Pismo do prokuratury o udostępnienie akt WZÓR

Jak napisać pismo do prokuratury o udostępnienie akt? w trakcie postępowania przygotowawczego strony nie mają swobodnego dostępu do akt sprawy. Dotyczy to zwłaszcza podejrzanego, który chcąc uzyskać do nich dostęp, powinien zwrócić się z wnioskiem do prowadzącego postępowanie o udostępnienie akt.

Wstęp

pismo-do-prokuratury-o-udostepnienie-akt-wzor-pdf-docZ reguły zgoda na wgląd w akta jest wydawana, ale można spotkać się także z odmową, jeśli zachodzi taka potrzeba, czyli w celu zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania. W przypadku odmowy na wniosek o wgląd do akt w prokuraturze stronom przysługuje zażalenie. Aby ułatwić Ci przygotowanie pisma do prokuratury, w którym poprosisz o udostępnienie akt sprawy, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór, który pobierzesz poniżej:

Pismo do prokuratury o udostępnienie akt wzór

pismo-do-prokuratury-o-udostepnienie-akt-wzor-pdf-doc

Pismo do prokuratury o udostępnienie akt wzór

Kto może wnioskować do prokuratury o udostępnienie akt sprawy?

Pismo do prokuratury o udostępnienie akt mogą złożyć strony postępowania, ich obrońcy i pełnomocnicy. Jak czytamy w artykule 156. Kodeks postępowania karnego:

Stronom, podmiotowi określonemu w art. 416 KPK, obrońcom, pełnomocnikom i przedstawicielom ustawowym udostępnia się akta sprawy sądowej i daje możność sporządzenia z nich odpisów. Za zgodą prezesa sądu akta te mogą być udostępnione również innym osobom.

Warto wiedzieć również, że wniosek o udostępnienie akt można złożyć na każdym etapie postępowania.

Kto decyduje o udostępnieniu akt sprawy?

Udostępnienie akt sprawy stronom postępowania przygotowawczego, przedstawicielom czy obrońcom wynika z zasady jawności wewnętrznej postępowania przygotowawczego.

Na tym etapie udostępnienie akt sprawy wymaga uzyskania zgody prowadzącego postępowanie przygotowawcze, czyli prokuratora.

Wniosek do prokuratury o wgląd do akt sprawy może zostać odrzucony, jeśli przemawia za tym ważny interes postępowania.

Jak zareagować na odmowę udostępnienia akt? wnioskodawcy przysługuje zażalenie do prokuratora bezpośrednio przełożonego, czyli do prokuratora rejonowego lub okręgowego.

 

Odmowa udostępnienia akt sprawy pokrzywdzonemu

Jeżeli pismo do prokuratury o wgląd do akt sprawy spotka się z odmową, pokrzywdzony powinien zostać poinformowany o możliwości udostępnienia akt w późniejszym terminie.

W momencie powiadomienia obrońcy lub podejrzanego o terminie końcowego zaznajomienia się z materiałami postępowania przygotowawczego, zarówno pokrzywdzonemu, jak i jego przedstawicielowi ustawowemu czy pełnomocnikowi nie można odmówić udostępnienia akt, sporządzania odpisów lub kopii, a także wydania kopii lub odpisów.

Co więcej, za zgodą prokuratora akta w toku postępowania przygotowawczego można udostępnić także innym osobom.

Kiedy prokurator może odmówić dostępu do akt podejrzanemu?

Istnieją okoliczności, w których prokurator ma prawo odmówić zgody na udostępnienie – w części lub w całości – akt śledztwa podejrzanemu i jego obrońcy.

Chodzi tu o sytuacje, gdy zachodzi uzasadniona obawa, że:

 • narazi to na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia pokrzywdzonego lub innego uczestnika postępowania,
 • zagrozi zniszczeniem lub ukryciem dowodów,
 • zagrozi stworzeniem dowodów fałszywych,
 • zagrozi uniemożliwieniem ustalenia i ujęcia współsprawcy czynu zarzucanego podejrzanemu lub sprawców innych czynów ujawnionych w trakcie postępowania,
 • zagrozi ujawnieniem prowadzonych czynności operacyjno-rozpoznawczych,
 • zagrozi utrudnieniem postępowania przygotowawczego w inny sposób.

W przypadku złożenia wniosku o zastosowanie albo przedłużenie tymczasowego aresztowania w toku postępowania przygotowawczego podejrzanemu i jego obrońcy udostępnia się akta sprawy w części zawierającej treść dowodów dołączonych do wniosku, poza dowodami z zeznań świadków.

 

Jak sporządzić wniosek do prokuratury o udostępnienie akt sprawy?

Ponieważ wniosek do prokuratury to pismo o oficjalnym charakterze, sporządzając je, warto wykorzystać przygotowany przez nas gotowy wzór pisma do prokuratury o udostępnienie akt.

Druk pomaga w przygotowaniu dokumentu o odpowiedniej strukturze oraz bez braków formalnych.

Wniosek o udostępnienie akt sprawy powinien zawierać przede wszystkim:

 • datę i miejsce sporządzenia,
 • dane wnioskodawcy,
 • dane adresata, czyli prokuratury,
 • oznaczenie akt sprawy,
 • podpis wnioskodawcy.

Czy możliwe jest skopiowanie akt sprawy?

O kopiowaniu oraz uzyskiwaniu uwierzytelnionych kopii i odpisów akt sprawy, czytamy w artykule 156. Kodeksu postępowania karnego, zgodnie z którym:

Jeżeli nie zachodzi potrzeba zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania lub ochrony ważnego interesu państwa, w toku postępowania przygotowawczego stronom, obrońcom, pełnomocnikom i przedstawicielom ustawowym udostępnia się akta, umożliwia sporządzanie odpisów lub kopii oraz wydaje odpłatnie uwierzytelnione odpisy lub kopie.

Istnieje zatem możliwość skopiowania akt sprawy, jeżeli nie stanowi to zagrożenia dla toku postępowania. Uwierzytelnione kopie i odpisy dokumentów wydawane są jednak odpłatnie. Jak czytamy w tym samym akcie prawnym:

Na wniosek oskarżonego lub jego obrońcy wydaje się odpłatnie kopie dokumentów z akt sprawy. Kopie takie wydaje się odpłatnie, na wniosek, również innym stronom, pełnomocnikom i przedstawicielom ustawowym.

Opłat nie pobiera się natomiast od kopii wykonanej samodzielnie przez wnioskodawcę.

Należy wiedzieć, że w przypadku niebezpieczeństwa ujawnienia informacji niejawnych o klauzuli tajności:
– “tajne” ,
– “ściśle tajne”,

Przeglądanie akt, sporządzanie odpisów oraz wykonywanie kopii odbywa się wyłącznie z zachowaniem rygorów określonych przez prezesa sądu lub sąd.

 

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze