Odmowa składania zeznań WZÓR

Kategoria: Wzór pismaOdmowa składania zeznań WZÓR
Karina D. zapytał 2 miesiące temu

Witam, czy mam prawo odmowy składania zeznań jeśli w sprawę zaangażowano mnie wbrew mojej woli, a stronami sporu są moja mama i moja siostra? jeśli tak, to jak złożyć oświadczenie o odmowie zeznań? czy mogę zrobić to pisemnie i wysłać pismo do sądu? trochę czytałam i zgodnie z art. 182 § 1 k.p.k.

Osoba najbliższa dla oskarżonego może odmówić zeznań

oraz: art. 186 § 1 k.p.k.

Osoba uprawniona do odmowy złożenia zeznań albo zwolniona na podstawie art. 185 zwolnienie od złożenia zeznania lub udzielenia odpowiedzi może oświadczyć, że chce z tego prawa skorzystać, nie później jednak niż przed rozpoczęciem pierwszego zeznania w postępowaniu sądowym; poprzednio złożone zeznanie tej osoby nie może wówczas służyć za dowód ani być odtworzone.

i jeszcze to: [Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 października 2006 r. I KZP 22/06]

Jestem osobą bliską dla powoda i dla pozwanej, czy odmowa składania zeznań w moim przypadku będzie uzasadniona?

1 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 2 miesiące temu

Witam serdecznie,

oczywiście jako siostra i córka stron postępowania karnego – oskarżonej i pokrzywdzonej masz prawo złożyć oświadczenie o odmowie składania zeznań, wzór oświadczenia pobierzesz poniżej:

Odmowa składania zeznań wzór pisma


Powyższe uprawnienie wynika z przepisu art. 182 kodeksu postępowania karnego, zgodnie z którym:

1.Osoba najbliższa dla oskarżonego może odmówić zeznań.

2.Prawo odmowy zeznań trwa mimo ustania małżeństwa lub przysposobienia.

3.Prawo odmowy zeznań przysługuje także świadkowi, który w innej toczącej się sprawie jest oskarżony o współudział w przestępstwie objętym postępowaniem.

Zadałaś również pytanie – w jaki sposób złożyć oświadczenie o odmowie składania zeznań. Otóż osoba wezwana przez sąd na termin rozprawy w charakterze świadka musi wywiązać się z nałożonego zobowiązania, w przeciwnym razie sąd może nałożyć na nią karę grzywny lub wydać zarządzenie o przymusowym doprowadzeniu świadka przez policję.

Obowiązek stawienia się w wyznaczonym terminie wynika z przepisu art. 177 kpk w brzmieniu:

1. Każda osoba wezwana w charakterze świadka ma obowiązek stawić się i złożyć zeznania.

1a. Przesłuchanie świadka może nastąpić przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie tej czynności na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku. W postępowaniu przed sądem w czynności w miejscu przebywania świadka bierze udział referendarz sądowy, asystent sędziego lub urzędnik zatrudniony w sądzie, w którego okręgu świadek przebywa.

1b. W miejscu przebywania świadka przesłuchiwanego w sposób określony w § 1a, zamiast osób wskazanych w tym przepisie, może być obecny:

1)funkcjonariusz Służby Więziennej – jeżeli świadek przebywa w zakładzie karnym lub areszcie śledczym;

2)urzędnik konsularny – jeżeli świadek będący obywatelem polskim przebywa za granicą.

2. Świadka, który nie może się stawić na wezwanie z powodu choroby, kalectwa lub innej niedającej się pokonać przeszkody, można przesłuchać w miejscu jego pobytu.

Zgodnie z powyższym, należy stawić się na wezwanie sąd  i dopiero kiedy sąd przystąpi do przesłuchania i pouczy Cię o prawie odmowy składania zeznań, będziesz mogła złożyć oświadczenie, że korzystasz z przywileju z art. 182 kpk.

Wniosek o odmowie składania zeznań nie trzeba w żaden sposób uzasadniać, bowiem sąd jeszcze przed przesłuchaniem potwierdzi Twoje dane oraz więzi, jakie łączą Cię z oskarżoną i pokrzywdzoną. Ustaliwszy, że jedna to matka, a druga siostra sąd będzie zobligowany przyjść Twoje oświadczenie.

Twoja odpowiedź