Odwołanie od protokołu szacowania szkody łowieckiej WZÓR

Jak napisać odwołanie od protokołu szacowania szkody łowieckiej? dawniej jedynym sposobem na podważenie szacowania szkody łowieckiej było wyjście na drogę sądową. Po nowelizacji przepisów w 2018 roku, a dokładniej ustawy z 13 października 1995 r. Prawo łowieckie, poszkodowani nie muszą już kierować swojej sprawy do sądu.

Wprowadzenie

odwolanie-od-protokolu-szacowania-szkody-lowieckiej-wzor-pdf-docMogą odwołać się od decyzji na drodze administracyjnej, czyli złożyć odwołanie od oszacowania szkody łowieckiej. Jak je napisać? aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór odwołania, które pobierzesz poniżej:

Odwołanie od protokołu szacowania szkody łowieckiej wzór

odwolanie-od-protokolu-szacowania-szkody-lowieckiej-wzor-pdf-doc

Odwołanie od protokołu szacowania szkody łowieckiej wzór

Czym jest odszkodowanie za szkody łowieckie?

Szkody łowieckie to szkody wyrządzone przez zwierzęta – takie jak dziki, łosie, sarny czy jelenie – w uprawach i płodach rolnych, a także te powstałe podczas polowania. Prawo Łowieckie określa, kto jest odpowiedzialny za wynagrodzenie tego typu szkód, a może to być:

 • dzierżawca obwodu łowieckiego lub zarządca obwodu łowieckiego (w przypadku szkód wyrządzonych  na obszarach obwodów łowieckich polnych i leśnych przez dziki, jelenie, daniele i sarny)
 • Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (w przypadku szkód wyrządzonych na obszarach obwodów łowieckich leśnych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną)
 • zarząd województwa (w pozostałych przypadkach).

O odszkodowanie za szkodę łowiecką może wystąpić tylko poszkodowany, czyli właściciel lub posiadacz gruntu rolnego. Jeśli grunt jest dzierżawiony, odszkodowanie należy się dzierżawcy, ponieważ to on jest właścicielem uprawy.

Wniosek o oszacowanie szkód łowieckich uprawniony powinien złożyć w formie pisemnej do odpowiedniego organu – dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego. Pismo musi zawierać takie dane jak:

 • imię i nazwisko, adres zamieszkania i numer telefonu wnioskodawcy,
 • oznaczenie miejsca wystąpienia szkody,
 • określenie rodzaju uszkodzonej uprawy/płodu rolnego.

Na wniosek poszkodowanego przeprowadza się szacowanie szkód łowieckich. Są to oględziny i forma szacowania ostatecznego szkody. Z czynności tych przygotowuje się na koniec protokół szacowania szkód łowieckich.

Oględzin dokonuje:

 • przedstawiciel wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego
 • przedstawiciel dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego,
 • poszkodowany.

Nieobecność poszkodowanego lub przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego nie wstrzymuje dokonania szacowania szkód łowieckich, dlatego ostateczne oszacowanie szkody i tak zostanie przeprowadzone.

 

Jak odwołać się od szacowania szkód łowieckich?

Odwołanie od szacowania szkód łowieckich to rozwiązanie dostępne od niedawna, bo od kwietnia 2018 roku. Taka możliwość pojawiła się bowiem dopiero po nowelizacji ustawy z 13 października 1995 r. Prawo łowieckie. Dawniej podważenie decyzji w sprawie szacowania szkody możliwe było jedynie na drodze sądowej.

Dzisiaj poszkodowani mogą odwołać się od wyceny dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego na drodze administracyjnej. Czytamy o tym w treści artykułu 46d. Odwołanie do nadleśniczego, Prawo łowieckie, w brzmieniu:

Właścicielowi albo posiadaczowi gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda, oraz dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego przysługuje odwołanie do nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody. Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu, o którym mowa w art. 46a ust. 4 albo art. 46c ust. 5.

*Zatem przepisy jasno narzucają na nadleśniczych obowiązek rozpatrywania odwołań.

Co ważne, od 2021 roku prawo do odwołania przysługuje również tym, którzy nie wyrazili zgody na budowę urządzeń zapobiegających szkodom, pod warunkiem że nie powstały one w związku przyczynowym z odmową udzielenia zgody na budowę takich urządzeń oraz gdy powstałe szkody zostały wyrządzone podczas polowania.

Odwołanie od szkody łowieckiej wnosi się do nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody. Pismo należy złożyć w terminie 7 dni, licząc od dnia podpisania protokołu z szacowania szkody przez dzierżawcę lub zarządcę. Od decyzji może odwołać się także sam zarządca lub dzierżawca obwodu.

Nadleśniczy ma obowiązek rozpatrzyć i wydać decyzję, w której ustosunkuje się do odwołania w ciągu 14 dni, licząc od dnia otrzymania protokołu. Jego decyzja jest już ostateczna, dlatego ponowne odwołanie nie przysługuje. Poszkodowanemu pozostaje jeszcze jedynie możliwość złożenia pozwu do sądu – ma na to trzy miesiące, licząc od dnia doręczenia mu decyzji.

*prawo wniesienia odwołania przysługuje nie tylko właścicielowi, ale też zarządcy bądź dzierżawcy obwodu łowieckiego

Jak rozpatrywane jest odwołanie od szkód łowieckich?

Jak zostało wspomniane, po otrzymaniu odwołania poszkodowanego, nadleśniczy Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe ma obowiązek rozpatrzyć pismo i ustosunkować się do niego.

W tym celu dokonuje ostatecznego szacowania szkody w uprawach. W takich oględzinach bierze udział przede wszystkim sam nadleśniczy lub jego przedstawiciel, ale dopuszczalna jest też obecność tych osób, które brały udział w pierwszych oględzinach. Ostateczne szacowanie szkód łowieckich odbywa się niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni, licząc od dnia otrzymania odwołania.

O wybranym terminie oględzin nadleśniczy powinien zawiadomić członków zespołu dokonującego szacowania oraz – jeśli poszkodowany złożył w tej sprawie stosowny wniosek – przedstawiciela  izby rolniczej właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkód. Informację ma obowiązek przekazać nie później niż przed upływem 3 dni od dnia otrzymania odwołania.

 

Jak napisać odwołanie do nadleśnictwa?

Jak napisać odwołanie do nadleśnictwa? Najłatwiej jest przygotować taki dokument w oparciu o wzór odwołania od szacowania szkód łowieckich.

Dokument uwzględnia wszystkie niezbędne elementy dla tego typu pisma, a także pomaga odpowiednio je zaadresować – do nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody.

Odwołanie powinno zawierać:

 • dane osobowe poszkodowanego,
 • oznaczenie miejsca wystąpienia szkody,
 • numer zaskarżonej decyzji,
 • odpowiednią treść.

Treścią odwołania jest natomiast wykazanie, że faktycznie poniesione przez poszkodowanego straty są większe, niż ustalono podczas oględzin i szacunków. Poszkodowany musi zatem wyliczyć, co uległo uszkodzeniu oraz określić, jaka – jego zdaniem – jest realna wartość szkód. Na potwierdzenie swoich twierdzeń powinien dołączyć do odwołania faktury i rachunki.

Dokument można złożyć osobiście lub przesłać listem poleconym, pamiętając o zachowaniu terminu 7 dni od dnia podpisania protokołu z oględzin. Warto uzyskać również potwierdzenie złożenia odwołania na osobnej kopii lub w formie poświadczenia odbioru (poczta).

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze