Jak napisać odwołanie od orzeczenia psychologicznego do wojska? wzór

Jak napisać odwołanie od orzeczenia psychologicznego do wojska? W celu wykonywania niektórych zawodów konieczne jest zaliczenie testów psychologicznych, które mają za zadanie dokonać oceny zdolności kandydata do prawidłowego wykonywania pracy na danym stanowisku. Dotyczy to również osób starających się wstąpić do wojska.

Wstęp

odwolanie-od-orzeczenia-psychologicznego-wojsko-wzor-pdf-docNiezaliczone testy psychologiczne do wojska nie muszą przekreślać szans na dostanie się w szeregi armii. Kandydat na żołnierza może odwołać się od nich w odpowiednim terminie, sporządzając odpowiednie pismo. Aby ułatwić Ci jego sporządzenie, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór odwołania, które pobierzesz poniżej:

Odwołanie od orzeczenia psychologicznego wojsko wzór

odwolanie-od-orzeczenia-psychologicznego-wojsko-wzor-pdf-doc

Odwołanie od orzeczenia psychologicznego wojsko wzór

Jak wyglądają badania psychologiczne do wojska?

Testy psychologiczne do wojska składają się z grupy różnego typu badań, stosowanych w celu określenia sprawności psychofizycznej kandydata do wojska. Stanowią one obowiązkowy element postępowania rekrutacyjnego na każde stanowisko w formacji wojskowej między innymi dlatego, że praca żołnierza wiąże się z wieloma sytuacjami stresowymi.

W trakcie badań psychologicznych do wojska stosowane są różne techniki, w tym wywiad i bezpośrednia obserwacja kandydata. Przyszły żołnierz podlega ocenie sprawności intelektualnej i procesów poznawczych, a nawet ocenie osobowości.

Wszelkie testy mają pomóc w ocenie sposobu zachowania się kandydata w trudnych i stresujących sytuacjach. Podczas badań psycholog ocenia  zdolność logicznego myślenia kandydata, czy koordynację ruchowo-wzrokową, dlatego mówi się o ocenie psychofizycznej osoby poddanej testom. 

Chociaż większość testów polega na ustosunkowaniu się badanego do różnych stwierdzeń poprzez odpowiedź typu „tak”/ „nie”, to do badań tego typu nie da się przygotować.

Można zadbać jedynie o dobrą kondycję ciała i umysłu poprzez wyspanie się i unikanie stosowania używek w przeddzień testu. Nadal nie gwarantuje to jednak, że kandydat nie obleje testów i nie otrzyma negatywnego orzeczenia psychologicznego. Czy można odwołać się od złego wyniku takich badań?

Odwołanie od orzeczenia psychologicznego do wojska w przepisach

Oblane testy psychologiczne do wojska nie zamykają kandydatowi do wojska drogi do dalszych etapów rekrutacji.

Jeśli osoba starająca się o włączenie do szeregów armii otrzyma negatywną opinię od psychologa, powinna zapoznać się z przepisami Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie badań psychologicznych osób powoływanych do czynnej służby wojskowej.

Zgodnie z treścią tego aktu prawnego od orzeczenia psychologa przysługuje odwołanie.

Informację na ten temat powinno zawierać także samo orzeczenie lekarskie. Decyzja o odrzuceniu kandydatury musi uwzględniać bowiem klauzulę, która wskazuje:

 • do kogo można się odwołać,
 • za czyim pośrednictwem,
 • w jakim terminie. 

Odwołanie od orzeczenia psychologicznego w wojsku należy wnosić na piśmie. Termin na złożenie stosownego pisma to 14 dni, licząc od dnia doręczenia kandydatowi negatywnej opinii psychologa. Zgodnie z treścią wspomnianego rozporządzenia odwołanie wnosi sięza pośrednictwem pracowni psychologicznej, która wydała to orzeczenie, do:

1) właściwej ze względu na zasięg działania regionalnej wojskowej pracowni psychologicznej – w przypadku odwołania od orzeczenia psychologicznego wydanego przez wojskową pracownię psychologiczną;

2) Centralnej Wojskowej Pracowni Psychologicznej – w przypadku odwołania od orzeczenia psychologicznego wydanego przez regionalną wojskową pracownię psychologiczną.

Odwołanie kandydata jest następnie przekazywane do pracowni psychologicznej właściwej do rozpatrzenia pisma. Następuje to w terminie 7 dni, licząc od dnia otrzymania pisma przez pracownię.

Termin 7 dni obowiązuje również w odniesieniu do wydania kolejnego orzeczenia psychologicznego, którego podstawą jest badanie przeprowadzone w trybie odwoławczym. Badanie to powinno zostać przeprowadzone nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia odwołania.

Jak wygląda procedura badania w trybie odwoławczym? Kolejne orzeczenie psychologiczne wydaje się po dokonaniu:

 • analizy kopii indywidualnej dokumentacji psychologicznej kandydata,
 • kolejnego badania kandydata w pracowni psychologicznej. 

Warto pamiętać, że wypełniony wzór odwołania od orzeczenia psychologicznego do wojska można złożyć tylko raz. Badanie psychologiczne przeprowadzane w trybie odwoławczym jest ostateczne. Brak możliwości odwołania ma też ten kandydat, który nie zdążył złożyć stosownego pisma w terminie 14 dni.

Co więcej, w przypadku wydania orzeczenia psychologicznego stwierdzającego istnienie przeciwwskazań psychologicznych do odbywania czynnej służby wojskowej kolejne badania psychologiczne mogą zostać przeprowadzone po upływie jednego roku od daty wydania ostatecznego orzeczenia. 

Pismo odwołanie od orzeczenia psychologicznego do wojska

Jak napisać odwołanie od decyzji psychologa wojskowego? Najprościej: poprzez wypełnienie gotowego wzoru. Dokument ten należy odpowiednio zaadresować i uzasadnić. Konieczne jest ujęcie w nim takich danych, jak:

 • data i miejsce wniesienia odwołania,
 • dane osobowe kandydata na stanowisko,
 • oznaczenie podmiotu przeprowadzającego badanie psychologiczne,
 • oznaczenie orzeczenia, w tym numer orzeczenia psychologicznego,
 • uzasadnienie, czyli argumenty podważające zasadność decyzji psychologa,
 • podpis składającego odwołanie kandydata.

Szukając odpowiedzi na pytanie „jak napisać odwołanie od orzeczenia psychologicznego do wojska”, należy skupić się przede wszystkim na uzasadnieniu swojego odwołania. Uzasadnienie to polega na odniesieniu się do treści orzeczenia i ocen przyznanych kandydatowi przez psychologa.

Ten w swoim orzeczeniu może ująć:

 • dane z wywiadu psychologicznego, czyli informacje o przebytych chorobach, uzależnieniach, urazach, wypadkach, kryzysach życiowych, niepowodzeniach życiowych, sposobie funkcjonowania w społeczeństwie, sytuacji osobistej i rodzinnej, motywacji do służby w wojsku, 
 • dane z obserwacji kandydata w trakcie badania: adekwatność wyglądu i zachowania podczas kontaktu, nastrój, tempo pracy, podejście do badań, kontakt wzrokowo-werbalny,
 • cechy osobowości kandydata,
 • ocenę dojrzałości społecznej kandydata: czynniki temperamentalne, ocenę sposobu działania, ocenę sprawności funkcjonowania w sytuacjach stresowych, ocenę podejmowania decyzji w sytuacjach zagrożenia, dojrzałość emocjonalną.

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 4,67 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze