Wniosek o naprawienie szkody WZÓR

Jak napisać wniosek o naprawienie szkody? prawo karne ma na celu nie tylko nieść sprawiedliwość, ale również wynagradzać krzywdy. W postępowaniu karnym pokrzywdzony może więc zaspokoić zarówno poczucie sprawiedliwości, jak i swój interes majątkowy. Jest to możliwe za sprawą wniosku o naprawienie szkody. Obowiązek naprawienia szkody to jeden ze środków kompensacyjnych, orzekanych wobec sprawcy w ramach wyroku skazującego.

Wstęp

wniosek-o-naprawienie-szkody-wzor-pdf-docJak złożyć wniosek o zadośćuczynienie w postępowaniu karnym i jak napisać taki wniosek? aby ułatwić Ci sporządzenie pisma, które spełni wszystkie formalne wymagania, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku, który pobierzesz poniżej:

Wniosek o naprawienie szkody wzór

Obowiązek naprawienia szkody w przepisach

O środku kompensacyjnym, jakim jest obowiązek naprawienia szkody, czytamy w treści artykułu 46. Kodeksu karnego, zgodnie z którym:

“§ 1. W razie skazania sąd może orzec, a na wniosek pokrzywdzonego lub innej osoby uprawnionej orzeka, stosując przepisy prawa cywilnego, obowiązek naprawienia, w całości albo w części, wyrządzonej przestępstwem szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; przepisów prawa cywilnego o możliwości zasądzenia renty nie stosuje się.

2. Jeżeli orzeczenie obowiązku określonego w § 1 jest znacznie utrudnione, sąd może orzec zamiast tego obowiązku nawiązkę w wysokości do 200 000 złotych na rzecz pokrzywdzonego, a w razie jego śmierci w wyniku popełnionego przez skazanego przestępstwa nawiązkę na rzecz osoby najbliższej, której sytuacja życiowa wskutek śmierci pokrzywdzonego uległa znacznemu pogorszeniu. W razie gdy ustalono więcej niż jedną taką osobę, nawiązki orzeka się na rzecz każdej z nich.

3. Orzeczenie odszkodowania lub zadośćuczynienia na podstawie § 1 albo nawiązki na podstawie § 2 nie stoi na przeszkodzie dochodzeniu niezaspokojonej części roszczenia w drodze postępowania cywilnego.”

Jeżeli złożony zostanie wniosek o naprawienie szkody, obowiązek naprawienia szkody będzie miał charakter obligatoryjny.

Jednak, aby można było wystąpić z takim pismem, muszą oczywiście istnieć materialnoprawne przesłanki obowiązku naprawienia szkody, czyli przede wszystkim musi istnieć szkoda, która ma bezpośredni związek przyczynowy z przestępstwem, które popełnił skazany.

Jeśli szkoda została naprawiona przed wyrokowaniem, obowiązek naprawienia szkody nie zostanie orzeczony. Gdyby zaś szkoda została naprawiona w części (o czym może poświadczyć oświadczenie o naprawieniu szkody), orzeczony obowiązek naprawienia szkody będzie obejmował wyłącznie jej brakującą część. 

Kto może złożyć wniosek o naprawienie szkody?

Pismo roszczeniowe, czyli wniosek o naprawienie szkody, może złożyć do sądu:

  • pokrzywdzony,
  • osoba najbliższa, której sytuacja życiowa wskutek śmierci poszkodowanego uległa znacznemu pogorszeniu,
  • prokurator.

Pokrzywdzony lub osoba wykonująca prawa pokrzywdzonego, czyli osoba najbliższa, której sytuacja życiowa wskutek śmierci pokrzywdzonego uległa znacznemu pogorszeniu, może sporządzić wezwanie do naprawienia szkody do zamknięcia przewodu sądowego na rozprawie głównej.

Organ prowadzący postępowanie powinien poinformować o przysługującym uprawnieniu przynajmniej jedną z osób najbliższych pokrzywdzonemu lub osób pozostających na jego utrzymaniu ( o ile wie o ich istnieniu).

Co obejmuje naprawienie szkody?

Zakres obowiązku naprawienia szkody wyznaczany jest w pierwszej kolejności przez przepisy prawa cywilnego. Oznacza to, że to przepisy Kodeksu cywilnego będą stosowane przy ustalaniu wysokości szkody majątkowej oraz doznanej krzywdy. 

Przykładowo, zgodnie z treścią artykułu 444 KC, w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty.

Na wniosek poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien więc wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia. Co więcej, jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, naprawienie szkody obejmuje także sumę potrzebną na pokrycie kosztów przygotowania do innego zawodu.

Jak złożyć wniosek o naprawienie szkody?

Przepisy Kodeksu postępowania karnego nie określają, w jakiej formie powinien zostać złożony wniosek o naprawienie szkody. Można więc wystąpić z takim wnioskiem w formie pisemnej lub w formie ustnej do protokołu (przesłuchania lub rozprawy).

Mimo to zaleca się, aby wniosek o naprawienie szkody miał formę pisemną. W toku rozprawy pokrzywdzony może bowiem zapomnieć o zgłoszeniu do protokołu takiego wniosku lub może uczynić to już po zamknięciu przewodu sądowego.

To skutkować będzie tym, że wniosek jako spóźniony w ogóle nie zostanie uwzględniony przez sąd. W celu przygotowania stosownego pisma warto wykorzystać gotowy do wypełnienia wzór wniosku o naprawienie szkody. 

Ugoda a termin naprawienia szkody

Co do zasady, termin wykonania obowiązku naprawienia szkody powinien wynikać z wyroku skazującego (np. jeden rok od daty orzeczenia).  Jeśli termin ten nie został oznaczony, trzeba przyjąć, że środek kompensacyjny staje się wymagalny po uprawomocnieniu się orzeczenia. 

Nie bez znaczenia pozostaje jednak porozumienie między stronami, które mogą zawrzeć w tej sprawie ugodę (wystarczy, że wypełnią wzór ugody w sprawie naprawienia szkody).

Chociaż sąd nie jest związany postanowieniami takiej ugody, to transponując jej treść do obowiązku naprawienia szkody, powoduje, że ugoda staje się prawnie wiążąca. W ramach ugody zawartej między pokrzywdzonym a skazanym strony mogą zdecydować się na rozłożenie należnego świadczenia na raty.

Niewykonanie obowiązku naprawienia szkody

Konsekwencje niewykonania obowiązku naprawienia szkody uzależnione są od tego, czy został on orzeczony jako środek kompensacyjny na podstawie art. 46 K.K., czy też jako środek probacyjny, czyli związany z zastosowaniem instytucji warunkowego umorzenia postępowania lub warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności.

Jeżeli chodzi o zwykły środek kompensacyjny, to niewykonanie obowiązku naprawienia szkody może wiązać się z postępowaniem egzekucyjnym. Obowiązek naprawienia szkody orzeczony w wyroku podlega bowiem egzekucji. Sprawca musi więc liczyć się z dodatkowymi kosztami komorniczymi.

Jeżeli obowiązek naprawienia szkody stanowi obowiązek nałożony w okresie próby, zaniechanie jego wykonania może skutkować podjęciem postępowania warunkowo umorzonego.

Podsumowanie

Naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem to obowiązek sprawcy przestępstwa, bowiem odpowiada on nie tylko za samo popełnienie przestępstwa, ale także odpowiedzialny jest za skutki powstałe w jego wyniku.

Aby poszkodowany mógł ubiegać się o naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem, sądy przewidziały możliwość złożenia wniosku, w którym poszkodowani mogą żądać orzeczenia obowiązku naprawienia szkody. Zatem wniosek o orzeczenie obowiązku naprawienia szkody to pismo, które pozwala poszkodowanemu uzyskać od sprawy przestępstwa pewnego zadośćuczynienia w formie pieniężnej.

Oczywiście są też sytuacje, w których obowiązek naprawienia szkody sąd może orzec z urzędu (przykład: art. 46 § 1 k.k.).

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze