Oczywista omyłka pisarska – wzór o sprostowanie

Czym jest oczywista omyłka pisarska i jak ją sprostować? zgodnie z definicją, oczywista omyłka pisarska to taki błąd, który jest łatwy do zauważenia. Oczywistość omyłki rozumie się jako niedokładność, którą każdy dostrzega na pierwszy rzut oka, bez potrzeby przeprowadzania dodatkowych ustaleń. Omyłką pisarską może być więc błąd logiczny czy przeczenie, które nie wpływa na sens oświadczenia.

Wstęp

oczywista-omylka-pisarska-wzor-o-sprostowanie-pdf-docMimo to omyłkę pisarską należy jak najszybciej poprawić. Jak napisać wniosek o sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej? aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku, który pobierzesz poniżej:

Oczywista omyłka pisarska – wzór o sprostowanie

oczywista-omylka-pisarska-wzor-o-sprostowanie-pdf-doc

Oczywista omyłka pisarska – wzór o sprostowanie

Czym jest oczywista omyłka pisarska?

co-to-jest-omylka-pisarskaOczywista omyłka pisarska to omyłka widoczna, niezamierzona niedokładność, błąd pisarski lub inna tego typu usterka w tekście. Za oczywistą omyłkę pisarską uznaje się między innymi:

 • przekręcenie wyrazu,
 • opuszczenie wyrazu,
 • błąd logiczny,
 • błąd pisarski,
 • niedokładność przypadkową.

Co ważne, taki błąd pisarski musi być niezamierzony i łatwy do zauważenia. Oczywista omyłka pisarska powinna być możliwa do poprawienia bez konieczności odwoływania się do innych dokumentów. Poprawienie takich błędów nie powinno wywoływać więc zmiany merytorycznej treści.

Na czym polega sprostowanie omyłki pisarskiej?

Na-czym-polega-sprostowanie-omyłki-pisarskiejSprostowanie omyłki pisarskiej w piśmie to rozwiązanie przewidziane w art. 350 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z treścią tego przepisu, sąd może z urzędu sprostować błędy pisarskie i inne oczywiste omyłki pisarskie. Takie czynności nie podlegają opłacie sądowej.

Błędy pisarskie podlegają sprostowaniu przez sąd z urzędu lub na wniosek. Wniosek o sprostowanie błędu pisarskiego nie podlega żadnemu terminowi, więc można złożyć go w każdym czasie.

Jak napisać wniosek o sprostowanie omyłki pisarskiej?

Wniosek o sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej powinien zawierać takie elementy jak:

 • określenie adresata, w przypadku sądu również wydział, który prowadzi sprawę,
 • określenie stron postępowania,
 • wskazanie sygnatury akt sprawy – bez wskazania sygnatury adresat jest uprawniony do zwrotu pisma,
 • określenie rodzaju pisma.

 

Jak przygotować pismo prostujące omyłkę pisarską?

pismo-prostujące-omyłkę-pisarską-wzorJak zostało wspomniane, sprostowanie pisma zawierającego omyłkę pisarską odbywa się z urzędu lub na wniosek. Należy pamiętać, że poprawienie oczywistej omyłki nie może prowadzić do wytworzenia nowej treści lub do zmiany tej treści w aspekcie merytorycznym.

Sporządzając pismo prostujące omyłkę pisarską, można więc zmienić treść w znaczeniu technicznym, ale nie merytorycznym.

Warto wiedzieć, że możliwość sprostowania omyłki uzależniona jest również od tego, czy jest ona błędem oczywistym i łatwym do stwierdzenia oraz samego poprawienia.

Przykładowo, jeśli błąd polega na zamianie liczb wskazywanych w poszczególnych rzędach wartości, nie można uznać go za oczywistą omyłkę pisarską i sprostować, gdyż nie jest możliwe samodzielne ustalenie miejsca popełnienia błędu.

O oczywistej omyłce pisarskiej można mówić wtedy, kiedy jest ona jednoznaczna dla każdego i każdy taką omyłkę poprawiłby jednakowo. Jeżeli więc dochodzi do różnic w traktowaniu czegoś jako omyłki, nie można mówić, że mamy do czynienia z oczywistą omyłką pisarską.

Podstawą poprawienia omyłki nie mogą być również złożone przez wykonawcę wyjaśnienia.

Oczywista omyłka rachunkowa

W pismach może pojawić się nie tylko oczywista omyłka pisarska, ale również oczywista omyłka rachunkowa. Ta jest konsekwencją nieprawidłowego przeprowadzenia obliczeń. Może to być błąd w obliczeniu, który da się poprawić w jeden sposób, bez żadnych wątpliwości.

Oczywiste omyłki rachunkowe to najczęściej:

 • błąd w sumowaniu,
 • błąd w odejmowaniu,
 • błąd w mnożeniu,
 • błąd w dzieleniu,
 • błąd w zakresie dowolnych działań arytmetycznych, sprzeciwiający się zasadom reguł matematycznych,
 • brak prawidłowego zaokrąglenia liczby.

Oczywistą omyłką rachunkową będzie zatem widoczny i niezamierzony błąd rachunkowy, który polega na uzyskaniu nieprawidłowego wyniku działania arytmetycznego. O oczywistości takiej omyłki decyduje to, czy jest ona widoczna na pierwszy rzut oka, bezsporna i niebudząca wątpliwości.

 

Omyłki polegające na niezgodności oferty

Za omyłkę może zostać uznana także niezgodność w treści samego formularza ofertowego (oferty na przedmiot zamówienia), która sprawia, że oświadczenie woli wykonawcy staje się zniekształcone. Warunkiem poprawienia takiej omyłki jest wystąpienie niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Omyłka musi mieć taki charakter, aby poprawić ją mógł sam zamawiający, bez udziału wykonawcy.

Oznacza to, że błąd tego typu powinien być dla zamawiającego oczywisty i powinien wynikać w jednoznaczny sposób z treści oferty. Poprawiona oferta musi w dalszym ciągu stanowić odzwierciedlenie złożonego w niej oświadczenia woli wykonawcy.

Omyłką polegającą na niezgodności oferty będą zatem takie błędy jak:

 • błędy w przygotowaniu oferty,
 • błędy w odpowiednim, prawidłowym wyrażeniu jej treści, takie jak: pominięcia w wypełnieniu lub przedłożeniu wszystkich elementów oferty.

Omyłką tego typu będzie każda niezgodność oferty ze specyfikacją warunków zamówienia, o ile wykonawca nie będzie utrzymywał czego innego – nie potwierdzi, że jest to niezamierzony błąd. Błędy w ofercie można poprawić pod warunkiem, że nie wiąże się to dokonywaniem zmian istotnych.

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze