Skarga na bezczynność organu WZÓR

Jak napisać skargę na bezczynność organu? w teorii – zgodnie z przepisami załatwienie sprawy sądowej lub administracyjnej powinno następować „bez zbędnej zwłoki”, czyli w możliwie jak najszybszym terminie. W praktyce często jednak nie ma to nic wspólnego z rzeczywistością, a sprawy sądowe, urzędowe i administracyjne prowadzone są miesiącami, jeśli nie latami.

Wstęp

skarga-na-bezczynnosc-organu-wzor-pdf-docMimo to istnieje sposób egzekwowania od organu obowiązku terminowego załatwienia sprawy – mianowicie skarga na bezczynność organu za przewlekłe prowadzenie postępowania. Jak zatem sporządzić skuteczną skargę, która wywoła oczekiwane skutki? aby ułatwić Ci przygotowanie takiej skargi, sporządziliśmy gotowy do wypełnienia wzór, który spełnia wszystkie formalne wymogi i który pobierzesz poniżej:

Skarga na bezczynność organu wzór

W jakim terminie powinny być załatwiane sprawy administracyjne?

Poszczególne sprawy o charakterze administracyjnym mogą mieć swój własny okres czasu, w jakim powinny być załatwione. Zasadniczo, ustawodawca wprowadził jeden maksymalny termin dla wszystkich spraw – jest to jeden miesiąc – jednak dopuszcza się wskazanie innych terminów dla konkretnych spraw administracyjnych. 

Zgodnie z treścią art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego, „organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki”. Dotyczy to tych spraw, które mogą być rozpatrzone:

 • w oparciu o dowody przedstawione przez stronę
 • w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi,
 • w oparciu o fakty możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza dany organ.

Z reguły załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy. Natomiast załatwienie sprawy w postępowaniu uproszczonym powinno nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie miesiąca od dnia wszczęcia postępowania. 

Stwierdzenie stanu bezczynności organu

Skarga na bezczynność organu do WSA może zostać złożona dopiero wtedy, kiedy ustali się, że doszło do stanu bezczynności. Jeśli strona postępowania pospieszy się ze swoją skargą, jej stanowisko nie zostanie uwzględnione – skarga nie zostanie rozpatrzona pozytywnie.

Należy wiedzieć więc, że z bezczynnością organu administracji publicznej mamy do czynienia wtedy, kiedy w prawnie ustalonym terminie organ nie podjął żadnych czynności w sprawie lub prowadził postępowanie, ale nie zakończył postępowania wydaniem decyzji, postanowienia lub innego aktu. 

Bezczynność organu dotyczy także sytuacji, gdy organ odmawia wydania aktu lub podjęcia czynności mimo istnienia w tym względzie ustawowego obowiązku – skutkuje to nierozpoznaniem sprawy w terminie.

Stan bezczynności organu w załatwieniu indywidualnej sprawy administracyjnej powstaje z chwilą upływu przewidzianego prawem terminu do jej załatwienia.

Bezczynność zachodzi więc wtedy, gdy:

 • w prawnie określonym terminie organ nie podjął żadnych czynności w sprawie,
 • gdy prowadził postępowanie lub też podejmował uzasadnione prawnie czynności, ale nie zakończył postępowania wydaniem stosownego aktu lub nie podjął stosownej czynności.

Przewlekłość postępowania zachodzi natomiast wówczas, gdy organ nie załatwia sprawy w terminie, a podejmowane przez niego działania:

 • nie charakteryzują się koncentracją,
 • względnie mają charakter czynności pozornych lub nieistotnych dla merytorycznego załatwienia sprawy.

O przewlekłym prowadzeniu postępowania można mówić wtedy, gdy organowi da się skutecznie przedstawić zarzut niedochowania należytej staranności w zorganizowaniu postępowania administracyjnego tak, aby zakończyło się ono w rozsądnym terminie. 

Przewlekłość postępowania zachodzi, gdy:

 • jest ono długotrwałe, 
 • jest prowadzone rozwlekle,
 • trwa ponad konieczność wyjaśnienia okoliczności faktycznych i prawnych niezbędnych do rozstrzygnięcia sprawy.

Jak składa się skargę na bezczynność organu?

Skarga na opieszałość urzędu powinna mieć formę pisemną. W pierwszej kolejności składa się ją do organu wyższego stopnia, jeśli sprawa nie została rozwiązana w ustawowym terminie. Jeżeli organ uzna takie pismo za uzasadnione, wyznaczy nowy termin załatwienia sprawy oraz zarządzi wyjaśnienie powodów zwłoki organu administracyjnego. 

W przypadku, gdy organ prowadzący sprawę zastosuje się do zaleceń organu wyższej rangi, sprawa zostaje zakończona – nie przysługuje już prawo do wniesienia skargi na bezczynność.

Kiedy jednak ponaglenie jest nieskuteczne, strona lub uczestnik zyskuje prawo do złożenia skargi na bezczynność organu bezpośrednio do wojewódzkiego sądu administracyjnego. 

Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego powinna zostać wniesiona za pośrednictwem organu, którego działanie jest przedmiotem skargi. Organ ten przekazuje skargę sądowi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie trzydziestu dni od dnia jej otrzymania. 

Jednocześnie, organ, którego działanie zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości nadal uwzględnić skargę w całości w terminie trzydziestu dni od dnia jej otrzymania. 

Skarga na opieszałość sądu powinna zostać wniesiona do prokuratora prowadzącego lub nadzorującego postępowanie.

Czym może skutkować skarga do WSA?

Skarga do WSA – jeśli zostanie uwzględniona – może skutkować:

 • zobowiązaniem organu do wydania w określonym terminie aktu, interpretacji albo do dokonania czynności,
 • zobowiązaniem organu do stwierdzenia albo uznania uprawnienia/obowiązku, wynikającego z przepisów prawa;
 • stwierdzenia, że organ dopuścił się bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania.

Wojewódzki Sąd Administracyjny może też orzec – z urzędu albo na wniosek strony – o wymierzeniu organowi grzywny, bądź przyznać od organu na rzecz skarżącego określoną sumę pieniężną.

Jak sporządzić skargę na bezczynność organu?

Skarga na brak odpowiedzi na pismo, na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania powinna mieć formę pisemną. Dokument można sporządzić w oparciu o gotowy do wypełnienia wzór skargi na bezczynność organu, który zawiera między innymi takie elementy, jak:

 • oznaczenie sądu,
 • imię i nazwisko lub nazwę strony,
 • tytuł,
 • żądanie, na przykład stwierdzenia przewlekłości postępowania;
 • uzasadnienie skargi;
 • datę i podpis strony,
 • wymienienie załączników.

Wniesienie skargi należy opłacić w sądzie – koszt wniesienia skargi to 100 złotych. W przypadku jej pozytywnego rozpatrzenia opłata podlega jednak zwrotowi.

Podsumowanie

Jeśli organ opieszale rozpatruje sprawę i nawet po wniesieniu ponaglenia ignoruje Cię, możesz wnieść skargę do WSA. Skargę do sądu administracyjnego wnosi się na piśmie (tutaj polecamy przygotowany przez nas wzór skargi do WSA, który pobierzesz u góry artykułu).

Podstawa prawna:

Art. 149. – Uwzględnienie skargi na bezczynność organów – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

§ 1.Sąd, uwzględniając skargę na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez organy w sprawach określonych w art. 3 § 2 pkt 1-4 albo na przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawach określonych w art. 3 § 2 pkt 4a:

1)zobowiązuje organ do wydania w określonym terminie aktu, interpretacji albo do dokonania czynności;

2)zobowiązuje organ do stwierdzenia albo uznania uprawnienia lub obowiązku wynikających z przepisów prawa;

3)stwierdza, że organ dopuścił się bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania.§

1a.Jednocześnie sąd stwierdza, czy bezczynność organu lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa.

§ 1b.Sąd, w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 2, może ponadto orzec o istnieniu lub nieistnieniu uprawnienia lub obowiązku, jeżeli pozwala na to charakter sprawy oraz niebudzące uzasadnionych wątpliwości okoliczności jej stanu faktycznego i prawnego.

§ 2.Sąd, w przypadku, o którym mowa w § 1, może ponadto orzec z urzędu albo na wniosek strony o wymierzeniu organowi grzywny w wysokości określonej w art. 154 § 6 lub przyznać od organu na rzecz skarżącego sumę pieniężną do wysokości połowy kwoty określonej w art. 154 § 6.

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze