania-szkod-lowieckich-wzor-pdf-doc

Odwołanie od szacowania szkód łowieckich wzór

Odszkodowanie za szkody łowieckie

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo Łowieckie, odszkodowanie za szkody łowieckie przysługuje „za szkody w uprawach i płodach rolnych wyrządzone przez zwierzynę lub przy wykonywaniu polowania”.

Jak czytamy w artykule 46. tejże ustawy:

1. Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego jest obowiązany do wynagradzania szkód wyrządzonych:

1)w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny;

2)przy wykonywaniu polowania.

Aby otrzymać odszkodowanie, poszkodowany składa wniosek, w którym musi wskazać:

 • swoje imię i nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania, numer telefonu,
 • miejsce wystąpienia szkody;
 • rodzaj uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.

Na wniosek poszkodowanego przeprowadza się szacowanie szkód łowieckich, czyli oględziny i ostateczne oszacowanie szkody, z których na koniec przygotowywany jest protokół szacowania szkód łowieckich.

W przypadku:

 • szkód wyrządzonych w płodach rolnych,
 • szkód wyrządzonych przez dziki na łąkach i pastwiskach,
 • szkód w uprawach,

dokonuje się wyłącznie szacowania ostatecznego.

Warto pamiętać, że niestawiennictwo poszkodowanego lub przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego nie wstrzymuje dokonania szacowania szkód.

Odwołanie od szacowania szkód łowieckich

Odwołanie od protokołu szacowania szkody łowieckiej /wyników szacowania szkody łowieckiej przysługuje poszkodowanym od kwietnia 2018 roku. Możliwość odwołania się na drodze administracyjnej od wyceny dokonanej przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego wprowadziła nowelizacja ustawy z 13 października 1995 r. Prawo łowieckie.

Odwołanie od szkody łowieckiej wnosi się do nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody.

*Przepisy ustawy Prawa łowieckiego narzucają na Nadleśniczych obowiązek rozpatrywania odwołań!

Poszkodowany ma na to 7 dni od dnia podpisania protokołu z szacowania przez zarządcę lub dzierżawcę. Co ważne, prawo wniesienia odwołania przysługuje również zarządcy lub dzierżawcy obwodu łowieckiego.

Zgodnie z artykułem 46. wspomnianej ustawy, nadleśniczy powinien w ciągu 14 dni od otrzymania protokołu z szacowania wydać decyzję, w której odniesie się do odwołania.

Należy wiedzieć, że decyzja ta jest ostateczna. Jeśli poszkodowany się z nią nie zgadza, może – w terminie trzech miesięcy od dnia jej doręczenia – wnieść jeszcze powództwo do sądu właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody.

Co następuje po złożeniu odwołania od szacowania szkód łowieckich?

Po złożeniu odwołania od procedury szacowania szkód łowieckich,  nadleśniczy Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe dokonuje ostatecznego szacowania szkody w uprawach.

Oględziny te przeprowadza sam nadleśniczy lub jego przedstawiciel. Szacowania ostatecznego dokonuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

Warto wiedzieć, że w oględzinach mają prawo brać udział następujący członkowie zespołu,

 • przedstawiciel wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego;
 • przedstawiciel dzierżawcy albo zarządca obwodu łowieckiego;
 • właściciel albo posiadacz gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda (poszkodowany).

Na pisemny wniosek jednego z członków zespołu w oględzinach może również brać udział przedstawiciel właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkód izby rolniczej.

O terminie oględzin nadleśniczy Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe zawiadamia:

 • członków zespołu,
 • (jeżeli został złożony wniosek, o którym mowa powyżej) przedstawiciela właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkód izby rolniczej.

O terminie oględzin nadleśniczy informuje nie później niż przed upływem 3 dni od dnia otrzymania odwołania.

Jak odwołać się od szacowania szkód łowieckich?

Odpowiedzi na pytanie, jak napisać odwołanie do nadleśnictwa w sprawie szacowania szkód łowieckich, należy szukać w przepisach ustawy Prawo łowieckie. W przygotowaniu stosownego dokumentu pomocny będzie wzór odwołania od szacowania szkód łowieckich, który wystarczy wypełnić odpowiednimi danymi.

Odwołanie od szkód łowieckich należy adresować do nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody.

Poszkodowany musi podać w nim swoje dane osobowe oraz określić miejsce wystąpienia szkody. Istotne jest także wskazanie numeru decyzji, której dotyczy odwołanie.

W treści odwołania od szkód łowieckich poszkodowany powinien wykazać, że poniesione przez niego straty są większe, niż wynika to z oględzin i szacunków nadleśnictwa.

Musi zatem dokładnie opisać, co uległo uszkodzeniu i jaka była – według niego – faktyczna wartość szkód. Na dowód poniesionych strat może dołączyć do odwołania odpowiednie rachunki i faktury.

Warto pamiętać, że odwołanie od protokołu szacowania ostatecznego należy wnieść w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu z oględzin.

Podstawa prawna:

Art. 46d. – Odwołanie do nadleśniczego – Prawo łowieckie.

1.Właścicielowi albo posiadaczowi gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda, oraz dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego przysługuje odwołanie do nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody. Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu, o którym mowa w art. 46a ust. 4 albo art. 46c ust. 5.

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze