Odwołanie od decyzji podatkowej wzór

Jak napisać odwołanie od decyzji podatkowej? Postępowania administracyjne prowadzone są zgodnie z zasadą dwuinstancyjności. Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej, od decyzji organu podatkowego wydanej w pierwszej instancji przysługuje więc odwołanie. Istotą tego rozwiązania jest możliwość skorzystania z bezkosztowego, dwukrotnego rozpatrzenia tej samej sprawy oraz wydania rozstrzygnięcia przez dwa różne organy. Jeśli więc podatnik nie zgadza się z decyzją podatkową, może wnieść od niej odwołanie.

Wstęp

odwolanie-od-decyzji-podatkowej-wzor-pdf-docJak sporządzić odwołanie od decyzji US, aby spełniło on wszystkie formalne wymagania i wywołało oczekiwane skutki? dla ułatwienia przygotowaliśmy dla Ciebie gotowy do wypełnienia wzór odwołania, które pobierzesz poniżej:

Odwołanie od decyzji podatkowej wzór

odwolanie-od-decyzji-podatkowej-wzor-pdf-doc

Odwołanie od decyzji podatkowej wzór

Odwołanie od decyzji podatkowej w przepisach prawa

Odwołanie od decyzji podatkowej jest rozwiązaniem, którego można doszukiwać się w przepisach:

 • Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • Ordynacji podatkowej.

Podstawy postępowania administracyjnego w zakresie odwołań zostały opisane w artykule 15 i 16 KPA. Zgodnie z tymi przepisami, postępowanie administracyjne zawsze jest dwuinstancyjne. Decyzje, od których nie służy odwołanie w administracyjnym toku instancji – są ostateczne.

Ordynacja podatkowa reguluje postępowanie podatkowe, zobowiązania podatkowe i informacje podatkowe. Zgodnie z jej zapisami, od decyzji podatkowej pierwszej instancji można się odwołać. Właściwym do odwołania jest – co do zasady – organ podatkowy wyższego stopnia.

W przypadkach decyzji wydanych przez:

 • Szefa Krajowej Administracji Skarbowej,
 • dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej,
 • dyrektora Izby Administracji Skarbowej,
 • samorządowe kolegium odwoławcze,
 • naczelnika urzędu celno-skarbowego

odwołanie od decyzji rozpatruje ten sam organ podatkowy, stosując odpowiednio przepisy o postępowaniu odwoławczym.

Jeśli odwołanie od decyzji Urzędu Skarbowego zostanie odrzucone, po zakończonym trybie administracyjnym decyzję można zaskarżyć jeszcze do sądu administracyjnego.

Jak napisać odwołanie od decyzji podatkowej?

Elementy, jakie powinien zawierać wzór odwołania od decyzji podatkowej – wymieniają przepisy ujęte w Ordynacji podatkowej. Zgodnie z nimi, odwołanie od decyzji naczelnika Urzędu Skarbowego musi uwzględniać:

 1. Zarzuty przeciw decyzji
 2. Określenie istoty żądania będącego przedmiotem odwołania
 3. Określenie zakresu żądania będącego przedmiotem odwołania
 4. Dowody uzasadniające żądanie

Najlepszą podpowiedź, co do tego jak sporządzić odwołanie od decyzji podatkowej, znajdujemy w wyrokach sądów, które niejednokrotnie wskazywały, jak powinno wyglądać prawidłowe odwołanie.

Zgodnie z jednym z nich, odwołanie nie może być:

 • ogólnikowe,
 • nieprecyzyjne,
 • nie zawierające istotnej treści,
 • uzasadnione za pomocą wyrażenia subiektywnego uczucia niezadowolenia lub skrzywdzenia decyzją w sprawie podatkowej.

Jak więc napisać odwołanie od decyzji podatkowej? Oto kilka wskazówek:

 • zarzuty ujęte w odwołaniu należy rozumieć w znaczeniu szerokim, w tym sensie, że mogą odnosić się one zarówno do samej decyzji, jak i do postępowania podatkowego, które poprzedzało jej wydanie;
 • istotę żądania należy rozumieć jako wskazanie przez odwołującego rozstrzygnięcia, jakie chciałby uzyskać. Przepisy Ordynacji podatkowej wskazują tutaj przede wszystkim na możliwość: uchylenia decyzji organu pierwszej instancji i wydanie nowego orzeczenia, umarzającego postępowanie w sprawie, uchylenie decyzji organu pierwszej instancji w całości i przekazanie sprawy do rozpatrzenia właściwemu organowi pierwszej instancji w przypadku, kiedy decyzja ta została wydana z naruszeniem przepisów o właściwości;
 • zakres żądania należy rozumieć jako wskazanie, czy odwołanie dotyczy decyzji w całości, czy w części, a jeśli w części, to w jakiej,
 • dowody strona musi jedynie wskazać, na przykład poprzez podkreślenie konieczności przesłuchania świadka lub uzyskania dokumentu będącego w posiadaniu innego podmiotu (w praktyce dowody pozyskuje organ odwoławczy).

Jak i kiedy wnieść odwołanie od decyzji podatkowej?

To, przez kogo decyzja podatkowa została wydana, determinuje, za czyim pośrednictwem należy wnieść od niej odwołanie. W praktyce, pismo tego typu powinno wskazywać jako adresata organ odwoławczy oraz – w formie dopisku – oznaczenie pośrednictwa organu pierwszej instancji.

Termin na wniesienie odwołania od decyzji podatkowej, zgodnie z treścią artykułu 223 Ordynacji podatkowej, wynosi 14 dni, licząc od dnia doręczenia stronie decyzji lub zawiadomienia.

Jak wygląda procedura odwołania od decyzji podatkowej?

Po złożeniu odwołania od decyzji podatkowej organ podatkowy, który ją wydał, może uznać odwołanie i uwzględnić je w całości, a następnie wydać nową decyzję, która uchyli lub zmieni decyzję zaskarżoną. Od nowej decyzji stronie również służy odwołanie.

Jeżeli organ podatkowy nie uzna odwołania, przekazuje je wraz z aktami sprawy organowi odwoławczemu. Powinien zrobić to bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania odwołania.

Jednocześnie, przekazując sprawę, organ podatkowy ma obowiązek ustosunkować się do przedstawionych zarzutów.

Organ odwoławczy może stwierdzić w formie postanowienia:

 • niedopuszczalność odwołania;
 • uchybienie terminowi do wniesienia odwołania;
 • pozostawienie odwołania bez rozpatrzenia, jeżeli nie spełnia ono warunków określonych przepisami.

Postanowienia wymienione powyżej są ostateczne. Organ odwoławczy może również przeprowadzić – na żądanie strony lub z urzędu – dodatkowe postępowanie w celu uzupełnienia dowodów i materiałów w sprawie, a także zlecić przeprowadzenie tego postępowania organowi, który wydał decyzję.

Jeśli organ odwoławczy sam wydaje decyzję, to może w niej:

 • utrzymać w mocy decyzję organu pierwszej instancji;
 • uchylić decyzję organu pierwszej instancji: w całości lub w części, uchylić decyzję w całości, przy czym sprawę przekazuje wtedy do rozpatrzenia właściwemu organowi pierwszej instancji,
 • umorzyć postępowanie odwoławcze.

Podsumowanie

Odwołanie wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu podatkowego, który wydał decyzję, z którą się nie zgadzamy, zatem właściwym do rozpatrzenia odwołania zawsze będzie organ podatkowy wyższego stopnia.

Co ważne: odwołanie trzeba wnieść w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

W odwołaniu wskazać należy zarzuty przeciwko wydanej decyzji, należy także określić swoje żądania i w miarę możliwości wskazywać dowody uzasadniające te żądania.

Pismo koniecznie musi zawierać zarzuty przeciw decyzji organu podatkowego!

Warto też wiedzieć, że organ odwoławczy zgodnie z prawem nie może wydać decyzji stanowiącej dla nas jeszcze większą niekorzyść, chyba że zaskarżona decyzja rażąco narusza interes publiczny lub prawo.

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze