Jak napisać PISMO do SĄDU – wzór + [instrukcja Krok po Kroku]

Przygotowanie pisma do sądu czy urzędu to nie lada wyzwanie dla osób nieobytych w tego typu zadaniach. Problemem jest nie tylko odpowiednie sformułowanie wniosków, ale także odpowiednie oznaczenie pisma i jego załączników. Jeśli nie wiesz, jak napisać pismo do sądu lub zastanawiasz się, jak przygotować odpowiedź na pismo do sądu – przeczytaj mój poradnik.

Dodatkowo, aby ułatwić Ci sporządzenie różnych pism sądowych (oficjalne pismo do sądu, wzór odpowiedzi na pismo z sądu, oraz pismo wyjaśniające do sądu), przygotowaliśmy gotowe do pobrania i wypełnienia wzory pism, które wystarczy jedynie wydrukować i wypełnić danymi. Wzory pism sądowych pobierzesz w dalszej części niniejszego poradnika!

Jak napisać pismo do sądu?

wzor-pismaDecydując się na wszczęcie postępowania sądowego, należy przygotować i złożyć pismo sądowe (rozumiane jako list do sądu). W zależności od rodzaju sprawy i trybu jej rozpoznania zainteresowany złożyć powinien pismo sądowe i nazwać je pozwem lub wnioskiem.

Nazewnictwo ma jednak drugorzędne znaczenie, bowiem sąd kierować się będzie, nie nazwą użytą przez powoda, czy wnioskodawcę, lecz jego wnioskami i roszczeniami.

Niemniej jednak każde pismo do sądu zawierać musi stałe elementy. Dlatego jeśli zastanawiasz się, od czego zacząć i jak napisać wniosek do sądu pamiętaj, że w jego treści zawrzeć musisz:

 • datę
 • miejscowość
 • oznaczenie sądu, do którego jest kierowane z podaniem wydziału
 • oznaczenie sygnatury akt sprawy, jeśli jest to kolejne pismo sądowe w sprawie
 • oznaczenie przedmiotu sporu, jeśli jest to pozew o roszczenie pieniężne
 • oznaczenie rodzaju pisma, jeśli można je nazwać – pozew, wniosek, odpowiedź na pozew, odpowiedź na wniosek, wniosek dowodowy, pismo wyjaśniające do sądu
 • oznaczenie stron postępowania z imienia, nazwiska, adresów, numerów PESEL
 • oznaczenie pełnomocników lub przedstawicieli ustawowych stron postępowania/uczestników.

W dalszej części pisma do sądu znaleźć się powinna osnowa wniosku i oświadczenia, a następnie tzw. uzasadnienie, czyli wskazanie faktów i dowodów.

Pismo sądowe powinno zostać zakończone własnoręcznym podpisem.

Pozew do sądu – wzór

Jak napisać uzasadnienie?

dfUzasadnienie to ta część pisma sądowego, która sprawia najwięcej trudności. Jednakże do jego przygotowania należy podejść bardzo spokojnie. Warto pamiętać, że w treści uzasadnienia znaleźć powinien się opis faktów/zdarzeń istotnych dla rozpoznania danej sprawy.

Dla rozjaśnienia napiszę, że w sprawach rozwodowych będą to okoliczności świadczące o trwałym i zupełnym rozpadzie małżeństwa. Natomiast w sprawach alimentacyjnych opis potrzeb dziecka i możliwości zarobkowych zobowiązanego do alimentacji rodzica.

Uzasadnienie powinno być rzeczowe, jasne i zwięzłe. Niemniej jednak w treści uzasadnienia, należy odnieść się do wszystkich najważniejszych sytuacji, tak by „rozjaśnić” sądowi tło sprawy.

Jak napisać wniosek do sądu – powołanie dowodów

dfW treści oficjalnego pisma do sądu zawrzeć można wnioski o przeprowadzenie postępowania dowodowego.

W tym miejscu wskazać należy, że sąd może przeprowadzić dowód z urzędu lub na wniosek strony, bądź uczestnika postępowania. Do najczęściej składanych wniosków należy:

 • dopuszczenie dowodu z przesłuchania świadka – świadka należy wskazać z imienia, nazwiska oraz adresu. Dodatkowo należy podać okoliczność, na jaką świadek ma być słuchany np. dopuszczenie się zdrady (w sprawie o rozwód), zaciągnięcia pożyczki (w sprawie o zapłatę)
 • dopuszczenie dowodu z nagrań wideo
 • dopuszczenie dowodu z treści wiadomości SMS, mail lub innych prywatnych dokumentów
 • dopuszczenie dowodu z opinii biegłego (wycena nieruchomości, szacowanie strat, szacowanie szkody)
 • dopuszczenie opinii lekarza specjalisty, psychologa, RODK.

W zależności od potrzeb postępowania mogą być składane dowolne wnioski.

Jak napisać pismo wyjaśniające do sądu?

dfInnym rodzajem pism kierowanych do sądu są pisma wyjaśniające. Obowiązek złożenia pisma wyjaśniającego może spoczywać nie tylko na stronie czy uczestniku postępowania, ale również na świadku i biegłym.

W piśmie wyjaśniającym można bowiem usprawiedliwić swoja nieobecność na rozprawie, czy uchybienie terminom wskazanym przez sąd. Przykład pisma wyjaśniającego na którym możesz się wzorować, pobierzesz poniżej:

Pismo wyjaśniające do sądu – wzór

pismo-wyjasniajace-do-sadu-wzor-pdf-doc

Pismo wyjaśniające do sądu – wzór

Pismo wyjaśniające do sądu podobnie jak inne pisma do sądu zawierać powinno:

 • datę
 • miejscowość
 • oznaczenie sądu, do którego jest kierowane
 • oznaczenie osoby kierującej pismo
 • oznaczenie sygnatury akt sprawy
 • oznaczenie terminu rozprawy, jeśli został wyznaczony lub terminu, który został uchybiony
 • zwięzłe wyjaśnienie podnoszonych okoliczności np. usprawiedliwienie nieobecności na sprawie – pobyt w szpitalu, choroba, problem z dotarciem do sądu itp.
 • własnoręczny podpis.

Odpowiedź na pismo do sądu – jak przygotować?

dfOficjalne pismo sądowe, które ma być odpowiedzią na wnioski lub roszczenia drugiej strony oprócz właściwego oznaczenia sądu, sprawy i uczestników lub stron postępowania, powinno zawierać odpowiedzi na roszczenia i wnioski drugiej strony.

W odpowiedzi na pozew/wniosek można wnosić o oddalenie sprawy w całości lub w części, lub uznać powództwo.

Wzór odpowiedzi na pismo z sądu

Pozytywna odpowiedź na pismo do sądu nie wymaga szczególnego uzasadnienia. Wystarczy w kilku zdaniach odnieść się do roszczeń/wniosków drugiej strony. Natomiast odpowiedź na pismo do sądu z wnioskiem o oddalenia roszczeń drugiej strony, powinno zawierać argumenty, które pozwolą sądowi w inny sposób spojrzeć na fakty przedstawione przez przeciwnika procesowego.

W treści pisma do sądu można złożyć odpowiednie wnioski dowodowe. Przygotowując pismo do sądu, warto również pamiętać o zobowiązaniach i terminach nałożonych przez sąd. Dlatego odbierając korespondencję z sądu, należy bardzo dokładnie wczytać się w treści pism.

Pismo sądowe, a załączniki

dfNależy również pamiętać, że przygotowując pismo do sądu/wniosek do sądu, czy odpowiedź na pismo do sądu, należy je złożyć wraz z załącznikami – umowy, faktury, zestawienia, akty stanu cywilnego, poprzednie wyroki i orzeczenia sądu, zaświadczenia oraz inne dokumenty.

Listę załączników do wniosku sporządza się na dole pisma, pod podpisem, numerując i właściwie opisując każdy załącznik np.

 • zaświadczenie z zakładu pracy z dnia 12.01.2021 roku
 • decyzja ZUS z dnia 21.05.2012 roku o prawie do emerytury.

Oficjalne pismo do sądu, a liczba egzemplarzy

dfPisma do sądu powinny być składane w odpowiedniej liczbie egzemplarzy. Przyjmuje się, że należy złożyć o jedno pismo więcej, niż jest uczestników lub stron postępowania – bez składającego pismo.

Np. w sprawie o rozwód powód zobowiązany jest złożyć dwa egzemplarze pisma – jeden dla strony pozwanej, drugi dla sądu. W sprawach, gdzie występuje większa liczba uczestników np. w sprawie o dział spadku, wnioskodawca zobowiązany będzie złożyć po jednym egzemplarzu dla każdego z uczestników i dodatkowy egzemplarz dla sądu.

Każdy egzemplarz pisma do sądu powinien zawierać swoje załączniki (w kserokopiach).

wwwwWyjątkiem będzie pismo wyjaśniające dla sądu – to należy złożyć w jednym egzemplarzu, wyłącznie dla sądu.

Warto również stosować praktykę, by jeden odpis pisma zostawić dla siebie.

Podsumowanie

jak-napisac-pismo-do-sadu-postepowanie-cywilne

jak-napisac-pismo-do-sadu-postepowanie-karne

Warto przeczytać:

Podstawa prawna:

 • Art. 126. Wymogi formalne pisma procesowego. Kpc.
 • Art. 119. Elementy pisma procesowego. Kpk.

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (8 votes, average: 4,63 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze