Jak napisać usprawiedliwienie nieobecności w sądzie?

Jak napisać usprawiedliwienie nieobecności w sądzie? osoba, która otrzymała wezwanie do stawienia się w sądzie w charakterze świadka, ma obowiązek uczestniczyć w rozprawie w wyznaczonym terminie. Jeśli nie może stawić się na przesłuchaniu, powinna złożyć pisemne usprawiedliwienie nieobecności w sądzie, najlepiej jeszcze przed wyznaczonym terminem posiedzenia.

Wstęp

usprawiedliwienie-nieobecnosci-w-sadzie-wzor-pdf-docJak przygotować taki dokument? aby pismo zostało uznane przez sąd za prawidłowe, powinno zawierać w swojej treści wszystkie niezbędne elementy wymagane dla pism procesowych, ponieważ pismo kierujemy do sądu. Dla ułatwienia Ci przygotowania takiego dokumentu stworzyliśmy gotowy do wypełnienia wzór pisma do sądu o niemożności stawienia się na rozprawie, który pobierzesz poniżej:

Usprawiedliwienie nieobecności w sądzie wzór

usprawiedliwienie-nieobecnosci-w-sadzie-wzor-pdf-doc

Usprawiedliwienie nieobecności w sądzie wzór

Co grozi za niestawiennictwo w sądzie?

Nieobecność na rozprawie sądowej jest karalna. Świadek, który nie stawił się na wezwanie organu prowadzącego postępowanie, powinien liczyć się z ryzykiem otrzymania kary grzywny w wysokości do 3000 zł.

Co więcej, kara ta grozi również za oddalenie się z miejsca przesłuchania bez zezwolenia sądu. Osoba wezwana w charakterze świadka może w pewnych okolicznościach zostać zatrzymana i doprowadzona na rozprawę siłą.

Jeśli świadek swoją nieobecnością w sądzie przyczyni się do powstania dodatkowych kosztów postępowania, sąd ma prawo obciążyć go obowiązkiem ich zwrotu.

Zadecyduje o tym po przesłuchaniu świadka, a jeśli będzie to niemożliwe (osoba wezwana ponownie nie stawi się na przesłuchaniu i nie usprawiedliwi swojej nieobecności) może obciążyć go kosztami finansowymi również bez uprzedniego wysłuchania. Oczywiście karę sąd może uchylić, jeśli strona dostarczy usprawiedliwienie niestawiennictwa na rozprawie, jasno o tym mówi:

Art. 286. KPK Uchylenie porządkowej kary pieniężnej

Karę pieniężną należy uchylić, jeżeli ukarany dostatecznie usprawiedliwi swe niestawiennictwo lub samowolne oddalenie się. Usprawiedliwienie może nastąpić w ciągu tygodnia od daty doręczenia postanowienia wymierzającego karę pieniężną.

 

Jak usprawiedliwić nieobecność w sądzie?

Wniosek o usprawiedliwienie nieobecności na rozprawie można złożyć osobiście w biurze podawczym sądu. Niewykluczone jest także inne rozwiązanie, czyli przesłanie stosownego pisma pocztą – listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

W szczególnych przypadkach świadek może usprawiedliwić nieobecność telefonicznie. Wtedy pracownik sekretariatu sądu sporządzi notę urzędową o fakcie zgłoszenia nieobecności i dołączy ją do akt sprawy.

Kiedy należy złożyć pismo o niemożności stawienia się na rozprawie w sądzie?

Zgodnie z przepisami, wypełniony wzór pisma do sądu o niemożności stawienia się na rozprawie świadek może złożyć w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania na rozprawę lub podczas kolejnej rozprawy, na którą zostanie wezwany. Przyjmuje się jednak, że takie pismo świadek powinien złożyć jeszcze przed terminem posiedzenia. Dlaczego?

Usprawiedliwienie nieobecności w sądzie przed terminem rozprawy ma duże znaczenie dla przebiegu całego postępowania. Jeśli organ prowadzący wie wcześniej o nieobecności jednego ze świadków, ma czas wezwać na to miejsce inną osobę.

W taki sposób czas rozprawy zostaje lepiej wykorzystany. Z kolei w przypadku, kiedy dany świadek jest świadkiem jedynym lub ostatnim, możliwa staje się zmiana wyznaczonego terminu rozprawy.

Usprawiedliwienie nieobecności w sądzie z powodu wyjazdu za granicę, choroby czy hospitalizacji złożone przed wyznaczonym terminem przesłuchania wpływa korzystnie na przebieg całego procesu.

Świadek nigdy nie powinien bagatelizować takiego wezwania ani swojej roli w postępowaniu, ponieważ każda osoba, która jest powiązana z daną sprawą, przyczynia się do jej szybszego rozwiązania.

Nawet jeśli świadek nie ma do przekazania żadnych istotnych informacji, to jego przesłuchanie stanowi jeden z kolejnych etapów prowadzących do zamknięcia sprawy.

Krótko mówiąc, każdy świadek jest ważny, dlatego osoba wezwana, która nie może stawić się w wyznaczonym terminie w sądzie, powinna wykorzystać wzór wniosku o usprawiedliwienie nieobecności na rozprawie i złożyć go jak najwcześniej, przed dniem przesłuchania.

 

Jak wygląda wzór usprawiedliwienia nieobecności w sądzie?

Wiele osób wezwanych w charakterze świadka zastanawia się, jak napisać usprawiedliwienie do sądu, aby uniknąć konieczności uczestniczenia w rozprawie.

Warto pamiętać jednak, że nie każde usprawiedliwienie zostanie uwzględnione przez sąd, dlatego jeśli świadek ma możliwość stawienia się na przesłuchaniu, to powinien to zrobić choćby po to, aby uniknąć kary finansowej.

Jeśli jednak osoba wezwana faktycznie nie jest w stanie wziąć udziału w przesłuchaniu w wyznaczonym terminie, powinna wykorzystać wzór pisma do sądu o niemożności stawienia się na rozprawie, w którym uwzględnia się takie dane jak:

 • data i miejsce sporządzenia pisma,
 • dane świadka wraz z danymi do kontaktu,
 • dane sądu + adres sądu (Sąd Rejonowy w ……….. przy ul. …….. w ……..),
 • dane sprawy wraz z podaniem sygnatury akt sprawy,
 • treść wniosku o usprawiedliwienie wraz z wyjaśnieniem przyczyny niemożności stawienia się/nieobecności:
  • z powodu choroby,
  • z powodu wyjazdu za granicę,
  • z powodu konieczności opieki nad dzieckiem,
  • z powodu ciąży,
  • itd.

Jakie argumenty mogą usprawiedliwić nieobecność świadka na rozprawie? Najczęściej przyczyną niestawienia się w sądzie jest choroba, ale organy prowadzące postępowanie mogą uznać za zasadne również inne przyczyny nieobecności, a tym wyjazd za granicę, zaawansowaną ciążę, konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem (w szczególnych okolicznościach).

Wiele zależy od kontekstu danej sytuacji, a także od tego, którą z kolei nieobecność świadek pragnie usprawiedliwić.

 

Usprawiedliwienie nieobecności w sądzie z powodu choroby

Nawet usprawiedliwienie nieobecności w sądzie z powodu choroby nie gwarantuje, że sąd uzna argument świadka za ważny. Przede wszystkim należy pamiętać, że przyczyną niestawienia się na rozprawie nie może być zwykłe przeziębienie, lecz choroba obłożna czy nagłe pogorszenie się stanu zdrowia wymagające hospitalizacji.

Sądy uznają usprawiedliwienie nieobecności na rozprawie udokumentowane za pomocą zaświadczenia wydanego przez lekarza sądowego (lista lekarzy sądowych powinna znajdować się w budynku sądu lub na stronie internetowej danego sądu), który osobiście bada osobę wezwaną na świadka. W przypadku hospitalizacji takie zaświadczenie może zostać wydane na podstawie dokumentów ze szpitala.

Niekiedy, w uzasadnionych przypadkach, sąd godzi się przyjąć także zaświadczenie wydane przez innego lekarza – jeśli świadek udowodni brak możliwości uzyskania zaświadczenie od lekarza sądowego.

Jak napisać usprawiedliwienie nieobecności do sądu?

Sporządzając pismo, które ma poinformować sąd o niemożności stawienia się na rozprawie lub usprawiedliwiać nieobecność na posiedzeniu, które już się odbyło, warto wykorzystać gotowy wzór dokumentu i wypełnić go zgodnie ze wskazówkami.

Usprawiedliwienie musi być pismem rzeczowym i zgodnym z prawdą, bowiem sąd ma prawo zweryfikować użyte w nim argumenty. Należy pamiętać, że uzasadniona przyczyna nieobecności nie wymaga dodatkowych wyjaśnień – pismo powinno być więc w miarę możliwości jak najbardziej treściwe.

Podsumowanie

Wezwanie sądu do stawiennictwa w charakterze świadka, lub pozwanego jest bardzo ważne i nie należy bagatelizować takiego wezwania. Jeśli z jakichś przyczyn nie możemy jednak pojawić się na rozprawie, koniecznie należy usprawiedliwić się z nieobecności.

Sąd może po otrzymaniu naszego usprawiedliwienia wezwać nas do przedstawienia zaświadczenia wystawionego przez lekarza sądowego, lub poprosić nas o udowodnienie przedstawionych w usprawiedliwieniu okoliczności.

Podstawa prawna:

Art. 214(1). Usprawiedliwienie niestawiennictwa – Kodeks postępowania cywilnego

§ 1. Usprawiedliwienie niestawiennictwa z powodu choroby stron, ich przedstawicieli ustawowych, pełnomocników, świadków i innych uczestników postępowania, wymaga przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego niemożność stawienia się na wezwanie lub zawiadomienie sądu, wystawionego przez lekarza sądowego.

§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się do osób pozbawionych wolności, których usprawiedliwianie niestawiennictwa z powodu choroby regulują odrębne przepisy.

 

Podobne tematy:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (8 votes, average: 4,75 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze