Donos do nadzoru budowlanego WZÓR

Jak napisać donos do nadzoru budowlanego? Donos do nadzoru budowlanego dotyczy najczęściej samowoli budowlanej. Chodzi o sytuacje, w których inwestor buduje obiekt bez pozwolenia czy niezgodnie z przepisami. Sprawy tego typu zgłaszają przede wszystkim właściciele sąsiednich działek w obawie o naruszenie ich prawa własności czy inne konsekwencje wznoszenia obiektu budowlanego niezgodnie z obowiązującymi regułami.

Wprowadzenie

donos-do-nadzoru-budowlanego-wzor-pdf-docJak zgłosić samowolę budowlaną sąsiada? najskuteczniejszym i najpewniejszym sposobem jest wystosowanie pisemnego donosu, spełniającego wszystkie wymogi formalne stawiane tego typu pismom. Aby ułatwić Ci sporządzenie donosu, który zostanie uwzględniony i rozpatrzony, oraz przyniesie oczekiwane skutki prawne, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór donosu, który pobierzesz poniżej:

Donos do Nadzoru Budowlanego wzór

Czym jest samowola budowlana?

Zanim zgłosimy samowolę budowlaną sąsiada, warto dowiedzieć się, czym tak właściwie jest ten termin i czym zajmuje się nadzór budowlany.

Samowoli budowlanej nie opisuje żaden akt prawny, ale powszechnie uznaje się za nią:

 • budowę obiektu bez zgłoszenia lub bez pozwolenia na budowę,
 • budowę obiektu pomimo wydania sprzeciwu do zgłoszenia lub bez pozwolenia,
 • rozbudowę istniejącego budynku bez zgłoszenia lub bez pozwolenia,
 • remont bez zgłoszenia.

Krótko mówiąc, samowolą budowlaną nazywa się przeprowadzanie robót budowlanych i prac remontowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

Aby zgłosić takie działania, należy złożyć pismo do nadzoru budowlanego, które skutkować będzie wszczęciem kontroli z urzędu.

Natomiast pracę nadzoru budowlanego reguluje ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, gdzie zgodnie z art. 80, ust. 2 tej ustawy zadania nadzoru budowlanego w Polsce wykonują powiatowi i wojewódzcy inspektorzy nadzoru budowlanego oraz Główny Inspektor Nadzoru.

Głównym jego zadaniem jest kontrolowanie przestrzegania prawa budowlanego (tutaj art. 81 ust. 1 ustawy), który mówi, że:

Obowiązki organów administracji architektoniczno-budowlanej

1.Do podstawowych obowiązków organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego należy:

1)nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego

a) zgodności zagospodarowania terenu z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska,

b) warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w rozwiązaniach przyjętych w projektach budowlanych, przy wykonywaniu robót budowlanych oraz utrzymywaniu obiektów budowlanych,

c) zgodności rozwiązań architektoniczno-budowlanych z przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej,

d) właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,

e) stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych wyrobów zgodnie z art. 10 dopuszczalność stosowania wyrobów przy robotach budowlanych;

 

Czego może dotyczyć skarga do nadzoru budowlanego?

Skarga do nadzoru budowlanego to najczęstszy powód kontroli na placu budowy. Motywem do złożenia takiego donosu są natomiast różne sytuacje.

Niekiedy skargi składają nieżyczliwi, zazdrośni czy złośliwi sąsiedzi, innym razem donos bywa jedyną formą ochrony przed łamiącym przepisy inwestorem, który wznoszoną budową zagraża bezpieczeństwu sąsiednich obiektów czy narusza ich prawa własności.

Wniosek o kontrolę nadzoru budowlanego składa się przede wszystkim w przypadku samowoli budowlanej, czyli przeprowadzania prac budowlanych bez stosownych zezwoleń, dokumentacji, projektu czy badań gruntu.

Poza tym donos można złożyć także w sytuacji, kiedy budowa utrudnia korzystanie z działki sąsiedniej.

Z reguły skargi dotyczą przede wszystkim zbyt bliskiego względem granicy posesji wzniesienia obiektu, takiego jak garaż, altana czy ogrodzenie. Mogą odnosić się również do przyłączy mediów, podciąganych z terenu działki sąsiada bez jego zgody.

Jak sporządzić donos do nadzoru budowlanego?

Kontrola inspektora nadzoru budowlanego na donos przeprowadzona zostanie wyłącznie w przypadku, kiedy złożona skarga spełni wszystkie wymagania formalne.

Warto więc przygotować ją w oparciu o wzór donosu do nadzoru budowlanego, pamiętając o uwzględnieniu w dokumencie:

 • własnych danych osobowych, ponieważ organy nie zajmują się anonimami (wyjątkiem są przypadki potencjalnego zagrożenia dla zdrowia i życia),
 • uzasadnienia skargi i dowodów, które potwierdzają naruszenie przepisów prawa.

Poza tym wzór pisma do nadzoru budowlanego o samowoli budowlanej składa się z takich elementów, jak:

 • data i miejsce sporządzenia,
 • dane składającego skargę,
 • adres składającego skargę,
 • dane adresata, tj. inspektoratu budowlanego,
 • opis skargi, czyli wskazanie działki, na której dochodzi do łamania przepisów oraz treść samego donosu, tj. określenie, jakie przepisy są naruszane,
 • lista załączników, czyli dowodów na łamanie przepisów przez sąsiada, w tym zdjęcia, dokumenty, nagrania wideo,
 • podpis składającego skargę.

 

Jakie kary grożą za samowolę budowlaną?

Do września 2020 roku samowola budowlana groziła inwestorowi nawet karą pozbawienia wolności. Obecnie, jeśli kontrola nadzoru budowlanego na skutek donosu faktycznie wykaże łamanie przepisów prawa (samowolę), inwestorowi grozi kara grzywny.

Chociaż przepisy zostały złagodzone, to sankcje nadal są bardzo dotkliwe. W skrajnym przypadku inwestor może zostać obciążony karą wysokości nawet jednego miliona złotych.

Możliwe jest jednak uniknięcie konsekwencji poprzez wystąpienie o umorzenie postępowania ze względu na znikomą szkodliwość czynu lub wykazanie, że sprawca nie miał świadomości obowiązku dopełnienia konkretnych formalności.

Inwestor może podjąć także próbę zalegalizowania samowoli budowlanej.

Jeśli w wyniku kontroli po wykryciu samowoli budowlanej nadzór budowlany wyda decyzję o wstrzymaniu prac budowlanych, inwestor będzie mógł złożyć wniosek o legalizację, pod warunkiem uiszczenia opłaty legalizacyjnej.

Procedura legalizacji wymaga złożenia przez inwestora kompletu dokumentów, w tym między innymi:

 • zaświadczenia wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub
 • decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w razie braku obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

Złożenie tych dokumentów jest traktowane jako wniosek o zatwierdzenie projektu i pozwolenie na wznowienie robót.

Pozwolenie na dalszą budowę może być wydane, jeśli:

 • projekt budowlany został wykonany przez osobę, która posiada wymagane uprawnienia budowlane,
 • projekt zagospodarowania działki lub terenu jest zgodny z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
 • projekt budowlany jest kompletny i posiada wszelkie wymagane opinie, uzgodnienia oraz pozwolenia.

Jak wygląda kontrola samowoli budowlanej?

Podczas kontroli na skutek donosu o samowoli budowlanej inspektorowi nadzoru budowlanego towarzyszyć może inwestor, przy czym nie ma on prawa w żaden sposób utrudniać czynności kontrolnych – grożą mu za to kary grzywny.

Inspektor może zażądać od inwestora udzielenia informacji czy udostępnienia dokumentów związanych z budową. Ma także prawo do sprawdzenia, czy stosowane materiały budowlane są dopuszczone do obrotu.

Jeśli ma co do nich wątpliwości, zleci inwestorowi dostarczenie opinii technicznej lub ekspertyzy.

Kontrola inspektora nadzoru budowlanego ujawnia najczęściej:

 • samowolę budowlaną, czyli odstępstwa od tego, na co inwestor uzyskał pozwolenie względem stanu rzeczywistego budowy,
 • brak tablicy informacyjnej na placu budowy,
 • brak zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót,
 • odstępstwa od projektu budowlanego,
 • skierowanie wód opadowych na nieruchomości sąsiednie,
 • niezachowanie prawidłowej odległości obiektu budowlanego od granic działki.

Inwestor powinien pamiętać, że podczas kontroli inspektora nadzoru budowlanego sporządza się protokół, do którego ma on prawo zgłaszać propozycję zmiany, sprostowania czy uzupełnienia informacji.

Bierność w trakcie kontroli miewa natomiast negatywne konsekwencje, zwłaszcza w przypadku błędu inspektora.

 

Podsumowanie

Nadzór budowlany w swojej strukturze posiada wiele oddziałów, skargę dzięki temu można złożyć do organu najbardziej odpowiedniego i może to być choćby:

 • skarga do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego,
 • skarga do wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego,
 • czy też skarga do głównego urzędu nadzoru budowlanego.

Centralnym organem nadzorczym jest – jak sama nazwa wskazuje: Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, to jemu podlega organ nadzoru budowlanego na szczeblu lokalnym, a więc: wojewódzki inspektorat nadzoru budowlanego oraz powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego.

Jak wskazuje prawo budowlane: kontrola nadzoru budowlanego może odbyć się w obecności inwestora, a nawet kierownika budowy.

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze