Wycofanie pozwu rozwodowego WZÓR + omówienie!

Wycofanie pozwu w sprawie o rozwód jest możliwe aż do momentu uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. Niemniej, aby cofnięcie pozwu było prawnie skuteczne, powód zobowiązany jest dopełnić odpowiednich formalności i użyć właściwych argumentów.

Wstęp

wycofanie-pozwu-rozwodowego-wzorSprawdź, jak wycofać pozew o rozwód. Dowiedz się również, jak prawidłowo uzasadnić wniosek o umorzenie sprawy rozwodowej oraz pobierz przygotowany przez prawnika wzór wniosku o wycofanie pozwu rozwodowego:

Wycofanie pozwu rozwodowego wzór

wycofanie-pozwu-rozwodowego-wzor

Wycofanie pozwu rozwodowego – wzór

Czy można cofnąć pozew o rozwód?

Złożenie pozwu rozwodowego nie musi wiązać się z rozwiązaniem przez sąd małżeństwa. W toku sprawy małżonkowie mogą bowiem dojść do porozumienia i jeśli zechcą ratować małżeństwo, postępowanie w sprawie może zostać umorzone na wniosek powoda/ewentualnie za zgodą strony pozwanej.

Wniosek o umorzenie postępowanie rozwodowego może zostać złożony na piśmie lub na rozprawie ustnie do protokołu.

Wycofanie pozwu rozwodowego jest możliwe zarówno zaraz po złożeniu pozwu, jak i po wydaniu przez sąd wyroku rozwodowego, jednak przed jego uprawomocnieniem się.

W tym przypadku należy pamiętać o terminach, których nie da się przywrócić – aby nie doszło do uprawomocnienia się wyroku rozwodowego oświadczenie o wycofaniu pozwu, należy złożyć w terminie 14 dni od doręczenia jego odpisu wraz z uzasadnieniem lub w terminie trzech tygodni od daty ogłoszenia wyroku, jeśli żaden z małżonków nie wnosił o uzasadnienie wyroku.

Kiedy można wycofać pozew rozwodowy?

Cofnięcie pozwu o rozwód jest rezygnacją strony powodowej z rozwodu. Przy czym, aby sprawa została zakończona, sąd I instancji musi wydać postanowienie o umorzeniu postępowania przy zastosowaniu przepisów art. 203 kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym:

1. Pozew może być cofnięty bez zezwolenia pozwanego aż do rozpoczęcia rozprawy, a jeżeli z cofnięciem połączone jest zrzeczenie się roszczenia – aż do wydania wyroku.

2. Pozew cofnięty nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wytoczeniem powództwa. Na żądanie pozwanego powód zwraca mu koszty, jeżeli sąd już przedtem nie orzekł prawomocnie o obowiązku ich uiszczenia przez pozwanego.

3. W razie cofnięcia pozwu poza rozprawą przewodniczący odwołuje wyznaczoną rozprawę i o cofnięciu zawiadamia pozwanego, który może w terminie dwutygodniowym złożyć sądowi wniosek o przyznanie kosztów. Gdy skuteczność cofnięcia pozwu zależy od zgody pozwanego, niezłożenie przez niego oświadczenia w tym przedmiocie w powyższym terminie uważa się za wyrażenie zgody.

4. Sąd może uznać za niedopuszczalne cofnięcie pozwu, zrzeczenie się lub ograniczenie roszczenia tylko wtedy, gdy okoliczności sprawy wskazują, że wymienione czynności są sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierzają do obejścia prawa.

Z uwagi na powyższe, w zależności od etapu postępowania cofnięcie pozwu rozwodowego powinno zostać poprzedzone wzajemnymi ustaleniami stron postępowania.

 

Okoliczność ta jest istotna, bowiem o ile zgoda drugiego małżonka na cofnięcie pozwu nie jest potrzebna do czasu rozpoczęcia rozprawy, to po jej wyznaczeniu na cofnięcie pozwu wyrazić musi zgodę pozwany małżonek.

Na zaawansowanym etapie sprawy rozwodowej sąd zobowiąże małżonka pozwanego do złożenia oświadczenia, czy wyraża zgodę na cofnięcie pozwu. Jeżeli nie wyrazi on zgody, sprawa rozwodowa toczyć będzie się dalej.

Natomiast po uzyskaniu zgody na cofnięcie pozwu sąd wyda postanowienie o umorzeniu postępowanie lub oddaleniu wniosku, chyba że oświadczenie jest sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa.

Jak uzasadnić cofnięcie pozwu o rozwód?

Wycofanie pozwu może zostać dokonane przed rozprawą lub w jej toku. Jeśli rozprawa nie została jeszcze wyznaczona, powód powinien przygotować i złożyć w sądzie odpowiednie pismo (w dwóch egzemplarzach – jeden dla sądu, a drugi dla drugiej strony pozwanej).

Oświadczenie o cofnięciu pozwu powinno przybrać formę pisma urzędowego/sądowego, dlatego w jego treści oprócz oznaczenia sądu, stron postępowania, sygnatury akt sprawy (jeśli została nadana), należy zawrzeć odpowiednie uzasadnienie.

Uzasadnienie cofnięcia pozwu rozwodowego powinno zawierać motywy rezygnacji z rozwodu. Do najczęstszych powodów cofania pozwów rozwodowych należy:

 • pogodzenie się/pojednanie się małżonków
 • podjęcie błędnej/zbyt pochopnej decyzji o rozwodzie
 • podjęcie przez małżonków terapii małżeńskiej
 • wykazanie przez małżonka „winnego” skruchy
 • poprawa postępowania przez małżonka, który przyczynił się do problemów w małżeństwie
 • zakończenie romansu
 • podjęcie odpowiedniej terapii przez małżonka „z problemami”
 • dobro wspólnych dzieci.

Jeśli nie wiesz, jak przygotować oświadczenie o wycofanie rozwodu i w jaki sposób je uzasadnić, pomocnym może okazać się wzór cofnięcia pozwu rozwodowego, który można wygodnie modyfikować pod okoliczności danej sprawy.

 

Na koniec zaznaczę, że oświadczenie o cofnięciu pozwu może zostać złożone łącznie z oświadczeniem/zgodą drugiego małżonka na umorzenie postępowanie w sprawie rozwodowej – oba pisma mogą zostać wysłane do sądu w jednym liście.

Takie rozwiązanie może znacznie przyspieszyć zakończenie sprawy rozwodowej poprzez jej umorzenie.

Jeśli masz jakieś pytania w tym temacie, zadaj je w specjalnym wątku na forum: Jak napisać wycofanie pozwu o rozwód wzór pisma

Podsumowanie

 • Cofnięcie pozwu umożliwia art. 203 Kodeksu Postępowania Cywilnego. Czynność taka polega na złożeniu przez powoda do sądu oświadczenia o cofnięciu pozwu wraz z uzasadnieniem.
 • Jeśli rozprawa rozwodowa jeszcze się nie odbyła, to można cofnąć pozew bez zgody pozwanego małżonka. Jeśli natomiast sprawa już się odbyła, to zgoda pozwanego małżonka będzie niezbędna.
 • Pozew można cofnąć także po wydaniu wyroku przez sąd I instancji, jednak musi się to odbyć w terminie do 14 dni od doręczenia wyroku z uzasadnieniem (bądź w terminie 3 tygodni od ogłoszenia wyroku, jeśli żadna ze stron nie wniosła wniosku do sądu o uzasadnienie wyroku).
 • W przypadku gdy pozwany w odpowiedzi na pozew rozwodowy definitywnie zażąda rozwodu, to sąd I instancji niestety nie będzie mógł uwzględnić wniosku o cofnięcie pozwu rozwodowego i przeprowadzi postępowanie rozwodowe (źródło: uchwała Sądu Najwyższego z dnia 23.11.1983 r., sygn. akt III CZP 59/83).
 • Jeśli możliwość cofnięcia pozwu zależeć będzie od zgody małżonka, sąd w toku sprawy wyśle mu pismo, w którym powód żąda wycofania pozwu rozwodowego i zapyta małżonka zgodę.
 • Czy cofnięcie pozwu coś kosztuje? nie! sąd z urzędu zwraca stronie całą uiszczoną opłatę od pozwu rozwodowego.

 

Podobne tematy:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (6 votes, average: 4,83 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze

4 komentarzy w “Wycofanie pozwu rozwodowego WZÓR + omówienie!”
 1. Naprawdę ciekawy artykuł, jestem właśnie w podobne sytuacji. Chciałabym się upewnić: że jeśli żona złoży pozew o rozwód do sądu i chciałaby go skutecznie cofnąć, a mąż w odpowiedzi na pozew również żąda rozwiązania małżeństwa przez rozwód, to wtedy mój wniosek o cofnięcie rozwodu będzie bezskuteczny tak? i wtedy potrzebna jest zgoda męża dotycząca wycofania pozwu rozwodowego? chcę się rozwieść, mąż też chce rozwodu ale zawsze tylko o tym rozmawialiśmy, nie wiem czy nie zmienimy zdania na którymś etapie postępowania gdy zacznie się sprawa rozwodowa…

 2. Warto dodać, że jeżeli pozew cofnięto w I instancji to sąd zwróci całą opłatę od pozwu, a jeśli pozew cofnięto w II instancji to sąd zwróci tylko połowę opłaty.

 3. Agnieszka W.

  W piśmie koniecznie należy podać sygnaturę sprawy jeśli ta została już nadana!

Comments are closed.