Wycofanie wniosku z sądu rodzinnego WZÓR

wycofanie-wniosku-z-sadu-rodzinnego-wzor-pdf-doc-wordWycofanie wniosku z sądu rodzinnego to nic innego, jak cofnięcie pozwu. Powoda obowiązują zatem takie same zasady. Pozew można wycofać w części lub w całości. W większości przypadków powód nie potrzebuje do tego również zgody pozwanego. Jak napisać wniosek o wycofanie wniosku z sądu rodzinnego? aby ułatwić Ci sporządzenie przede wszystkim skutecznego pisma, przygotowaliśmy gotowy do pobrania wzór wniosku, który pobierzesz w dalszej części artykułu!

Czy można wycofać sprawę w sądzie?

waznePrzepisy mówią jasno, że wycofanie wniosku z sądu rodzinnego jest możliwe nawet bez zezwolenia osoby pozwanej aż do czasu rozpoczęcia rozprawy, a jeśli cofnięcie pozwu wiąże się ze zrzeczeniem się roszczenia, to aż do czasu wydania wyroku.

Należy wiedzieć, że cofnięcie wniosku nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wytoczeniem powództwa. Powód może zostać zobligowany do zwrotu kosztów na żądanie pozwanego, o ile sąd wcześniej nie orzekł już o obowiązku ich uiszczenia przez osobę pozwaną.

Warto zauważyć przy tym, że wycofanie wniosku z sądu rodzinnego będzie niemożliwe, gdy sąd uzna, że okoliczności sprawy wskazują, iż cofnięcie pozwu jest sprzeczne z prawem lub z zasadami współżycia społecznego, a także zmierza do obejścia prawa. Gotowy do pobrania wzór wniosku pobierzesz poniżej:

Wycofanie wniosku z sądu rodzinnego wzór

Wycofanie-wniosku-z-sądu-rodzinnego-wzór-doc-pdf

Wycofanie wniosku z sądu rodzinnego wzór

Jakie są przyczyny wycofania wniosku z sądu rodzinnego?

wazneWniosek o wycofanie sprawy sądowej składany jest najczęściej w przypadku, kiedy dłużnik spłaca należności wierzycielowi, co sprawia, że powód nie może domagać się już wydania przez sąd wyroku nakazującego zapłatę.

Jest to przykład sytuacji, gdy cofnięcie pozwu stanowi wręcz obowiązek powoda.

Zdarza się również, że wycofanie wniosku z sądu rodzinnego spowodowane jest niespodziewanym obrotem spraw. Kiedy powód dochodzi do wniosku, że nie ma szans wygrać w sądzie i woli nie narażać się na konieczność pokrycia dodatkowych kosztów, zwyczajnie rezygnuje z rozprawy poprzez wycofanie pozwu.

Niekiedy cofnięcie wniosku z sądu rodzinnego bywa efektem ugody zawartej pomiędzy stronami.

Do takiej ugody sędziowie namawiają zwykle powoda i pozwanego podczas pierwszej rozprawy. W takim przypadku konieczne jest jednak rozliczenie kosztów procesu. Powód wycofujący pozew działa na korzyść pozwanego, dlatego sprawiedliwym działaniem jest obciążenie go kosztami procesu.

Jak wycofać wniosek z sądu rodzinnego?

wazneAby wycofać wniosek z sądu rodzinnego, należy złożyć wniosek o cofnięcie pozwu. Pismo do sądu rodzinnego powinno zawierać informację dotyczącą tego, czy cofamy pozew w całości, czy w części. Jeśli sąd uzna wycofanie pozwu za dopuszczalne, umorzy postępowanie sądowe. Pozew można cofnąć przy pomocy pisma procesowego skierowanego do sądu.

Wniosek wycofany w części może dotyczyć na przykład wycofania roszczeń dotyczących części należności głównej. W takim przypadku sąd umorzy postępowanie cofniętej części, lecz prowadzi je dalej dla pozostałej części należności.

Istnieje także możliwość cofnięcia wniosku dotyczącego należności głównej, lecz podtrzymania żądania zasądzenia odsetek od całej należności. Taka sytuacja ma miejsce w przypadku, kiedy dłużnik zapłaci wierzycielowi należność główną, lecz odmówi zapłaty odsetek.

Kiedy na wycofanie wniosku do sądu potrzebna jest zgoda pozwanego?

wazneW zależności od okoliczności powód może potrzebować zgody pozwanego, aby wycofać swój wniosek z sądu rodzinnego. Ma na to wpływ przede wszystkim termin wycofania pozwu.

Jeśli:

  • nie doszło do rozpoczęcia pierwszej rozprawy – powód nie potrzebuje zgody pozwanego na cofnięcie pozwu, nie musi także zrzekać się roszczenia,
  • doszło do rozpoczęcia pierwszej rozprawy – powód potrzebuje zgody pozwanego jeśli chce cofnąć pozew bez zrzeczenia się roszczenia, a jeżeli wycofuje wniosek ze zrzeczeniem się roszczenia, nie musi uzyskiwać zgody pozwanego.

Chwila wycofania pozwu ma wpływ również na koszty związane z taką czynnością. Jeśli wniosek zostanie wycofany, zanim sąd wyśle pozwanemu odpis pozwu, to osoba, która złożyła pozew, odzyska całą opłatę od pozwu.

Natomiast w sytuacji, kiedy wniosek zostanie wycofany po przesłaniu odpisu pozwu, ale przed rozpoczęciem posiedzenia, to sąd zwróci osobie składającej pozew połowę opłaty od pozwu.

Skutki cofnięcia pozwu

wazneWycofany wniosek z sądu rodzinnego nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wytoczeniem powództwa. Oznacza to, że nie spowoduje na przykład przerwania biegu terminu przedawnienia.

Jeśli pozew zostanie wycofany poza rozprawą, przewodniczący odwoła wyznaczony termin rozprawy i zawiadomi o cofnięciu pozwu osobę pozwaną. Pozwany może wtedy złożyć do sądu wniosek o przyznanie mu kosztów procesu. Ma na to 2 tygodnie, licząc od dnia, w którym dowiedział się o wycofaniu wniosku.

Koszty procesu ponosi co do zasady strona, która przegrywa.

Jednak w przypadku wycofania pozwu, za stronę przegrywającą sprawę uznaje się powoda. Co więcej, przeciwnik ma prawo żądać zwrotu poniesionych w związku z procesem kosztów (na przykład wynagrodzenia dla adwokata).

Warto wiedzieć, że w przypadku gdy skuteczność cofnięcia pozwu uzależniona jest od uzyskania zgody pozwanego, to osoba pozwana ma 14 dni na wyrażenie sprzeciwu (licząc od dnia, w którym otrzymała zawiadomienie). Jeśli nie udzieli odpowiedzi, uznaje się, że wyraziła zgodę na wycofanie pozwu.

Podstawa prawna:

Art. 203. – [Cofnięcie pozwu] – Kodeks postępowania cywilnego.

§ 1. Pozew może być cofnięty bez zezwolenia pozwanego aż do rozpoczęcia rozprawy, a jeżeli z cofnięciem połączone jest zrzeczenie się roszczenia – aż do wydania wyroku.

§ 2. Pozew cofnięty nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wytoczeniem powództwa. Na żądanie pozwanego powód zwraca mu koszty, jeżeli sąd już przedtem nie orzekł prawomocnie o obowiązku ich uiszczenia przez pozwanego.

§ 3. W razie cofnięcia pozwu poza rozprawą przewodniczący odwołuje wyznaczoną rozprawę i o cofnięciu zawiadamia pozwanego, który może w terminie dwutygodniowym złożyć sądowi wniosek o przyznanie kosztów. Gdy skuteczność cofnięcia pozwu zależy od zgody pozwanego, niezłożenie przez niego oświadczenia w tym przedmiocie w powyższym terminie uważa się za wyrażenie zgody.

§ 4. Sąd może uznać za niedopuszczalne cofnięcie pozwu, zrzeczenie się lub ograniczenie roszczenia tylko wtedy, gdy okoliczności sprawy wskazują, że wymienione czynności są sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierzają do obejścia prawa.

Podobne tematy:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze