Wniosek o uzasadnienie wyroku – WZÓR + omówienie krok po kroku

Wniosek o uzasadnienie wyroku daje możliwość złożenia skutecznej apelacji. Sprawdź, jak i kiedy złożyć wniosek o uzasadnienie orzeczenia oraz dowiedz się, kiedy uiścić stosowną opłatę.

Ponadto w poniższym poradniku możesz pobrać gotowy wzór wniosku o uzasadnienie wyroku.

Wniosek o uzasadnienie wyroku w sprawach cywilnych

Sąd wydając rozstrzygnięcie na rozprawie ustnie, przedstawia motywy orzeczenia. Jednakże strona nieobecna na rozprawie ma prawo złożyć wniosek o uzasadnienie wyroku. Takie samo prawo przysługuje stronie/uczestnikowi postępowania jeśli orzeczenie wydano na posiedzeniu niejawnym.

Wniosek o uzasadnienie wyroku wzór

Uzasadnieniu w sprawach cywilnych podlegają nie tylko wyroki i postanowienia kończące postępowanie w sprawie, ale również inne postanowienia – m.in. postanowienie o kosztach, o odmowie udzielenia zwolnienia od opłaty od pozwu/wniosku, czy o odmowie przyznania adwokata z urzędu.

Dla uzyskania możliwości zaskarżenia wydanego orzeczenia na posiedzeniu niejawnym bez uzasadnienia strona zobowiązana jest wcześniej złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia.

Powyższe wynika z regulacji art. 328 kodeksu postępowania cywilnego, który w § 1 stanowi, że:

Pisemne uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony o doręczenie wyroku z uzasadnieniem zgłoszony w terminie tygodnia od dnia ogłoszenia wyroku.

Termin do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku

Termin tygodniowy do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia jest terminem zawitym, co oznacza, że jego uchybienie skutkować będzie odrzuceniem wniosku. Termin tygodniowy liczyć należy jako 7 kolejnych dni, gdzie pierwszym będzie dzień następny po dniu wydania orzeczenia.

W przypadku kiedy wyrok doręcza się z urzędu, termin tygodniowy liczy się od dnia doręczenia wyroku.

Jeśli wyrok doręczono w poniedziałek termin do złożenia wniosku o jego uzasadnienie, upłynie we wtorek następnego tygodnia itd.

Treść wniosku o uzasadnienie wyroku

We wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku/postanowienia oprócz podstawowych informacji tj.

  • sygnatura sprawy
  • dane stron
  • data wydania orzeczenia

wskazać należy czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości wyroku, czy jego części, w szczególności poszczególnych objętych nim rozstrzygnięć.

Strona/uczestnik postępowania może złożyć wniosek o uzasadnienie konkretnej części orzeczenia np. punktu dotyczącego orzeczenia kosztów sądowych, władzy rodzicielskiej, winy w rozpadzie pożycia, dokonanego sposobu podziału majątku itp.

Wysokość opłaty od wniosku o uzasadnienie w sprawach cywilnych

Po ostatniej zmianie przepisów ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych sąd pobiera opłatę stałą od wniosku o doręczenie orzeczenia lub zarządzenia z uzasadnieniem.

Art. 25b niniejszej ustawy stanowi, że:

  1. Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od wniosku o doręczenie orzeczenia albo zarządzenia z uzasadnieniem zgłoszonego w terminie tygodnia od dnia ogłoszenia, albo doręczenia tego orzeczenia, albo zarządzenia.
  2. W przypadku wniesienia środka zaskarżenia opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie orzeczenia albo zarządzenia z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty od środka zaskarżenia. Ewentualna nadwyżka nie podlega zwrotowi.

Sąd odrzuca wniosek niedopuszczalny, czyli taki który nie przysługuje, wniosek spóźniony, czyli złożony po terminie, wniosek nieopłacony lub dotknięty brakami, których nie usunięto mimo wezwania sądu (m.in. dlatego właśnie warto pobrać gotowy wzór wniosku) i mieć ten problem z głowy.

Termin sporządzenia uzasadnienia wyroku w sprawach cywilnych

Zgodnie z zasadą przewidzianą w art. 329 kodeksu postępowania cywilnego pisemne uzasadnienie wyroku sporządza się w terminie dwóch tygodni od dnia wpływu do właściwego sądu wniosku o doręczenie wyroku z uzasadnieniem, a jeżeli wniosek był dotknięty brakami – od dnia usunięcia tych braków.

W przypadku niemożności sporządzenia pisemnego uzasadnienia wyroku w terminie prezes sądu może przedłużyć ten termin na czas oznaczony.

Niestety w wielu przypadkach, w sprawach cywilnych bardziej skomplikowanych na uzasadnienie orzeczenia często trzeba czekać wiele tygodni, a nawet miesięcy.

Wniosek o uzasadnienie wyroku w sprawach karnych

Zgodnie z art. 422 kodeksu postępowania karnego w terminie zawitym 7 dni od daty ogłoszenia wyroku, strona, a w wypadku wyroku warunkowo umarzającego postępowanie, wydanego na posiedzeniu, także pokrzywdzony, mogą złożyć wniosek o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku. Sporządzenie uzasadnienia z urzędu nie zwalnia strony oraz pokrzywdzonego od złożenia wniosku o doręczenie uzasadnienia. Wniosek składa się na piśmie.

Zatem podobnie jak w prawach cywilnych zainteresowany uzyskaniem uzasadnienia wyroku ma jedynie 7 dni na złożenie stosownego wniosku. Jednakże w sprawach karnych wniosek o sporządzenie uzasadnienia jest wolny od opłat.

Zawierać jednak musi wskazanie, czy uzasadnienie dotyczyć ma całości wyroku, czy też niektórych czynów, których popełnienie oskarżyciel zarzucił oskarżonemu, bądź też jedynie rozstrzygnięcia o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu.

Wniosek niepochodzący od oskarżonego powinien również wskazywać tego z oskarżonych, którego dotyczy.

Termin na sporządzenie przez sąd uzasadnienia wyroku w sprawach karnych

Uzasadnienie wyroku w sprawie karnej powinno być sporządzone w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia, a w wypadku sporządzenia uzasadnienia z urzędu – od daty ogłoszenia wyroku.

Niemniej jednak w sprawie zawiłej, w razie niemożności sporządzenia uzasadnienia w terminie, prezes sądu może przedłużyć ten termin na czas oznaczony.

Zaskarżenie orzeczenia po otrzymaniu uzasadnienia

Od daty odebrania uzasadnienia orzeczenia biegnie termin do złożenia apelacji/zażalenia.

W sprawach, w których środkiem zaskarżenia jest apelacja, termin na jej złożenie wynosi 14 daty doręczenia wyroku z uzasadnieniem.

W sprawach, w których środkiem zaskarżenia jest zażalenie strona/uczestnik postępowania ma 7 dni na jego przygotowanie od daty doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem.

Inne przydatne wzory pism:

Wniosek o wydanie wyroku z uzasadnieniem wzór

wniosek-o-wydanie-wyroku-postanowienia-z-uzasadnieniem-wzor-doc-pdf

Wniosek o wydanie wyroku z uzasadnieniem

Warto przeczytać: Wniosek o wydanie wyroku wraz z uzasadnieniem wzór

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze