Odwołanie od kary grzywny za niestawiennictwo w sądzie WZÓR

Jak napisać odwołanie od kary grzywny za niestawiennictwo w sądzie? Kwestie dotyczące karania świadków za niestawiennictwo w sądzie regulują przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego. Zgodnie z nimi, nieusprawiedliwione niestawiennictwo karane jest grzywną.

Wstęp

odwolanie-od-kary-grzywny-za-niestawiennictwo-w-sadzie-wzor-pdf-docNieobecność na rozprawie można więc usprawiedliwić na przykład chorobą, lub zdarzeniem losowym a na otrzymaną karę grzywny złożyć zażalenie. Jak sporządzić zatem takie pismo, które wywoła oczekiwane skutek? aby ułatwić Ci sporządzenie odwołania spełniającego wszystkie formalne wymogi, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór, który pobierzesz poniżej:

Odwołanie od kary grzywny za niestawiennictwo w sądzie wzór

odwolanie-od-kary-grzywny-za-niestawiennictwo-w-sadzie-wzor-pdf-doc

Odwołanie od kary grzywny za niestawiennictwo w sądzie wzór

Co zrobić, kiedy świadek nie może stawić się w sądzie?

Niestawiennictwo w sądzie powinno zostać usprawiedliwione. Świadek może własnymi słowami opisać sądowi przyczynę swojej nieobecności na rozprawie. Powinien dopilnować też, aby usprawiedliwienie wpłynęło do sądu przed wyznaczonym terminem przesłuchania.

Bardzo prawdopodobne jest, że sąd wyznaczy wówczas nowy termin przesłuchania i nie wymierzy świadkowi kary pieniężnej. Jej celem z założenia nie jest w bowiem samo ukaranie świadka, lecz odpowiednie zmotywowanie go do stawienia się w sądzie celem złożenia zeznań.

Co grozi za niestawienie się w sądzie?

Zgodnie z przepisami, niestawienie się w sądzie jako świadek grozi zastosowaniem przez sąd środka dyscyplinującego w formie kary pieniężnej. Zatem w postępowaniu karnym sąd może operować grzywną za niestawiennictwo na rozprawie w kwocie do 3000 zł.

Najczęściej sędziowie stopniują karę, wymierzając na przykład 1000 zł grzywny za pierwsze niestawiennictwo, a 2000 zł za kolejne. Zdarza się jednak, że sąd wymierza karę 3000 zł już przy pierwszej nieobecności, a później ponawia ją przy każdym kolejnym niestawiennictwie.

Co ważne, jeśli grzywny nie zdają rezultatu – niezależnie od wysokości kary pieniężnej – sąd może zarządzić przymusowe doprowadzenie świadka celem jego przesłuchania lub nawet jego aresztowanie.

A jaka grozi kara za niestawienie się w sądzie jako strona? W postępowaniu karnym w razie nieusprawiedliwionego niestawiennictwa oskarżonego przewodniczący zarządza jego natychmiastowe zatrzymanie i doprowadzenie. Może też przerwać w tym celu rozprawę lub ją odroczyć.

Natomiast w razie niestawiennictwa powoda cywilnego sąd pozostawia powództwo cywilne bez rozpoznania, o ile powód nie złożył wniosku o rozpoznanie pomimo jego nieobecności.

Należy wiedzieć, że niestawiennictwo stron (np. w charakterze świadka), ich obrońców lub pełnomocników nie stoi przy tym na przeszkodzie ogłoszeniu wyroku. Nawet jeżeli oskarżony pozbawiony wolności będzie nieobecny przy ogłoszeniu na rozprawie orzeczenia kończącego postępowanie, orzeczenie to zostanie mu doręczone.

Usprawiedliwienie nieobecności w sądzie

Grzywna za niestawiennictwo nie grozi świadkowi, który wcześniej usprawiedliwi swoją nieobecność. Jak czytamy w artykule 274. Kodeksu Postępowania Cywilnego, to za nieusprawiedliwione niestawiennictwo świadka sąd rejonowy skaże świadka karą grzywny, a następnie wzywa go powtórnie i w przypadku ponownego niestawiennictwa każe go na ponowną grzywnę, a dodatkowo może zarządzić jego przymusowe sprowadzenie

Z kolei artykuł 163. KPC odnosi się do wysokości kary – określając ją na kwotę maksymalnie do trzech tysięcy złotych, przy czym kara ta jest uznaniowa, gdyż określono jedynie jej górną granicę. Grzywny za niestawiennictwo ściąga się od świadków w drodze egzekucji sądowej na rzecz Skarbu Państwa.

Możliwe jest jednak usprawiedliwienie nieobecności w sądzie i uchylenie kary pieniężnej. Świadek może uczynić to w ciągu tygodnia od daty doręczenia mu postanowienia skazującego go na grzywnę lub na pierwszym posiedzeniu, na które zostanie wezwany.

Czytamy o tym w treści artykułu 275 K.P.C, zgodnie z którym w razie usprawiedliwienia nieobecności sąd zwolni świadka od grzywny i od przymusowego sprowadzenia.

Jeśli więc świadek wie, że nie będzie mógł stawić się na rozprawie, powinien złożyć wniosek o usprawiedliwienie niestawiennictwa w sądzie przed dniem rozprawy, dołączając do pisma dokument, który poświadczy o niemożności stawiennictwa w oznaczonym terminie.

W sytuacji, kiedy świadek złoży takie usprawiedliwienie później, nie zapobiegnie to wydaniu przez sąd na rozprawie postanowienia o skazaniu świadka na karę grzywny. Nadal może on jednak w terminie jednego tygodnia złożyć wniosek o umorzenie grzywny za niestawiennictwo. Jak go uzasadnić?

W orzecznictwie podkreśla się, że usprawiedliwioną przyczyną nieobecności świadka może być na przykład:

  • choroba (potwierdzona zaświadczeniem wystawionym przez lekarza sądowego),
  • ważny wyjazd służbowy,
  • poważny wypadek losowy.

Jak odwołać się od kary grzywny za niestawiennictwo w sądzie?

Odwołanie od kary grzywny za niestawiennictwo na rozprawie najlepiej jest złożyć równolegle z usprawiedliwieniem swojej nieobecności w sądzie, nawet jeżeli upłynął już 7-dniowy termin na złożenie stosownych wyjaśnień.

Odwołanie, czy inaczej zażalenie na wydane postanowienie sądu zasadne jest między innymi w sytuacji, kiedy wezwanie na rozprawę zostało skierowane na nieprawidłowy adres.

Sporządzając takie pismo, należy zakwestionować podstawy wymierzenia kary grzywny. Dokument najłatwiej jest przygotować w oparciu o wzór odwołania od kary grzywny za niestawiennictwo w sądzie.

Warto pamiętać, że o usprawiedliwieniu nieobecności świadka decyduje sąd, który wymierzył karę pieniężną. Zażalenie rozpatruje natomiast sąd wyższego rzędu. Jeśli złożone równolegle z zażaleniem usprawiedliwienie zostanie uznane, to zażalenie stanie się bezprzedmiotowe.

Jak egzekwowana jest kara porządkowa za niestawiennictwo w sądzie?

Jeśli świadek zostanie ukarany grzywną za niestawiennictwo, sąd wezwie go do dobrowolnego zapłacenia kary porządkowej w terminie 30 dni. Brak uiszczenia takiej kary porządkowej w wyznaczonym terminie, spowoduje skierowanie kary porządkowej do egzekucji.

Pieniężnej kary porządkowej, którą sąd wymierza świadkowi za niestawiennictwo, nie można zamienić na prace społeczne ani na areszt. Jednocześnie, brak zapłaty nie wyklucza zastosowania kary aresztu, jeśli mimo wymierzenia kary porządkowej, świadek nie stawi się na kolejnej rozprawie, w wyznaczonym przez sąd terminie celem przesłuchania.

Areszt nie zastępuje w tym przypadku kary porządkowej, dlatego ta będzie w dalszym ciągu ściągana przez komornika. Możliwe jest jedynie rozłożenie jej na raty.

Jeśli chodzi o umorzenie kary porządkowej za niestawiennictwo w sądzie, to może mieć ono miejsce po tym, jak sąd stwierdzi, że nie jest możliwe ściągnięcie takiej kary w drodze egzekucji. Postępowanie wykonawcze umarza się natomiast po 3 latach od dnia, w którym należało uiścić karę porządkową.

Podsumowanie

Na świadku ciążą różne prawa i obowiązki, w kontekście praw, świadek ma możliwość odmowy odpowiedzi na zadane pytanie, jaki i nawet prawo do odmowy składania zaznań w określonych ustawowo sytuacjach.

Na świadku ciążą również procesowe obowiązki, którym najważniejszym z nich jest stawiennictwo na rozprawie, na którą świadek został wezwany.

W przypadku niestawiennictwa pisemne usprawiedliwienie oraz prośbę o uchylenie kary należy złożyć w ciągu 7 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia o jej nałożeniu, gdyż kodeks przewiduje grzywnę do 3 000 zł.

*Postanowienie o ukaraniu świadka grzywną sąd wysyła na adres domowy świadka.

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze