Wzór pisma do sądu o niemożności stawienia się na rozprawie

Jak napisać pismo do sądu o niemożności stawienia się na rozprawie? z pewnością wezwania do sądu nie można bagatelizować, nawet jeśli osoba wezwana nie uważa się za ważnego dla całej rozprawy świadka.

Warto usprawiedliwić swoją nieobecność jeszcze przed terminem posiedzenia, aby usprawnić przebieg całego procesu. Zgodnie z przepisami, niemożność stawienia się na rozprawie można uzasadnić jednak również później, nawet na następnej rozprawie, na którą świadek zostanie wezwany.

Wstęp

wzor-pisma-do-sadu-o-niemoznosci-stawienia-sie-na-rozprawie-pdf-docAby powiadomić sąd, że z jakichś przyczyn nie możemy pojawić się na rozprawie, należy przesłać pocztą, lub dostarczyć osobiście do biura podawczego sądu, lub złożyć w sekretariacie sądu danego wydziału, pisemne usprawiedliwienie, w którym nie tylko powiadomimy sędziego o naszej nieobecność w dniu rozprawy, ale też podamy przyczynę dla której nas nie będzie.

Ponadto pismo, aby zostało uwzględnione przez sąd, powinno spełniać wszystkie wymogi pisma procesowego. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego dokumentu, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia i wydrukowania wzór, który pobierzesz poniżej:

Wzór pisma do sądu o niemożności stawienia się na rozprawie

wzor-pisma-do-sadu-o-niemoznosci-stawienia-sie-na-rozprawie-pdf-doc

Wzór pisma do sądu o niemożności stawienia się na rozprawie

Każdy świadek jest ważny

W postępowaniu sądowym liczy się każdy świadek. Wszystkie osoby, które widziały lub słyszały o czymś dotyczącym sprawy, mogą pomóc rozwiązać związane z nią problemy. Nawet usprawiedliwione nieobecności świadków przekładają się na wydłużenie postępowania, dlatego wezwanie do sądu warto zawsze traktować poważnie – choćby ze względu na dobro stron.

Osoba wezwana w charakterze świadka nie powinna takiego wezwania bagatelizować i rezygnować z przyjścia na rozprawę z uzasadnieniem, że niczego nie wniesie do sprawy. Dopiero po przesłuchaniach okaże się bowiem, czy będzie pomocna, czy nie. Nawet jeśli zeznania nie będą miały większego znaczenia, to i tak przybliżą strony do końca postępowania.

Właśnie dlatego każdy świadek jest ważny i powinien w miarę możliwości stawiać się w sądzie w wyznaczonych terminach, a jeśli nie może tego zrobić, powinien przygotować usprawiedliwienie nieobecności w sądzie – najlepiej przed terminem posiedzenia, aby możliwe było wezwanie innej osoby na jego miejsce.

W jakim terminie można złożyć usprawiedliwienie nieobecności na rozprawie?

Do tematu nieobecności świadka na rozprawie odnosi się 275 artykuł Kodeksu Postępowania Cywilnego, z którego wynika, że osoba wezwana w charakterze świadka może usprawiedliwić swoją nieobecność w sądzie:

  • w ciągu tygodnia od daty doręczenia postanowienia skazującego na grzywnę za niestawiennictwo,
  • na pierwszym (kolejnym) posiedzeniu, na które zostanie wezwana.

Zgodnie z przepisami wypełniony wzór pisma do sądu o niemożności stawienia się na rozprawie świadek może złożyć dopiero po otrzymaniu postanowienia o skazaniu go na grzywnę. Co więcej, może poczekać nawet na termin kolejnej rozprawy, na którą zostanie wezwany.

 

Chociaż pozwalają na to przepisy, to jednak nie warto czekać z usprawiedliwieniem swojej nieobecności. Nie chodzi tu wyłącznie o zasygnalizowanie niemożności stawienia się na przesłuchaniu ze zwykłej grzeczności, ale również ze względów praktycznych

Usprawiedliwienie nieobecności w sądzie z powodu wyjazdu za granicę czy też z powodu ciąży lub innego powodu, który znamy odpowiednio wcześniej, pozwala świadkowi uniknąć wymierzenia kary, a sądowi umożliwia znalezienie innej osoby na miejsce nieobecnego świadka.

Dzięki temu możliwe jest lepsze wykorzystanie czasu na rozprawie lub jej przełożenie w przypadku, kiedy dany świadek jest ostatni na liście osób do przesłuchania.

Przepis który warto znać:

Art. 286. KPK Uchylenie porządkowej kary pieniężnej

Karę pieniężną należy uchylić, jeżeli ukarany dostatecznie usprawiedliwi swe niestawiennictwo lub samowolne oddalenie się. Usprawiedliwienie może nastąpić w ciągu tygodnia od daty doręczenia postanowienia wymierzającego karę pieniężną.

Jak napisać usprawiedliwienie do sądu?

Dobry wzór wniosku o usprawiedliwienie nieobecności na rozprawie składa się z kilku niezbędnych elementów, wśród których wymieniamy między innymi:

  • datę i miejsce sporządzenia pisma,
  • dane świadka, w tym numer telefonu do kontaktu,
  • dane właściwego sądu i adres sądu,
  • dane sprawy (sygnatura akt, która znajduje się w treści wezwania do sądu),
  • treść złożoną ze wstępu, rozwinięcia, czyli przyczyn nieobecności oraz zakończenia,
  • podpis świadka.

Wypełniając wniosek o usprawiedliwienie nieobecności na rozprawie, warto pamiętać także o sposobie formułowania tego typu pism, które powinny być krótkie, zwięzłe i przede wszystkim zgodne z prawdą. Jeśli świadek używa silnych argumentów, nie musi szczegółowo ich omawiać.

Powinien mieć także na uwadze, że nie może świadczyć nieprawdy, gdyż sędzia ma prawo zweryfikować treść takiego pisma. Usprawiedliwienie niestawiennictwa najlepiej jest podeprzeć dokumentem, który uwiarygodni przytoczone okoliczności.

 

Dobrze wypełniony wzór pisma do sądu o niemożności stawienia się na rozprawie nie usprawiedliwi nieobecności świadka, jeśli okoliczności niestawiennictwa okażą się nieistotne.

Najczęstszymi przyczynami nieobecności w sądzie są choroby i hospitalizacje, czyli przyczyny niezależne od osoby wezwanej na rozprawę.

Jeśli świadek nie może stawić się na przesłuchaniu ze względu na chorobę, powinien posiadać stosowne zaświadczenie wystawione przez lekarza sądowego (należy dołączyć je do wniosku o usprawiedliwienie niestawiennictwa).

Lekarz sądowy wystawia zaświadczenie po osobistym zbadaniu świadka. Jeśli ten znajduje się w szpitalu, lekarz może wystawić zaświadczenie bez badania, lecz na podstawie dokumentacji szpitalnej (listę lekarzy sądowych znajdziecie w budynku danego sądu przed którym ma odbyć się sprawa).

W niektórych okolicznościach sądy uznają także zaświadczenia od innych lekarzy – o ile świadek wykaże, że niemożliwe było uzyskanie takiego zaświadczenia od lekarza.

Sąd weźmie pod uwagę także inne okoliczności niestawiennictwa. Przykładowo, ważne będzie usprawiedliwienie nieobecności w sądzie z powodu opieki nad dzieckiem, a także usprawiedliwienie nieobecności w sądzie z powodu ciąży, o ile jest to ciąża zaawansowana lub zagrożona.

Wiele zależy jednak od kontekstu sytuacji. Nigdy nie można jednak nadużywać takich usprawiedliwień – zwłaszcza poprzez podawanie tej samej przyczyny w każdym piśmie.

Podstawa prawna:

Art. 214(1). Usprawiedliwienie niestawiennictwa na rozprawie z powodu choroby

§ 1. Usprawiedliwienie niestawiennictwa z powodu choroby stron, ich przedstawicieli ustawowych, pełnomocników, świadków i innych uczestników postępowania, wymaga przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego niemożność stawienia się na wezwanie lub zawiadomienie sądu, wystawionego przez lekarza sądowego.

Co grozi za niestawiennictwo w sądzie po otrzymaniu wezwania?

Świadek, który nie stawił się na wezwanie bez należytego usprawiedliwienia lub bez zezwolenia oddalił się z miejsca przesłuchania, może zostać ukarany karą grzywny w wysokości do 3000 zł.

Co więcej, przepisy pozwalają zatrzymać i przymusowo doprowadzić świadka do sądu. Karę pieniężną za niestawiennictwo może nałożyć sąd lub prokurator, jeśli w grę wchodzi postępowanie przygotowawcze. Wysokość kary porządkowej zawsze uzależniona jest od sytuacji majątkowej świadka.

 

Zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego, świadek, który swoją nieobecnością przyczyni się w sposób zawiniony do powstania dodatkowych kosztów postępowania, może zostać obciążony obowiązkiem ich zwrotu.

Taką decyzję sąd podejmuje jednak dopiero po przesłuchaniu świadka, a jeśli ten nie stawi się również na tym przesłuchaniu i nie usprawiedliwi swojej nieobecności, to może zostać ukarany nawet bez przesłuchania.

Podsumowanie

Zwrócenie się z prośbą o usprawiedliwienie swojej nieobecności na rozprawie wyznaczonej w danym dniu koniecznie musi przybrać formę pisemną. Pismo oprócz podania wszystkich niezbędnych danych powinno zaczynać się od zwrotu:

Zwracam się z prośbą o usprawiedliwienie mojej nieobecności na rozprawie wyznaczonej…

lub:

Niniejszym zwracam się z prośbą o usprawiedliwienie mojego niestawiennictwa na rozprawie sądowej…

Bez względu na to, czy chodzi o usprawiedliwienie nieobecności świadka (np. przesłuchanie świadka), pozwanego, czy powoda – do pisma dołączyć należy załącznik, który niejako potwierdzi wskazany w usprawiedliwieniu powód nieobecności.

I tak w przypadku choroby, dołączyć należy zaświadczenie od lekarza sądowego, a w przypadku np. wyjazdu za granicę kopię kontraktu z pracodawcą lub kopię biletu lotniczego/autokarowego, kopię rachunków za przejazd autostradą, itd.

Podobne tematy:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (8 votes, average: 4,63 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze

1 komentarz w “Wzór pisma do sądu o niemożności stawienia się na rozprawie”
  1. Witam, dostałem wezwanie do stawienia się na rozprawę sądową i udzielenie odpowiedzi na pozew w sprawie wydania nakazu zapłaty, czy jeśli zgadzam się z pozwem, to też muszę pojawić się rozprawie?

Comments are closed.