Wzór pisma o uzupełnienie dokumentów

Jak napisać pismo o uzupełnienie dokumentów? braki formalne we wniosku, brak wymaganych załączników czy fotografii to przeszkody, które uniemożliwiają rozpatrzenie pisma.  Kiedy urząd zauważy takie braki, wezwie wnioskodawcę do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Wniosek nie będzie rozpatrywany, jeśli wnioskodawca nie naniesie na formularze odpowiednich informacji i nie dostarczy brakujących dokumentów. Braki formalne stanowią podstawę do pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. 

Wstęp

Wzór-pisma-o-uzupełnienie-dokumentówJak napisać pismo, w którym wezwiemy wnioskodawcę o uzupełnienie dokumentacji? aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór pisma, który pobierzesz poniżej:

Wzór pisma o uzupełnienie dokumentów

Wzór-pisma-o-uzupełnienie-dokumentów

Wzór pisma o uzupełnienie dokumentów

Co powinno zawierać pismo o uzupełnienie braków formalnych?

Pismo o uzupełnienie wniosku musi zawierać kilka niezbędnych elementów, w tym:

 • datę i miejsce sporządzenia dokumentu,
 • dane wzywającego do uzupełnienia braków formalnych,
 • dane adresata wezwania,
 • odpowiedni tytuł,
 • oznaczenie podstawy prawnej wezwania,
 • oznaczenie wniosku, którego dotyczy wezwanie,
 • wskazanie braków formalnych wniosku lub braku w dokumentacji,
 • wskazanie terminu na uzupełnienie braków formalnych,
 • wyznaczenie nowego terminu rozpatrzenia wniosku. 

Wezwanie do uzupełnienia dokumentów (wymagane dokumenty) lub braków formalnych we wniosku powinno być jednoznaczne i zrozumiałe dla wnioskodawcy. Należy dokładnie określić w nim więc, jakich wymaganych informacji/załączników brakuje, aby wniosek mógł zostać rozpatrzony przez organ. 

 

Na jakiej podstawie sporządza się wezwanie do usunięcia braków formalnych?

Pismo o uzupełnienie dokumentów sporządza się na podstawie artykułu 64 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, który nakazuje wezwać wnoszącego do usunięcia braków formalnych w terminie siedmiu dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. Jak czytamy:

Art.  64.  [Braki formalne podania]

1. Jeżeli w podaniu nie wskazano adresu wnoszącego i nie ma możności ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, podanie pozostawia się bez rozpoznania.

2. Jeżeli podanie nie spełnia innych wymagań ustalonych w przepisach prawa, należy wezwać wnoszącego do usunięcia braków w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż siedem dni, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.

Kodeks nie określa przy tym prawnej formy wezwania do usunięcia braków formalnych. W orzecznictwie mowa jest jednak o formie niezaskarżalnego postanowienia. Należy uznać jednak, że wezwanie winno mieć zwykłą formę pisemną, z takimi elementami, jak:

 • nazwa i adres organu wzywającego,
 • oznaczenie wezwanego,
 • ścisłe określenie braków wymagających usunięcia na podstawie konkretnych przepisów prawa.

Koniecznym warunkiem wezwania jest też wskazanie terminu, w którym musi nastąpić usunięcie braków formalnych. Każdy wzór pisma o uzupełnienie dokumentów – zgodnie z przepisami – przewiduje termin 7-dniowy, licząc od dnia doręczenia wezwania wnoszącemu wniosek.

Wezwanie do usunięcia braków formalnych powinno zawierać także pouczenie, że nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

*Wezwanie należy przesłać wnioskodawcy listem poleconym.

 

Jak odpowiedzieć na wezwanie do uzupełnienia braków formalnych?

Wnioski, pozwy czy pisma przygotowawcze muszą spełniać określone warunki formalne. Wskazuje je między innymi artykuł 126 oraz 187 kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym każde pismo procesowe powinno zawierać co najmniej:

 • oznaczenie Sądu, do którego jest kierowane,
 • imię i nazwisko stron,
 • osnowę wniosku lub oświadczenie (czyli wyjaśnienie, o co wnosi strona),
 • podpis, 
 • wymienienie załączników.

Przykładowo, pozew powinien dodatkowo zawierać między innymi dokładnie określone żądanie, a w sprawach o prawa majątkowe musi uwzględniać oznaczenie wartości przedmiotu sporu. 

Jeśli więc wnioskodawca otrzymuje wezwanie do uzupełnienia braków formalnych, oznacza to, że nie uwzględnił któregoś z tych elementów pisma. Zgodnie z przepisem art. 130 k.p.c.:

Art.  130.  [Uzupełnienie braków formalnych; zwrot pisma]

1. Jeżeli pismo procesowe nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych lub jeżeli od pisma nie uiszczono należnej opłaty, przewodniczący wzywa stronę, pod rygorem zwrócenia pisma, do poprawienia, uzupełnienia lub opłacenia go w terminie tygodniowym. Mylne oznaczenie pisma procesowego lub inne oczywiste niedokładności nie stanowią przeszkody do nadania pismu biegu i rozpoznania go w trybie właściwym.

(…)§  2. 

Po bezskutecznym upływie terminu przewodniczący zwraca pismo stronie. Pismo zwrócone nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma procesowego do sądu.

3. Pismo poprawione lub uzupełnione w terminie wywołuje skutki od chwili jego wniesienia.”

Natomiast mylne oznaczenie pisma procesowego czy inne niedokładności nie stanowią przeszkody do nadania pismu biegu i rozpoznania w trybie właściwym. Co więc należy zrobić, kiedy otrzyma się wezwanie do uzupełnienia dokumentów lub braków formalnych?

Wystarczy w prosty sposób odpowiedzieć na wezwanie, sporządzając pismo z tytułem „odpowiedź na wezwanie do uzupełnienia braków formalnych”, a w jego treści uwzględnić brakujące informacje. Warto pamiętać o obowiązującym na dokonanie tej czynności terminie 7 dni.

 

Podstawa prawna: Kodeks postępowania administracyjnego

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze