Odwołanie od orzeczenia psychologicznego wojsko WZÓR

Jak napisać odwołanie od orzeczenia psychologicznego z wojskowej pracowni psychologicznej? W celu wykonywania niektórych zawodów konieczne jest uprzednie zaliczenie badań psychologicznych, dzięki którym da się określić, czy dana osoba jest zdolna do prawidłowego wykonywania określonej pracy. Dotyczy to również zajmowania różnych stanowisk w wojsku.

Wstęp

odwolanie-od-orzeczenia-psychologicznego-wojsko-wzor-pdf-docCzy od niezaliczonych testów psychologicznych do wojska można się odwołać? oczywiście, że tak! Jeśli starasz się o przyjęcie do zawodowej służby wojskowej, a psycholog wojskowy wydał negatywne orzeczenie psychologiczne, odwołanie wnosi się drogą pisemną, a samo pismo, aby zostało uznane za skuteczne, musi spełniać wszystkie formalne wymagania. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego dokumentu, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór odwołania, które pobierzesz poniżej:

Odwołanie od orzeczenia psychologicznego wojsko wzór

odwolanie-od-orzeczenia-psychologicznego-wojsko-wzor-pdf-doc

Odwołanie od orzeczenia psychologicznego wojsko wzór

Czym są badania psychologiczne do wojska?

Testy psychologiczne do wojska obejmują grupę procedur, które stosuje się w celu określenia sprawności psychofizycznej kandydata na określone stanowisko. Badania psychologiczne są przeprowadzane obowiązkowo między innymi w przypadku żołnierzy, narażonych na sytuacje stresowe w trakcie wykonywania swoich obowiązków służbowych.

W większości przypadków testy psychologiczne polegają na wykorzystaniu kilku różnych technik. Oprócz wywiadu i bezpośredniej obserwacji przez specjalistę kandydat do wojska podlega ocenie i badaniu sprawności intelektualnej, procesów poznawczych czy osobowości.

Ma to na celu określenie sposobu postępowania w trudnych, stresujących sytuacjach. Psycholog analizuje czas reakcji osoby poddawanej badaniu. Ocenia jej logiczne myślenie, a nawet koordynację ruchowo-wzrokową.

Testy osobowościowe polegają zwykle na ustosunkowaniu się badanego do zadanych stwierdzeń poprzez odpowiedzi typu „TAK” lub „NIE”.

Do badań psychologicznych nie da się przygotować. Należy zadbać o odpowiednią ilość snu i unikać stosowania używek tuż przed terminem testów. Jednak nawet osobom w dobrej kondycji zdarza się oblać testy psychologiczne do wojska. Czy można się od nich odwołać?

Odwołanie od orzeczenia psychologicznego

Oblane testy psychologiczne do wojska nie zamykają kandydatowi drogi do objęcia wymarzonego stanowiska w szeregach armii.

Zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie badań psychologicznych osób powoływanych do czynnej służby wojskowej od orzeczenia przysługuje odwołanie.

Odwołanie od orzeczenia psychologicznego wnosi się na piśmie, a co więcej, od orzeczenia psychologicznego osoba badana (czyli kandydat na żołnierza) powinna złożyć odwołanie w terminie 14 dni, licząc od dnia doręczenia decyzji stronie.

Odwołanie od decyzji psychologa wojskowego wnosi się za pośrednictwem pracowni psychologicznej, która wydała orzeczenie, adresując je do:

 • regionalnej wojskowej pracowni psychologicznej właściwej ze względu na zasięg działania – w przypadku orzeczenia psychologicznego wydanego przez wojskową pracownię psychologiczną;
 • do Centralnej Wojskowej Pracowni Psychologicznej – w przypadku orzeczenia psychologicznego wydanego przez regionalną wojskową pracownię psychologiczną.

Pracownia psychologiczna, do której wnosi się odwołanie, musi przekazać je odpowiednio do pracowni psychologicznej właściwej do rozpatrzenia pisma w terminie 7 dni, licząc od dnia otrzymania odwołania.

Kolejne orzeczenie psychologiczne wydawane jest w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia badania w trybie odwoławczym, nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia odwołania.

Niezaliczone testy psychologiczne do wojska i złożenie odwołania od orzeczenia psychologa skutkują przeprowadzeniem ponownego badania w trybie odwoławczym, które obejmuje:

 • badanie kandydata w pracowni psychologicznej,
 • analizę kopii indywidualnej dokumentacji psychologicznej.

Jeśli chodzi o odwołanie od badań psychologicznych wojsko dopuszcza taką możliwość tylko jeden raz. Badanie w trybie odwołania jest bowiem ostateczne. Podobny skutek ma także brak wniesienia odwołania od decyzji psychologa w terminie 14 dni od jej doręczenia.

Warto pamiętać też, że w przypadku wydania orzeczenia psychologicznego stwierdzającego istnienie przeciwwskazań psychologicznych do odbywania czynnej służby wojskowej – ponowne badania psychologiczne mogą zostać przeprowadzone dopiero po upływie roku od daty wydania ostatecznego orzeczenia.

Jak napisać odwołanie od orzeczenia psychologicznego do wojska?

Zagadnienie „odwołanie od orzeczenia psychologicznego w wojsku” jest hasłem często wyszukiwanym przez kandydatów do pracy w wojsku, których podania zostały odrzucone po przeprowadzeniu testów psychologicznych.

O możliwości odwołania się od orzeczenia psychologa wojskowego informuje jednak już sama decyzja, czyli orzeczenie psychologiczne. Kandydat może znaleźć na nim następującą klauzulę:

Od orzeczenia psychologicznego przysługuje odwołanie do…….z siedzibą w ……….. za pośrednictwem pracowni psychologicznej, która wydała orzeczenie psychologiczne, w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.

Chcąc wypełnić wzór odwołanie od orzeczenia psychologicznego do wojska, kandydat do pracy w armii musi wykorzystać informacje zawarte w decyzji psychologa, aby odpowiednio zaadresować swoje pismo. Dokument uwzględnia także:

 • dane kandydata na stanowisko,
 • datę i miejsce złożenia odwołania,
 • oznaczenie podmiotu przeprowadzającego badanie psychologiczne,
 • numer orzeczenia psychologicznego,
 • argumenty podważające zasadność decyzji psychologa,
 • podpis składającego odwołanie.

Najważniejszym elementem odwołania od orzeczenia psychologicznego jest odniesienie się do uzasadnienia treści orzeczenia i ocen przyznanych badanemu. Należy mieć na uwadze, że w swoim orzeczeniu psycholog podsumowuje:

 • dane zebrane na podstawie wywiadu psychologicznego, w tym przebyte choroby, wypadki, urazy, uzależnienia, kryzysy życiowe, posiadane uprawnienia, funkcjonowanie społeczne i zawodowe, niepowodzenia zawodowe i osobiste, sytuację rodzinną, zainteresowania, motywację wyboru służby wojskowej,
 • dane zgromadzone na podstawie obserwacji w trakcie badania oraz opis kontaktu, w tym adekwatność wyglądu i zachowania, nastrój, tempo pracy, stosunek do badań, kontakt wzrokowo-werbalny,
 • cechy osobowości oraz dojrzałość społeczną kandydata, w tym czynniki temperamentalne, ocenę sprawności funkcjonowania w sytuacjach stresowych, ocenę sposobu działania, ocenę podejmowania decyzji w sytuacjach zagrożenia, dojrzałość emocjonalną.

Do wszystkich tych zagadnień kandydat może odnieść się w swoim odwołaniu, próbując podważyć zasadność negatywnej oceny psychologa.

*Zawsze warto wnieść odwołanie, być może inny lekarz spojrzy na nas przychylniejszym okiem.

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (22 votes, average: 4,32 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze