Pismo do prokuratury o udzielenie informacji WZÓR

Pismo do prokuratury o udzielenie informacji to nic innego, jak wniosek o udostępnienie akt stronom postępowania przygotowawczego, ewentualnie ich przedstawicielom procesowym. Takie pismo składa się na podstawie zasady jawności wewnętrznej postępowania przygotowawczego.

Aby uzyskać akta sprawy na tym etapie postępowania, należy otrzymać zgodę prowadzącego postępowanie. Prokurator ma prawo odmówić udostępnienia akt postępowania, jeśli przemawia za tym ważny interes sprawy. Jednak w przypadku braku zgody prowadzącego postępowanie przygotowawcze możliwe jest złożenie zażalenia na odmowę, bezpośredni do przełożonego prokuratora, czyli do prokuratora okręgowego lub rejonowego.

Wprowadzenie

pismo-do-prokuratury-o-udzielenie-informacji-wzor-pdf-docJak złożyć wniosek do prokuratury i jak napisać takie pismo? aby dokument spełnił wszystkie formalne wymagania i aby wywołał oczekiwane skutki, powinien zawierać w treści szereg niezbędnych informacji, dzięki którym spełni wszystkie formalne wymagania. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przegotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór, który pobierzesz poniżej:

Pismo do prokuratury o udzielenie informacji wzór

pismo-do-prokuratury-o-udzielenie-informacji-wzor-pdf-doc

Pismo do prokuratury o udzielenie informacji wzór

Zasada jawności postępowania

Pismo do prokuratury o udzielenie informacji składa się na podstawie przepisów dotyczących tak zwanej zasady jawności. O zasadzie tej mówi zarówno sama Konstytucja, jak i Kodeks Postępowania Cywilnego.

Zgodnie z Konstytucją, każdy obywatel ma prawo do sprawiedliwego, jawnego rozpatrzenia sprawy przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd (art. 45).

Mówi o tym także Konwencja o ochronie praw człowieka, zgodnie z którą, każdy ma prawo do sprawiedliwego i publicznego rozpatrzenia jego sprawy przez niezawisły i bezstronny sąd.

Zasada jawności opisana jest także w art. 152 KPC., zgodnie z którym „na posiedzenia jawne wstęp mają poza stronami i osobami wezwanymi tylko osoby pełnoletnie”, a w przypadku postępowania karnego „Rozprawa odbywa się jawnie. Ograniczenia jawności określa ustawa” – art. 355 KPK.

Co ważne, rozróżniamy dwa rodzaje jawności:

 • Jawność wewnętrzną, czyli jawność dla uczestników postępowania sądowego, którzy mogą brać udział w całym postępowaniu od samego jego początku aż do samego końca. Zasada ta umożliwia stronom także wgląd do akt sprawy i robienie z nich kopii, zdjęć lub notatek. Na tej podstawie składa się wniosek o udzielenie informacji o stanie sprawy.
 • Jawność zewnętrzną, czyli jawność dla innych osób, postronnych wobec sprawy. Oznacza, że udział w rozprawie mogą wziąć na przykład media. Tę jawność sąd może wyłączyć lub ograniczyć.

Jak złożyć wniosek o udzielenie informacji?

Aby uzyskać dostęp do akt sprawy, należy wypełnić przygotowany przez nas – gotowy wzór pisma do prokuratury o udzielenie informacji, a następnie złożyć go za pomocą jednego z trzech sposobów, czyli:

 • osobiście – w biurze w siedzibie danej jednostki, uzyskując przy tym potwierdzeniem odbioru,
 • pocztą tradycyjną listem poleconym za poświadczeniem odbioru,
 • elektronicznie poprzez wypełnienie formularza lub załącznika, należy wejść w tym celu na stronę Elektronicznego Urzędu Podawczego.

Wniosek musi przyjmować formę pisemną. Jeśli wnioskodawca zanosi go osobiście do prokuratury, to powinien robić to w godzinach pracy urzędników. Możliwe jest także przekazanie dokumentu w formie elektronicznej na nośniku, na przykład na płycie CD.

 

Również w tym przypadku ważne jest uzyskanie urzędowego poświadczenia odbioru.

Wzór pisma do prokuratury zawiera następujące elementy:

 • oznaczenie daty i miejscowości,
 • dane wnioskodawcy,
 • dane adresata: prokuratury,
 • odpowiedni tytuł: WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE AKT SPRAWY,
 • oznaczenie sygnatury akt,
 • uzasadnienie, na przykład: udostępnienie akt sprawy w celu zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym lub celem przygotowania się do kolejnej rozprawy,
 • podpis wnioskodawcy.

Kiedy prokuratura odmówi udzielenia informacji?

Przepisy określają, kiedy zasada jawności w postępowaniu cywilnym i karnym nie obowiązuje. Są to ściśle określone wyjątki uzasadnione:

 • wyłączeniem jawności rozprawy z urzędu,
 • wyłączeniem jawności z innych powodów, na przykład decyzją sędziego lub na wniosek stron.

W przypadku Kodeksu postępowania karnego jawność rozprawy wyłączona jest ustawowo:

 • w sprawie z wniosku prokuratora o umorzenie postępowania z powodu niepoczytalności sprawcy i zastosowania środka zabezpieczającego,
 • w sprawach o pomówienie lub znieważenie (na wniosek pokrzywdzonego rozprawa może odbywać się jawnie).

W artykule 360 KPK czytamy również, że jawność rozprawy karnej można wyłączyć w całości lub części:

 • jeśli jawność wywołałaby zakłócenie spokoju publicznego, obraziłaby dobre obyczaje, ujawniłaby okoliczności, które ze względu na ważny interes państwa powinno się zachować w tajemnicy, naruszyłaby ważny interes prywatny,
 • jeśli choć jeden z oskarżonych jest nieletni,
 • jeśli choć jeden ze świadków ma mniej niż 15 lat (na czas przesłuchania tego świadka),
 • na żądanie osoby, która złożyła wniosek o ściganie.

Co ważne, w przypadku wymienionych wyżej okoliczności decyzja zależy od prokuratora, który może sprzeciwić się wyłączeniu jawności – wtedy rozprawa odbywa się jawnie.

Natomiast w postępowaniu cywilnym niejawne są co do zasady rozprawy dotyczące:

 • rozwodu i separacji,
 • ustalenia istnienia lub nieistnienia małżeństwa.

 

Obowiązkowo sąd wyłącza też jawność rozprawy w sytuacji, gdy:

 • istnieje niebezpieczeństwo, że przy publicznym rozpoznaniu sprawa zagrozi porządkowi publicznemu lub moralności,
 • istnieje prawdopodobieństwo ujawnienia okoliczności objętych tajemnicą informacji niejawnych.

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 4,67 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze