Pismo wyjaśniające do urzędu skarbowego WZÓR

Jak napisać pismo wyjaśniające do Urzędu Skarbowego? pismo takie może dotyczyć różnych sytuacji, w tym między innymi kwestii rozliczeń podatku z tytułu zakupu nieruchomości czy też korekty rocznego zeznania podatkowego. Niezależnie od tematu takiego wyjaśnienia, zawsze musi ono spełniać określone wymogi.

Wprowadzenie

Jeśli pismo do urzędu skarbowego nie będzie zawierało wymaganych danych, organ skarbowy wezwie podatnika do ich uzupełnienia w terminie 7 dni, co znacznie wydłuż czas załatwienia sprawy. W przypadku niedotrzymania tego terminu dokument pozostanie bez rozpatrzenia.

Pismo-wyjasniajace-do-urzedu-skarbowego-wzor-pdf-docWarto więc sporządzać pisemne wyjaśnienie do urzędu skarbowego w oparciu o gotowy wzór, uwzględniający wszystkie niezbędne informacje, dlatego, aby ułatwić Ci sporządzenie prawidłowego dokumentu, przygotowaliśmy gotowy do pobrania wzór pisma wyjaśniającego, które pobierzesz poniżej:

Pismo wyjaśniające do urzędu skarbowego wzór

Pismo-wyjasniajace-do-urzedu-skarbowego-wzor-pdf-doc

Pismo wyjaśniające do urzędu skarbowego wzór

W jakiej formie składa się wyjaśnienie do urzędu skarbowego?

Przepisy mówią jasno, że wszelkie wyjaśnienia, a także żądania, odwołania, zażalenia, wnioski czy ponaglenia kierowane do urzędu skarbowego muszą przyjmować formę pisemną.

Podatnik może składać podania osobiście, faksem, telegraficznie, przy pomocy środków komunikacji elektronicznej oraz za pośrednictwem strony internetowej organu lub jednostki informatycznej obsługi administracji podatkowej, która wprowadza dane do systemu teleinformatycznego urzędu skarbowego.

Warto pamiętać przy tym o jednej podstawowej zasadzie – dążeniu do otrzymania potwierdzenia złożenia pisma, niezależnie od metody jego przekazania do US. Potwierdzenie stanowi bowiem dowód nie tylko na złożenie odpowiedniego dokumentu, ale również na złożenie go w wymaganym terminie.

Brak takiego potwierdzenia może mieć dla podatnika katastrofalne skutki. Odradza się więc wrzucanie pism do urn czy wręczanie ich osobiście bez potwierdzenia odbioru na osobnej kopii.

Do kogo skierować pismo wyjaśniające do urzędu skarbowego?

Pismo wyjaśniające do odpowiedniego ze względu na zamieszkanie podatnika urzędu skarbowego należy kierować do naczelnika urzędu skarbowego. Jeśli dokument dotyczy, na przykład, odwołania od decyzji urzędu skarbowego, trzeba zaadresować go do dyrektora izby skarbowej.

Z kolei pisemne interpretacje zawsze adresuje się do ministra finansów, chociaż ich wydawaniem zajmują się wyznaczone przez niego izby skarbowe.

Jak napisać wyjaśnienie do urzędu skarbowego?

Dobry wzór wyjaśnienia do urzędu skarbowego to gotowy do wypełnienia dokument, który pozwala zachować wymaganą formę pisma oraz zawrzeć w nim wszystkie niezbędne dane.

Wypełniając druk, należy pamiętać o pełnej poprawności językowej, stylistycznej i ortograficznej, a także o stosowaniu odpowiednich zwrotów grzecznościowych.

Jak napisać pismo do urzędu skarbowego? przede wszystkim każda korespondencja kierowana do tego organu powinna pozwalać na łatwą identyfikację podatnika.

W piśmie należy zawrzeć więc:

  • swoje imię i nazwisko,
  • adres zamieszkania,
  • adres do korespondencji,
  • adres prowadzenia działalności w przypadku osób prawnych,
  • a także numer NIP/PESEL.

Poza tym każdy przykład pisma wyjaśniającego musi zawierać treść żądania, zażalenia czy odwołania.

Podanie wniesione do protokołu wymaga także podpisu wnoszącego. Jeśli osoba wnosząca dokument nie może lub nie umie złożyć podpisu, podanie powinna podpisać osoba przez nią upoważniona.

Konieczna jest również odpowiednia wzmianka na ten temat tuż obok podpisu. Ponadto, protokół musi zostać podpisany także przez pracownika, który go sporządził. Dopiero wtedy podatnik może mieć pewność, że jego pismo zostanie rozpatrzone.

Pismo do urzędu skarbowego: odwołania i interpretacje

Niektóre pisma kierowane do urzędu skarbowego muszą spełniać dodatkowe wymogi. Wśród nich wymienia się wniosek o wydanie interpretacji podatkowej, a także odwołanie od decyzji US.

W przypadku wniosku o wydanie interpretacji podatkowej podatnik musi skorzystać ze specjalnego formularza, a w piśmie zobligowany jest do wyjaśnienia, jak według niego należy odczytywać przepisy, które przewidują rozwiązanie problemu.

Wniosek ten podlega też opłacie w wysokości 40 zł od każdego problemu wymagającego rozstrzygnięcia.

Pisząc odwołanie od decyzji podatkowej, należy zawrzeć w dokumencie zarzuty przeciwko tejże decyzji, a także określić istotę i zakres żądania (zmiana decyzji, uchylenie w części lub w całości), które stanowi przedmiot odwołania. Konieczne są także dowody, które uzasadnią takie żądanie.

Warto prosić o potwierdzenie złożenia pisma

Należy wiedzieć, że urząd skarbowy jest zobligowany do wydania potwierdzenia złożenia dokumentów, jeśli zażąda tego wnoszący je podatnik. Kiedy podanie składane jest za pośrednictwem formularza na stronie internetowej, potwierdzenie wydaje jednostka informatyczna obsługi administracji podatkowej.

wazneW przypadku wysłania pisma za pomocą środków komunikacji elektronicznej organ skarbowy lub skrzynka podawcza systemu informatycznego również potwierdzi złożenie dokumentów za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

wazneJeśli pismo wysyłane jest pocztą do naczelnika urzędu skarbowego, należy wybrać list polecony z potwierdzeniem odbioru.

wazneZ kolei składając dokumenty osobiście, warto przygotować ich kopię, na której zażąda się pisemnego potwierdzenia odbioru przez pracownika, który przyjął pismo.

Podstawa prawna: przepisy Kodeksu karnego skarbowego.

Podobne tematy:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (13 votes, average: 4,31 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze

1 komentarz w “Pismo wyjaśniające do urzędu skarbowego WZÓR”
  1. Witam, zamiast pisma wyjaśniającego chciałbym złożyć w US czynny żal, powstaje jednak pytanie jak napisać i jak uzasadnić czynny żal w urzędzie skarbowym? wiem, że to jest przyznanie się do błędu (w moim przypadku chodzi o złamanie przepisu z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Czy czynnym żalem składanym w Urzędzie Skarbowym mogę jakoś uniknąć konsekwencji? i czy pismo adresuje się do naczelnika tegoż urzędu pod który podlegam ze względu na miejsce zamieszkania?

Comments are closed.