Wniosek o przedłużenie terminu na uzupełnienie dokumentów / braków formalnych?

Jak napisać wniosek o przedłużenie terminu na uzupełnienie dokumentów lub braków formalnych? Kodeks Postępowania Administracyjnego mówi o tym, że jeżeli podanie nie spełnia określonych wymagań, należy wezwać wnoszącego do usunięcia braków w wyznaczonym terminie.

Wezwanie powinno charakteryzować się jasnym i zrozumiałym przekazem, a jego treść musi być jednoznaczna. Oznacza to, że pismo ma dokładnie i w sposób czytelny wskazywać rodzaj i termin wymaganej od adresata czynności oraz określać rygor w wypadku niezastosowania się do treści wezwania.

Wstęp

wniosek-o-przedluzenie-terminu-na-uzupelnienie-dokumentow-wzor-pdf-docNa szczęście, jeśli masz trudności ze skompletowaniem dokumentów lub dopełnieniem uzupełnienia braków formalnych, możesz przedłużyć termin ich uzupełnienia, składając pisemny wniosek. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku, który pobierzesz poniżej:

Wniosek o przedłużenie terminu na uzupełnienie dokumentów wzór

wniosek-o-przedluzenie-terminu-na-uzupelnienie-dokumentow-wzor-pdf-doc

Wniosek o przedłużenie terminu na uzupełnienie dokumentów wzór

Wniosek o przedłużenie terminu na uzupełnienie braków formalnych wzór

wniosek-o-przedluzenie-terminu-na-uzupelnienie-brakow-formalnych-wzor-pdf-doc

Wniosek o przedłużenie terminu na uzupełnienie braków formalnych wzór

Czym jest uzupełnienie braków formalnych?

Większość pism o charakterze urzędowym powinno zawierać między innymi takie elementy, jak:

 • data i miejsce sporządzenia,
 • oznaczenie organu, do którego jest skierowane,
 • oznaczenie sprawy, której dotyczy,
 • oznaczenie wnoszącego pismo wraz z adresem zamieszkania,
 • treść wniosku/oświadczenia, najczęściej z uzasadnieniem.

Jeśli pismo nie odpowiada tym wymaganiom formalnym, jego autor otrzyma wezwanie do uzupełnienia braków formalnych. Uzupełnienie braków formalnych to warunek rozpatrzenia pisma.

Jeśli w żądanym terminie dokument nie zostanie uzupełniony wymaganymi danymi, pismo zostanie uznane za bezskuteczne, o czym osoba zainteresowana będzie pouczona w treści wezwania.

Pismo o uzupełnienie braków we wniosku może otrzymać na przykład wnioskujący o wypłatę stypendium czy też osoba, która złożyła pozew do sądu.

Siedem czy 14 dni na uzupełnienie braków formalnych?

Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych musi wyznaczać wezwanemu dokładny termin na wykonanie żądanej czynności. Najczęściej w treści takiego dokumentu znajdziemy informację, zgodnie z którą wezwany ma 7 dni na uzupełnienie braków formalnych w swoim wniosku lub podaniu.

Przepisy mówią jednak o terminie „nie krótszym niż 7 dni”. Liberalizacja tego terminu została wprowadzona wraz z nowelizacją przepisów w 2017 roku.

Dzięki możliwości wyznaczenia dłuższego terminu na uzupełnienie dokumentów instytucje mają możliwość dostosowanie tego okresu do zakresu braków oraz realnych możliwości ich uzupełnienia przez osobę zainteresowaną.

Termin 14 dni na uzupełnienie braków formalnych dotyczy natomiast wezwań nieodebranych. W takich przypadkach termin na uzupełnienie dokumentów liczy się od dnia przesłania pierwszego zawiadomienia.

Zawiadomienie to uznaje się za dostarczone po upływie 14 dni. Nieuzupełnienie braków formalnych ma zawsze taki sam skutek – pozostawienie pisma bez rozpatrzenia.

Czy można przedłużyć termin na uzupełnienie dokumentów?

Nowelizacja przepisów dotyczących terminu na uzupełnienie braków formalnych z 2017 roku zagwarantowała instytucjom większą swobodę w zakresie wyznaczania terminów na uzupełnienie dokumentów.

Okazuje się to równoznaczne z możliwością przedłużenia takiego terminu, z urzędu lub na pisemny wniosek zainteresowanego.

Wniosek o przedłużenie terminu na uzupełnienie dokumentów ma na celu dostosowanie tego terminu do realnych możliwości zgromadzenia niezbędnych dokumentów/informacji. Sposób jego rozpatrzenia uzależniony jest od indywidualnych okoliczności konkretnej sytuacji.

Warto mieć na uwadze, że wniosek o przedłużenie terminu uzupełnienia braków formalnych można złożyć jedynie wtedy, kiedy termin uzupełnienia braków formalnych jeszcze nie upłynął.

Wniosek o przywrócenie terminu

Kodeks Postępowania Administracyjnego mówi również o „przywróceniu terminu”.

Zgodnie z artykułami 58 – 60, w razie uchybienia terminu na uzupełnienie braków formalnych należy przywrócić owy termin na prośbę zainteresowanego, o ile uprawdopodobni on, że uchybienie nastąpiło bez jego winy.

Czas na złożenie pisemnej prośby o przywrócenie terminu wynosi 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia. Wraz z wniesieniem prośby o przywrócenie terminu należy dopełnić czynność, dla której termin był określony, czyli uzupełnić braki formalne lub donieść niezbędne dokumenty.

Z przepisów K.P.A. wynika, że należy spełnić łącznie cztery przesłanki, aby organ administracji mógł przywrócić termin dokonania czynności wskazanej we wniosku o przywrócenie terminu, czyli:

 • uprawdopodobnić przez osobę zainteresowaną brak winy,
 • wnieść wniosek o przywrócenie terminu,
 • dochować 7-dniowego terminu wniesienia wniosku o przywrócenie terminu, 
 • dopełnić czynności, dla której termin był określony wraz z wniesieniem prośby o przywrócenie terminu. 

Jak napisać wniosek o przywrócenie terminu?

Możliwość wnioskowania o przywrócenie terminu przysługuje osobie, która bez swojej winy – na przykład z powodu choroby – nie dotrzymała terminu wyznaczonego na dokonanie jakiejś czynności. Stosowny wniosek należy złożyć w ciągu 7 dni od momentu ustania przyczyny uchybienia, czyli przykładowo, w ciągu tygodnia od dnia powrotu do zdrowia. Wniosek kieruje się do podmiotu, wobec którego nastąpiło uchybienie.

Pismo powinno zawierać:

 • informacje o czynności, co do której wnioskodawca wnosi o przywrócenie terminu,
 • wyjaśnienie powodów niedokonania czynności w terminie,
 • wykazanie, że niedochowanie terminu nie było zawinione przez wnioskodawcę.

Uzasadnienie pisma należy poprzeć odpowiednimi dowodami, które uwiarygodniają przytoczone argumenty.

Podobne tematy:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze