Odmowa składania zeznań WZÓR

Forum prawneKategoria: Wzór pismaOdmowa składania zeznań WZÓR
Karina D. zapytał 3 lata temu

Witam, czy mam prawo odmowy składania zeznań jeśli w sprawę zaangażowano mnie wbrew mojej woli, a stronami sporu są moja mama i moja siostra? jeśli tak, to jak złożyć oświadczenie o odmowie zeznań? czy mogę zrobić to pisemnie i wysłać pismo do sądu? trochę czytałam i zgodnie z art. 182 § 1 k.p.k.

Osoba najbliższa dla oskarżonego może odmówić zeznań

oraz: art. 186 § 1 k.p.k.

Osoba uprawniona do odmowy złożenia zeznań albo zwolniona na podstawie art. 185 zwolnienie od złożenia zeznania lub udzielenia odpowiedzi może oświadczyć, że chce z tego prawa skorzystać, nie później jednak niż przed rozpoczęciem pierwszego zeznania w postępowaniu sądowym; poprzednio złożone zeznanie tej osoby nie może wówczas służyć za dowód ani być odtworzone.

i jeszcze to: [Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 października 2006 r. I KZP 22/06]

Jestem osobą bliską dla powoda i dla pozwanej, czy odmowa składania zeznań w moim przypadku będzie uzasadniona?

5 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 3 lata temu

Witam serdecznie,

oczywiście jako siostra i córka stron postępowania karnego – oskarżonej i pokrzywdzonej masz prawo złożyć oświadczenie o odmowie składania zeznań, wzór oświadczenia pobierzesz poniżej:

Odmowa składania zeznań wzór pisma


Powyższe uprawnienie wynika z przepisu art. 182 kodeksu postępowania karnego, zgodnie z którym:

1.Osoba najbliższa dla oskarżonego może odmówić zeznań.

2.Prawo odmowy zeznań trwa mimo ustania małżeństwa lub przysposobienia.

3.Prawo odmowy zeznań przysługuje także świadkowi, który w innej toczącej się sprawie jest oskarżony o współudział w przestępstwie objętym postępowaniem.

Zadałaś również pytanie – w jaki sposób złożyć oświadczenie o odmowie składania zeznań. Otóż osoba wezwana przez sąd na termin rozprawy w charakterze świadka musi wywiązać się z nałożonego zobowiązania, w przeciwnym razie sąd może nałożyć na nią karę grzywny lub wydać zarządzenie o przymusowym doprowadzeniu świadka przez policję.

Obowiązek stawienia się w wyznaczonym terminie wynika z przepisu art. 177 kpk w brzmieniu:

1. Każda osoba wezwana w charakterze świadka ma obowiązek stawić się i złożyć zeznania.

1a. Przesłuchanie świadka może nastąpić przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie tej czynności na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku. W postępowaniu przed sądem w czynności w miejscu przebywania świadka bierze udział referendarz sądowy, asystent sędziego lub urzędnik zatrudniony w sądzie, w którego okręgu świadek przebywa.

1b. W miejscu przebywania świadka przesłuchiwanego w sposób określony w § 1a, zamiast osób wskazanych w tym przepisie, może być obecny:

1)funkcjonariusz Służby Więziennej – jeżeli świadek przebywa w zakładzie karnym lub areszcie śledczym;

2)urzędnik konsularny – jeżeli świadek będący obywatelem polskim przebywa za granicą.

2. Świadka, który nie może się stawić na wezwanie z powodu choroby, kalectwa lub innej niedającej się pokonać przeszkody, można przesłuchać w miejscu jego pobytu.

Zgodnie z powyższym, należy stawić się na wezwanie sąd  i dopiero kiedy sąd przystąpi do przesłuchania i pouczy Cię o prawie odmowy składania zeznań, będziesz mogła złożyć oświadczenie, że korzystasz z przywileju z art. 182 kpk.

Wniosek o odmowie składania zeznań nie trzeba w żaden sposób uzasadniać, bowiem sąd jeszcze przed przesłuchaniem potwierdzi Twoje dane oraz więzi, jakie łączą Cię z oskarżoną i pokrzywdzoną. Ustaliwszy, że jedna to matka, a druga siostra sąd będzie zobligowany przyjść Twoje oświadczenie.

Weronika T. odpowiedział 2 lata temu

Czy mogę złożyć oświadczenie o odmowie składania zeznań na piśmie jeśli jeśli nie jestem żoną? tylko konkubiną? mój konkubent ma sprawę o pobicie, ja widziałam zajście z daleka. Osoba która została pobita przez mojego konkubenta, widziała mnie i wezwała na świadka w sprawie.

Ja jednak nie chcę brać udziału w tej sprawie i nie chcę składać żadnych zeznań, bo sprawa jest dość skomplikowana. Wiem, że art. 182 kodeksu postępowania karnego mówi, że osoba najbliższa dla oskarżonego może odmówić zeznań, ale czy konkubent jest osobą najbliższą w świetle prawa? czy to chodzi o małżonków?

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 2 lata temu

Witam serdecznie,

zgodnie z przepisami kodeksu karnego oraz utrwaloną już praktyką orzeczniczą partner/konkubent/konkubina to osoby najbliższe, dlatego mogą skorzystać z prawa odmowy zeznań w charakterze świadka.

Jeśli więc jesteś w związku faktycznym z oskarżonym i nie chcesz zeznawać przeciwko niemu, masz ustawowe prawo złożenia oświadczenia o odmowie składania zeznań, powołując się na regulację art. 115 kodeksu karnego, w brzmieniu:

§ 1. Osobą najbliższą jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.

Niemniej musisz mieć świadomość, że oświadczenie o odmowie składania zeznań złożone na piśmie nie będzie miało żadnej mocy prawnej. Dla ważności oświadczenia musi ono zostać złożone ustnie przed sądem lub organem prowadzącym postępowanie po potwierdzeniu personaliów świadka, a następnie wciągnięte do protokołu.

Dodam, że obowiązkiem świadka jest stawienie się na rozprawie w wyznaczonym przez sąd terminie,  inaczej naraża się on na karę grzywny i doprowadzenie przez Policję.

Jeśli więc nie chcesz składać zeznań w sprawie przeciwko partnerowi, musisz stawić się w wyznaczonym terminie i dopiero gdy prowadzący przystąpi do przesłuchania, wówczas będziesz mogła oświadczyć, że jako konkubina oskarżonego odmawiasz składania zeznań.

ddw23 odpowiedział 2 lata temu

Dzień dobry, jak napisać odmowę składania wyjaśnień / zeznań? w dniu 7.12.2021 zostałam spisana w sklepie sieci Gama za brak maseczki. Oczywiście byłam całkowicie zdrowa. Odmówiłam założenia czegokolwiek na twarz, tajniak/policjant próbował mnie nakłonić do zakupu maski i nałożenia jej. Ja cały czas odmawiałam. Nie chciał wlepić mi mandatu, tylko od razu powiedział, że zostanę wezwana na komisariat.

Wezwanie było na 10.01. Zadzwoniłam, że nie mogę przyjść i pan mi powiedział, że mogę złożyć wyjaśnienie pisemnie bądź pisemnie odmówić składania zeznań.

Zostałam wezwana w roli świadka w sprawie wykroczenia art.116 paragraf 1a. Moje pytanie jak napisać odmowę składania wyjaśnień / zeznań?

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 2 lata temu

Witam serdecznie,

w Twoim przypadku sprawa wygląda jasno – jesteś świadkiem w sprawie która bezpośrednio dotyczy Twojej osoby.

Twoje wyjaśnienia mogą więc pomóc Policji pociągnąć Cię do ewentualnej odpowiedzialności karnej z art. 116§ 1 kodeksu wykroczeń. Nie chcąc składać wyjaśnień które będą działać na Twoją niekorzyść, masz prawo złożyć oświadczenie o ich odmowie.

Oświadczenie o odmowie składania zeznań/wyjaśnień może zostać złożone w trakcie przesłuchania, czyli ustanie do protokołu lub na piśmie. Ty wybrałaś tę drugą możliwość, dlatego Twoim obowiązkiem będzie przygotowanie i doręczenie organom ścigania odpowiedniego dokumentu.

W tym miejscu wyjaśnię, że oświadczenie o odmowie składania wyjaśnień powinno zawierać elementy pisma urzędowego. W jego treści musisz więc umieścić swoje dane, adres, sygnaturę postępowania. Następnie musisz złożyć krótkie oświadczenie.

Tak przygotowane pismo należy własnoręcznie podpisać i złożyć we właściwym komisariacie policji za potwierdzeniem odbioru na drugim egzemplarzu lub przesłać listem poleconym.

Aby ułatwić Ci przygotowanie takiego pisma, sporządziliśmy gotowy do pobrania wzór odmowy składania zeznać, który pobierzesz poniżej:

Podobne: